Katalagman ang Pagdihon kang Binalaybay kag Sugidanun ni Elsed Togonon

Litrato: Author Pencils by Bird & Co (www.lostateminor.com)   Katalagman ang pagdihon kang binalaybay kag sugidanun Nga nakurit sa agi kang kadulum kag kang kamingaw Kon ang pagluad kang tinta kag ang pagsaot kang mga tinaga Sa hawan nga papel nagapabilin nga  balse kang kalinung. Sa tunga kang pagtangis kang mga talinghaga, Wara’t liwan nga…