Mapainubuson nga Tagipusuon

Panan-awan sa Adlaw ni Nang Nenen
Panan-awan sa Adlaw ni Nang Nenen

“Panan-awan sa Adlaw,” ang blog ni Nanang Nenen umpisa kadyang Enero nga tinguhaan na magguwa kada Biyernes. Nalipay gid tana nga makasulat sa Kinaray-a bangud buhay run tana nagauli sa America. Halin tana sa Patnongon, Antique. Mabasa ang iba na nga sinulatan sa seksyon nga ‘Tagpasakup’ sa ngaran Elma Ayson-McKeown. – Pangga Gen

Nasulat sa Bibliya ang pulong halin sa libro ni Mateo sa kapitulo 11 bersikulo 29-30: “Magpasakup kamo kag magpatudlo kanakun, hay malulo ako kag mabuut, kag makapahuway kamo.
v. 30 Tungud hay ang akun mga sugo mahapus tumanun, kag bukun ti budlay ang akun ginapahimo.”
Mateo
Ano ang mapinakarapit nga ugali parehas kay Ginoong Kristo sa kalibutan?

Isipun anay kag indi magpadali-dali bag-o magsabat ka pamangkutanon nga dya. Man-an ko nga duro ti klase ka mga hambal kag ang masarisari nga sabat ang masabat ka tagsa ka tawo.

Sigurado gid nga duro gid ang nauna makaisip kag ang masabat amo ang gugma. Matuod man gid kag maintiendihan kay tama man gid nga ang Ginuong Kristo nagahigugma gid kang lubos kanatun nga tanan.

Sigurado gid nga ang iba makahambal o makasabat man kang mapinasensyahon. Ay tama man gid nga sabat. S’yempre tama sa pagpili o sa pag-isip kadya nga sabat kay man wara ako ti makita nga ebidensiya o nabasahan sa akun pagtuon kang kabuhi ni Kristo nga iritable tana ukon indi mapasensiyahun nga tawo.

Siguro isara man ka posibilidad nga isabat amo ang grasya. Wara ti tawo, baye man o laki nga nag modelo ukon nagpakita kang grasya nga ginpakita sa amo nga pamaagi nga ana ginpakita hasta sa anang paghingapos kang pagginhawa.

Kay siguro importante man nga pag-ugali, pero indi amo ra nga ginapatudlo ka Ginoong Kristo Hesus nga ginpahalimbawa kang kaugalingon na sa amo nga pulong: “Ako ang mamag-an kag mapainubuson nga tagipusuon” (Mateo 11:29).

Kon sayudon sa ibuylog suma nga hambal indi tana makasarili o makinaugalingon.

May matuod ako nga istorya tungod sa magbugto nga laki. Ang magurang nagabulig sa ana nga libayun. Hasta nga nagpangasawa ang libayon, tana man ang nagbulig gastos sa kasal. Hasta nag-abot ang oras nga tana man ang nagpatindog ka balay sa lupa ka libayon na imaw ka ana nga pamilya. Kag may natabo nga indi pagsugtanay ka magbugto.
Nag-away sanda kag naghalin ang magurang dara ang pamilya na; ginbayaan ang ginpatindog na nga balay. Halin katu wara gakitaay o gahambalanay ang darwa. Naguba ang relasyon ka iba man nga myembro ka pamilya nanda. Ginpakorte pa ang kaso nahanungod sa balay kag kwarta nga nagastos. Gusto ka magurang nga mabalik ang tanan tanan na nga gingastos sa libayon.

Naghiribiun ang libayon na nga nagpakumbaba sa magurang para lang nga indi dya madayon. Mas importante ang relasyon nanda nga magpamilya. Sa matuod-tuod nga ginabatyag nga kaugot kang magurang sa libayon kag natungod sa pagpakumbaba ka tagipusuon kang libayon, ang una nga nagtikang paagto atubang sa magurang nga nagluhod pangayo patawad dara ang pagpasalamat sa tanan nga binulig kana. Kag sa amo nga hitabo, gin-atubang ka magurang ang libayon nga may paghakus sa nga nagahiribiun man. Tana man nagpangayo ka patawad sa libayon na.

Kag matuod gid nga mayad ang madara ka pagpakainubuson. Makabaylo dya kang liwan nga paghigugma halin sa ginabatyag nga kaugot ilabi na sa pamilya.

10 thoughts on “Mapainubuson nga Tagipusuon

  1. Blessings para kanakon nga makasug alaw kang hinambal kang Dios…salamat gid nay Nenen…kabay nga padayon ko nga ma basa ang imo blog.

    Like

  2. Bebot Dulalia Celorico : nami ang estorya mo nen,gakaratabo gd man dia kn kis-a s pamilya,labi n kon magarasawa dun,pero ang pgpangayo ka patawad nga himpit s taguipuson kon sin-o man ang nagsala kag ang ngpatawad,mayad gd nga pag-ugali ria k tawo..duro gd nga salamat s pgpost m k dya nga estorya….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.