Ang Istorya kang Two Lovers Point

http://www.twoloverspoint.com
http://www.twoloverspoint.com

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Basi pa lang sa inyo pagbasa kadya nga istorya, nabasahan ruman ninyo dya ukon nabatian. Kamo lang pasensya kanakun kon may kulang. Ginadumdom ko gilang dya halin sa sugid kanakun ka una kang akun bana kang una ko man gid nga pag-abot sa Guam. Hambal na, dyang Two Lovers Point isara ka lugar sa Guam nga may dinumaan nga drama kag istorya kang Chamorro Romance. Manami nga lugar, sangka atraksyon nga makita sa Tumon Bay. Kinahanglan nga makita ko gid dya, idar-un na ako rugya kang masunod nga adlaw pagkatapos kang amun kasal. Daw honeymoon lang bala.

Pero wara dya natabo tungod nga binayaan na ako katu gid nga adlaw. Gintawgan tana kang Agana Naval Base nga maglupad. Dali-dali man gid tana nga nagpanaw. Ginbilin na ang haruk kag magpaalam nga may “Palangga ko ikaw, Nen.” Ay ti, nagahiribiun lamang ako, e. Amo man nga nahalay sa isipan ko ang amo nga istorya diin nagahulat man ang kahagugma kon san-o ang balik ka anang palangga, buhi man ukon patay na. Kay man pirme na lang ako ginabayaan. May bes nga kaabot na lang, pagsunod nga adlaw, tawgun ruman ka opisina. Te, mahalin liwan.

Tatlo pa ka adlaw kang nagbalik tana halin sa misyon na nga “Spy in the Sky.” Indi ko run natandaan gani kon ano gid katu nga adlaw kami nag-agto bisita sa dyang Two Lover’s Point. Basta may bata run man gid kami nga gamay kag basta bag-o kami naghalin sa Guam pa-mainland.

Marapit sa Tamuning ang Tumon Bay. Parti man gali dya kang Tamuning nga sentro kang isla kang Guam, marapit sa kulang diyes minutos ang distansya ukon drive ka sarakyan halin sa amun ginaistaran. Suno sa istorya, ang dya nga lugar teritoryo run kang Amerika pagkatapos kang Spanish American War

Amo dya ang sangka bersyon kang istorya kang Two Lovers Point ukon Puntan Dos Amantes.

Sa Agana, Guam may nagauli nga isara ka gwapa nga daraga. Aram man kag seksi. Duru kana ang nagkagusto. Ang anang Espanyol nga Tatay kag tumanduk nga Nanay may ginaplano run para sa ana nga buasdamlag kang may nagkagusto nga isara ka dungganun kag manggaranun nga laki. Pero mal-am nga kapitan kang dagat. Ginpangayo na ang alima ka daraga para pangasaw-un. Nagsugut man ang mga ginikanan pero wara gali it gusto rugya ang daraga kay may ginahigugma run tana. Dya ginsugid na sa ginikanan kag ginpangayo nga ipakasal sa amo nga pinalangga, nga isara ka pobre pero dungganun nga tumanduk. Labi sa tanan, pareho sanda nagahigugmaanay. Pero nagpangindi ang mga ginkanan na. Amo nga nag-agto ang daraga sa lalaki sa andang ginataboan pirme nga lugar. Sa adlaw ka anang kasal sa mal-am!

Te, samtang ginahulat tana sa ginahiwat nga kasadyahan sa anang kasal, rugto run tana sand aka anang palangga nalagyo. Nakalab-ut sanda sa pinakapunta gid ka lupa sa guwa kang Tumon Bay. Rugya sanda naabutan hay sa kaugut kang mal-am nga tawo nga ginlagyuhan na, nagpadara dya kang mga soldado para sagaoun kag dakpun sanda darwa.

Kang nabatian dya kang laki kag bayi nga nagapaabot run ang mga soldado, ginsugpon nanda ang anda mga buhok, nagkabitanay ang andang mga butkon, kag nag-promisa sanda sa isara kag isara nga tubtob sa kamatayon, imawanay sanda. Dungan sanda naglumpat sa bangin nga matarawis kag batuhon nga may kadlaum nga 280 pulgada. Suno pa sa istorya, wara sanda nasapwan, wara gid nakita, kag ginasugid nga ang andang kalag nga darwa rugto sa kweba sa idalum kang pil-as.

http://www.lonelyplanet.com/guam
http://www.lonelyplanet.com/guam

Sa kadya, ginasugid man kang duro nga mga tawo nga gatindug sa amo nga bangin nga mabatian nanda ang kadlaw kag masinadyahun nga limug, daw nagabasyahanay sa tubig, kang darwa ka magkahagugma. Akun man gid gani ginhulugan ka bato. Kon ano ka lawid ang pagtupa ka bato sa tubig bisan pa indi ko man nakita ukon nabatian ang gahud kang bato pagtupa na sa tubig. Nahadluk pa gani ako magturuk sa idalum basi maglingin pa akun ulo.

Duro pa ang nagabisita rugya. Kag kon ginasugid ang dyang istorya kang Two Lover’s Point, nakayuhum lamang ako nga nagaisip kag nagapamati samtang nagalantaw sa dagat. Basi pa lang bay mabatian ko ang kalag ka darwa ka magkahagugma. Pero wara man gid ti hitabo nga nagpakita sanda kanakun ukon nabatian man lang ang harakhak nanda. Sa katapusan nga paglagaw namun, makapoy nga may kasadya man gid ang akun nabatyagan. Nagpasalamat man gid ako sa akun bana sa pagdara na rugya kanakun.

3 thoughts on “Ang Istorya kang Two Lovers Point

 1. Merle Grace Sumadia Carreon : Another nice story.

  Salamat sa pagsuporta basa rugya sa balay niece Merle :)

  Like

 2. nong bebot, amo gani ang gintawag nga two lover’s point…kanami lang ang kinaradto nga istorya natabo man sa Guam paris kadya sa magkahagugma. salamat sa pagbasa kag komento nong bebot.. God bless!

  Like

 3. estrya dya gali ka nagahirupay nga mgkahagugma nen,may mga amo man gali kadya nga mga estorya s Guam kauna…kag imaw ria gali ang tawag,”LOVER’s POINT”…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.