Paglaum sa Diyos

"The Company You Keep" ni Bobby Wong, Jr.
“The Company You Keep” ni Bobby Wong, Jr. Halin sa http://www.postcardsfrommanila.com


Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Bul-a kanamun ang amun manggad
Kag kami indi makahulag
Bul-a kanamun ang amun mayad nga kawas
Kag kami indi maka-obra ka mayad
Bul-a kanamun ang mga kusog
Kag kami magahina
Kag kami temporaryo indi makaisip ka mayad
Pero kon bul-un mo amun paglaum,
Kag kami mahulog sa madalum nga dulum
Makapundo nga patay sa pagaagyan
Daw paralitiko nga makapamangkot
“Anhaw, Ngaa, ukon Andut?”
Kag “Ano, San-o pa matapos?”
Ang kadulum nga daw wara ti katapusan.
Man-an na bala kon diin ako?
Hasta na lang ang Tatay sa Langit makahambal: “Tama run ria”
Kag makayuhom ikaw ka matam-is.
Daw bulak nga nagapamukadkad sa idalum ka snow,
Nga nagahulat kang maanyag nga kolor sa atun kabuhi.
Ang tubig magailig nga nangin ice magatunaw liwan
Ang paglaum nabanhaw kag makahugas liwan
Pareho ka spring nga gasunod sa winter
Huod, parehas man gid imaw
Ang Paglaum sa Diyos.

Sa tanan nga nagakabuhi dya sa kalibutan: manggaranun man ukon pobre, may tinun-an man ukon wara, maraw-ay man ukon maanyag, mayad man ukon malain, mataas man ukon putot, matambok man ukon maniwang, mal-am man ukon bata parareho lamang nga may ginabatyag sa lawas ukon sa ana nga kalag kay man ang tagsa-tagsa may mga problema nga ginaatubang. Ano ang una mo nga pagahimuon kon ikaw may problema ukon nagaproblema? Duro ang masabat mo sa kadya nga pamangkutanon.

Kon sa akun lang nga pag-intiendi kag sa akun naeksperyensiyahan, hasta kadya nga tinion, ang una ko nga ginahimo amo ang pagdangup sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Hay man sa pangamuyo ginapangayuan ko ka bulig kag ginahambal ko nga gakinahanglan ako Ka Ana nga pag giya kon sa ano man nga akun dapat pagahimuon kag pagadesisyunan. Kon ano man nga butang ukon bagay sa Ana nga kagustuhan ang matuman kag indi akun kagustuhan. Ginapangayuan ko ka kusog kag kabaskug nga may kasadya para maatubang ko ang adlaw nga may pagpasalamat nga ako buhi pa bisan pa man may ginabatyag nga sakit sa lawas nga kon kaisa daw wara ti katapusan nga indi madura kon wara ti ginatomar nga bulong para sa sakit.

Manghakruy man ikaw ukon magkaugut man ikaw wara man dya ti paagtunan kundi gadugang pa gani kang imo mga sakit sa lawas kag kalag. Mayad pa nga yuhoman, kantahan mo na lang ang sakit kag turugan kon puede madura man sa pagpahuway mo.

Duro ang mabasa mo nga mga dapat barasahun natungod sa kon ano nga ginaproblemahan mo. Sa kadya nga panahon i-google mo kag mabasa mo run ang tanan kag may sabat sa imo ginapamangkot. Dapat man gid nga binagbinagun ang tanan kon bala dya makatugro kasolbar sa imo ginabatyag. Pagaisipun kag batyagun ang dapat nga pagahimuon kon bala dya nga bagay mayad ukon indi kag kon bala dya makatugro ka mayad kanimo kag makatugro kalinongan sa kaisipan mo. Ilabi sa tanan, ang indi ikaw mabudlayan.

Pero kon wara run gid ti iba pa nga pamaagi kag wara ti idangpan pa kag kon ikaw naduraan ka paglaum kag ang imo tagipusuon wara ti kalipay kag ang imo lawas mahina kag indi kapensar kamayad, ay ahay ang gusto mo na lang hay manginmatay? Ay Dios mio indi gid rian paghimoa kag indi paga-isipon. Magginhawa ka malawid kag ibuhos ang pagginhawa sa diin makatawag ikaw “O Dios buligi ako! O Ginoo, nagalaum ako kanimo, Pagasabtun mo ako, O Ginoo akun Dios.” Sigurado gid nga mabalik kanimo ang paglaum nga may kabaskug kag bag-o nga gahum kang Balaan nga Espiritu.

May natabo sa akun Amerikana nga amiga sa marayu man nagaistar sa Boston kag buhay run nga wara ko natawgan ukon nasulatan. Kang adlaw kag amo tu nga inoras nakaisip gid ako nga tawgan tana. Ay abaw nagapasalamat gid kanakun hay nakatawag ako kana. Abi ninyo kuon na kanakun amo gid tu nga tion nagaisip run manginmatay tana. Nakaptan na run ang rebolber kang nag-ring ang telepono kag sa answering machine nabatian ang limog kag kanta ko nga ana pa ni Stevie Wonder:
“I just called to say I love you,
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart.”

Matuod gid nga ang Balaan nga Espiritu nagagiya kanakun nga amo tu gid nga inoras ginpaisip na ako nga magtawag. Naghibi man gid ako imaw na kag nag-istoryahanay kami it malawid. Tungud nga naduraan tana ka paglaum kag nabug-atan sa pagpas-an ka ana nga krus kang kabuhi nga wara nakaisip ka mayad basta na lang naisipan manginmatay. Salamat sa Dios nakatawag ako.

Kon ano man ang imo ginaatubang kadya mismo nga inoras kabay dya makapabatyag kanimo kang paghigugma kang atun Makaako. Wara na kita ginapabay-an. Padayon lamang kita nga may pagsarig kag paglaum.

4 thoughts on “Paglaum sa Diyos

  1. Bebot Dulalia Celorico: ginapangita ko diin ako mgbutang ka akon komento nen,dya lang anay s wall ko.matuod gd man nga kon may problema may solusyon man nga imaw kag ang isara nga pinakabaskug ang pgsarig kag pagtoo naton s Mahal nga Diyos.ang Ginoo lang ang may ikasarang nga dalaganan natun ilabi n s oras nga wara ikaw it maisip nga agtunan kundi ang Diyos lang nga makaga2hum…duro gd nga salamat nen s pgpost mo ka isara liwan ka manami m nga estorya….

    Like

  2. angelie a. ayson my dear niece salamat sa pagbasa kadya kag sa pagshare ka istorya..panumdumon mo pirme nga ikaw nagakabuhi kag maging positive pirme idangup sa atun Ginoo ang kon ano nga problema ibalik ang mga kabug-atan mo Kana kay tana ang magaatipan kang tanan..love always.God bless all!

    Like

  3. sALAMAT GID TITA NENEN SA PAG PUKAW KNG AKON BARATYAGON KAY GINOONG JESUS!… ga hibi man ako ta kay sin o bla ang tawo nga wara ti problema?… My amiga ako ta nga 2 gid sitwasyun nga indi manami natabu sa kabuhi na… I share this link para mabatyagan na ang kun ano ang problema.last tuesday I told her samtang ga litanya kng problema na…. ng hibi man ako kg ng hambal ka na… Nga ka putot kng problema na kumpara sa iba kg kanakon…. kuon ko ka na! sigue ihibi ta lang para mg mayad pamatyag ta.Kabay nga ang gn share k nga link mo mabasa na .I am sure! thank u tita for guidance na idangop gd ang tana sa ginoong dios!… love u!….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.