May Gugma sa Hangin, Sangka Kanta

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nakapayuhom kanakun dya nga kanta ni Lionel Richie, ang “Hello”. Hay man amo dya ang kanta nga una ko nabatian sa isara ka estranghero. Kag tana akon ginpamana, nangin tatay ka tatlo ko ka mga bata. James Joseph McKeown ang ngaran na. Sa amo nga kanta nabuol na ang akun natago nga gugma.

“Hello” ukon “Kamusta” ang una na nga hambal kanakun kag magyuhom kang ginpakilala tana kanakun. Ang amun mga alima nagkaptanay sa pagpangamustahanay. Kuon ko kana “pasensiyaha lang hay maramig akun nga alima pero mainit ang akun tagipusuon” kag magyuhom nga may kakulba. Sa isip ko, “Ako bala ang ginasagap mo ukon ako bala ang ginahulat mo?”

Ay, ang gugma rugyan sa hangin! Matuod bala dya? Ikaw man, may kanta bala para sa imong paghigugma? Kada isara kanatun may mga kanta gid nga nagustuhan nga may kahulugan sa atun kabuhi. Indi gid malipatan hasta ikaw nagakabuhi. May kanta nga pagdayaw sa atun Dios, may kanta nga makatugro ka yuhom, makapahibi, makapasubo, makapasadya, makapasaot kag kon ano pa.

“Hello” ang ginkanta na kang una gid kami nga naglagaw sakay sa bullet train halin sa Atsugi pa Yokohama sa Japan. Buhay run. Nagapanaw-panaw kami sa maraku nga mga tawo sa syudad kang Yokohama. Basta lang nga nagkaput tana sa akun alima kag mag-umpisa kanta. Ay sus timo, dugang pangramig ka akun mga alima. Pati lawas ko daw nagkudug. Pero pagturuk ko tana kana, may kasadya anang nawong. Sa isip ko, ano nagapangharana kanakun? Pagkatapos na kanta, ay man ti, akun man ginsabat sa pagkanta. Ang kanta gid eh ni Elvis Presley nga “I Can’t Help Falling In Love with You”.

Ang Japanese bullet train nga ginsakyan namon.
Ang Japanese bullet train nga ginsakyan namon.

Pagkatapos kanta ko wara man gid ti iba pa nga ginhimo kundi magturukay kag magyuhumay kami nga darwa. Basta sige lang amun pagpanaw-panaw nga wara naman-an nga gakaptanay run gali amun mga alima nga padayon ang istorya hasta nagpundo sa atubang ka Shakey’s Pizza. Nagsulod kami kag nag-order kag naghulat. Kang oras run magkaun, nagpangamuyo anay kami kag nagustohan ko pa hay tana pa gani ang nanguna mag-bless ka amun pagasaluhan nga supreme peperoni pizza. Isara lang ka hiwa akun nakaun kato hay nabusog ako lagi. Pagkatapos nagsakay kami sa train pabalik sa Atsugi kag naghapit sa records store para magbakal ka kanta nga nagustohan na, ang ana ka Creedence Clearwater Revival Songs. Sa amun pagbalik sa balay ni Manang Sally, ginpamatian namon imaw ni manang kag pamilya na. Malipayon ang tanan sa pagpamati kang mga kanta kag kang amun istorya.
Ako kag ang akon napamana.
Ako kag ang akon napamana.

May isara pa ako nga kanta nga indi malipatan, ang “True Love.”Ginkanta ko dya kato sa pagtipon-tipon sa Saint Anthony’s College ukon SAC sa San Jose, Antique. Bag-ohan ako sa amon nga kolehiyo kag wara pa gid ako ti nakilala tungod sa akun pagsaylo ka eskuwelahan halin sa Maynila. Pero kang nakakanta na ako bilang tagtindog nga estudyante kang Departmento ka Commerce, nasadyahan man gid kato si Father Dioso kag Dean Elvira Pefianco kag ang iban pa nga nagtipon. Wara man ako nagmayha-mayha. Gusto ko lang man kato nga matindugan ang departamento hay sa pira ka beses palibot-libot ang paghambal nga kon sin-o sa Commerce ang mapasundayag. Amo nga naisip ko nga oportunidad ko run dya nga mapakita ang talento ko. Halin kato sa SAC, duro ang nagapangilala kanakun. Wara man ko kamaan nga mabatian gali kang bilog nga Antique ang pagkanta ko paagi sa istasyon kang radyo nga DYKA. Naman-an ko na lang pag-uli ko sa Patnongon. Gin-alaw-alaw nanda ako sa sarakyan dara bulig duhol ka akun saklay panaug para mahulas akun pagpanaw. Masinadyahun sa pagsugid ang akun Tatay kag Nanay kag iba pa nga nabatian ang ngaran ko kag pagkanta ko. Sa amo nga kanta may chorus nga “ I love you, You love me, we vowed our love eternally, don’t you know love, it is the shadow of the love, God has for you,…..and don’t you know love, the true love comes from God”.

Bulan nga Pebrero, may adlaw kang gugma nga ginasaulog. Masaku ang tanan sa pagsagap pamakal ka mga iregalo sa andang mga pinalangga. Ikaw bala may rugyan? Sa mga inadlaw nga dya naisip mo bala kon ano nga klase ka gugma ang imo ginabatyag kag ginakinahanglan sa kabuhi? Mismo ikaw lang ang makasabat kadya.

May gugma para sa atun Dios nga nagapalangga kanatun. May gugma para sa atun mga ginikanan, sa mga kabugtuan, kapamilya, para sa atun mga amigo kag amiga. May gugma nga para sa imo kapihak ka tagipusuon kag sa imo mga kabataan. Kon kanakun lang, tungud nga sa marayu ako kag indi ako makabiyahe nga sobra kalawid nga mga inoras kag kon wara ti imaw sa pagbiyahe kag kon wara ti milyones nga pangbulsa panggastos indi gid mahimo nga makadangat pa ako. Ang akun ginakalangkagan gid pirme amo ang gugma kang akun mga ginikanan, mga kabugtoan kag mga palangga sa kabuhi imaw run dyan kara ang mga kauna nga nakilala kag ang mga bag-o ko nga nakilala, kag mga kapamilya. Hay nahidlaw run gid ako katama kananda ukon kaninyo nga tanan tanan.

Sa malawig nga tinuig nga wara ako nakauli bakasyon sa atun probinsiya sa Antique sa Pilipinas. Akun lamang ginadara sa pangamuyo nga ang atun Dios magapadayon sa pagpakamaayo kag mahandaan na ang adlaw nga sa Ana pagbuot matuman para kanakun ang adlaw nga ang akun handum matuman kag maagum. Sa kadya, mapasensiyahun na lang ako sa paghulat nga sa mayad nga lawas magakitaay kita ukon kami tanan nga magpamilya. Basi pa lang bay sa adlaw gid kang Gugma! Akun man ginakahidlawan ang akun darwa ka mga bata, ang magurang kag agut nga sa iba man nga lugar sanda darwa naga-eskuela sa kolehiyo. Ang isara sa Illinois kag ang isara sa California. Sa pangamuyo na lang ang akun gugma kananda kag nagapabilin sanda nga marapit kanakun. Kalipay ko lang nga sa mayad nga lawas sanda kag ang Dios na lang magpadayon atipan kananda nga darwa. Salamat na lang nga may Facebook, Yahoo, kag telepono nga sangka pindut lang ka tudlo makapadara ka mensahe kag makatugro kasadya nga maman-an lagi nga mayad ang anda mga lawas kag ang pag-eskuwela nanda. Salamat sa Ginoo sa pagpadayon atipan kananda kag kanamun.

Magpadayon na lang kita sa pagsarig kag sa pagtuo sa atun Dios nga gamhanan kag tag-iya kang atun mga huram nga kabuhi. Ang DIOS GUGMA. Daw hangin nga indi makita pero rugyan sa atun palibot. Kon madura, mapatay kita. Amo ka importante kag marahalon. Gani padayon lang kita sa paghigugma sa tagsa-tagsa, kag sa Dios labaw sa tanan.

10 thoughts on “May Gugma sa Hangin, Sangka Kanta

 1. Jigsz carnationsky :) ginakanta ko pa gani..kanami lang panumdumon nga parehas lang ka hangin ang gugma magadapya kag mabatyagan bisan indi mo makita magapabilin pa man gihapon hasta ikaw nagaginhawa.

  riza my dear niece salamat sa pagbasa ka love story ko.. huod daw sa movie na lang nga duro episode na ..ano ang masunod? …handaan mo padayon lang!

  Like

 2. Hello auntie kanami gid kang imong gin share nga love story..daw sa movie lang o daw nag watched lang ako kang love story movie kag kamo kng bana mo ang bida. Keep it up auntie.God speed

  Like

 3. nami gid nga topiko ang gugma nga dya! huud e may dyan man ra sa hangin gid man, pero may tyempo nga bisan nagadapya ang iban wara kabatyag. nami ra ang kanta ni lionel richie, te memorable gle ra kada batian mo!

  Like

 4. neh aleth, salamat gid sa pagbasa kag padayon lang ..happy valentine’s man gid kanimo…love always si nanay nenen mo :) muahhh

  Ang masunod mga gin message kanakun sa facebook: Salamat man sa tanan nga naglikes…

  Leunamme Apayart: Manang kanami kang imo mga istorya daw novels it will be a living legacy sa past kang kabuhi mo. Good luck to you and more power! GBU!

  Merle Grace Sumadia Carreon: Hahaha auntie very nice love story na tangal ba ang akin nga mga stress hahaha.ganda auntie.Ulitin ko basahin ulit mamaya.

  Florita Lagunday: Happy Valentines paryente nenen. Nbasa q wra aq lng k mesgs knimo ky bz chinese new year duro bcta. Knami k storya mo dw novelist k gd. Cge ingat prepare pa q balon ni bbae. God bless.

  Robbie Doyon: Happy Valentine’s Day Elma! I hope you’re having a WONDERFUL day! I love the pictures by the way!!!!

  Jacob Burnham: Beautiful story elma!

  Mary Ann Ellga Clarito: Liked it Nen. Happy Valentine’s day.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.