Pag-isarahanün sa Rockwell ni J.I.E. TEODORO

Litrato: Koleksyon kang Apple Icons ni Susan Kare (www.lostateminor.com)

PAGKATAPOS kang pamahaw sa Monasterio de Guadalupe, daw nanginduraan ang mga prayle kag seminarista. Tuman kalinüng ang mga pasilyo. Ang gahüd lamang kang mga nagadinalidali nga mga sarakyan sa EDSA sa unahan ang mabatian. Tuman nga kaluya ang akün nabatyagan. Narigos ako kag nag-ilis. Maagto ako sa Rockwell.

Kang nagligad nga gabii, kang paagto kami sa Bonifacio High Street sa The Fort, gintudo kanakün ni Fr. Jojo kon sa diin ang aragyan pa-Rockwell. Mga pulo lang dya kuno ka minuto halin sa Monasterio kon panawon. Rapit lang gid man matuod. Nakita ko dayon ang The Powerplant Mall. Mga pulo rün gid man katuig nga wara ako ka parapit rügya kadya. Sarado pa. Ginpamangkot ko ang gwardya kon ano oras mabukas. Alas-onse pa kuno. Sobra pa sangka oras ang hülatün ko. Manol abi ako. Gin-assume ko nga pareho sa Iloilo, alas-diyes man nagaburukas ang mga mol dya sa Manila.

Nangita ako kang tambayan. Sa kakahuyan sa unahan, sa tabok kang karsada, nagasirang ang ngaran nga Starbucks kag Pancake House. Syempre, naglaway ako sa pagpanumdum kang peach pancake nga paborito ko. Tamadan ako sa Starbucks kon ako lang sara hay duro tawo. Duro man tawo sa Pancake House pero bakante ang mga lamesa sa sagwa kadya. Mas nami gani sa sagwa hay ang lamesa, napalibutan kang nanarisari nga mga berde nga tanüm. Nag-order ako nga brewed coffee kag peach pancake.

Sangka bahul nga hardin ang Rockwell. Ang problema, well-manicured ang mga magagmay nga hardin sa palibot, tama ka pormal ang dating. Mas gusto ko man gihapon ang no-rhyme-no-reason style kang pagpananüm ni Tita sa amün balay sa Maybato, kag sa Kamarikutan Kape at Galeri ni Nanay Dayang sa Syudad Puerto Princesa. Mas natural dya sülngün kag mas at home ako. Sa Rockwell man-an mo gid nga gintanüm kang hüngüd ang mga tanüm. Bisan pa tuod dya nga mga tanüm, daw artipisyal rün lang sülngün. Sigurado ako nga matanhagaan gid si Tita kon isugid ko kana nga sa Rockwell, dragkül ang mga bromilyad. Daw lamesa dya kang amun tereys set ka bahul.

Sa atubang ko nga lamesa, may magnobyo nga nag-abot kag nagpungko. Sa gwa sanda kang restawran nga UCC Coffee. Sa kilid ko sa wala may apat ka mga laki nga negosyante nga nagapangape pero may ginatamdan nga mga papeles. Ang tatlo daw mga Arabo ang itsura. Daw abogado ang Pilipino nga imaw nanda. Nakabarong abi. Base sa pirang nahüt nga mga tinaga nga mabatian ko, minilyon ang ginaestoryahan nanda. Indi ako sigurado kon sa piso ukon sa dolyar pareho kang ZTE Deal.

Gin-obserbaran ko ang magnobyo. Gamay nga ilüm ang bayi pero bongga ang meyk-ap. Guwapa. Angayan sa meyk-ap na. Guwapo ang laki. Taas. Blue violet nga may mga linya nga patindug ang brawn kag puti na nga polo nga long sleeves. Abi ko anay, porener dya. Italyano. Indi gani, Pranses. Pero nag-ring ang selpon na. Tigda nga Tagalog ang pagsabat na.

Burubhay may nag-abot nga laki nga mestiso Espanyol. Nagkamustahanay sanda, nagbayluhanay kang calling cards kag nagpungko. Nagmiting dayon. Ang bayi gali nga imaw ni Guwapo, sekretarya na. Pag-umpisa kang miting, may mga folder nga nagturuhaw sa lamesa halin sa bag kang bayi.

Pagkatapos, pagsülüng ko sa tuo, may taas nga Intsik nga naglusot sa dragkülan nga mga dahon kang ferns kag dagmay. Crew-cut ang buhok kadya kag nagapang-antipara. Siguro mga traynta ang edad. Pareho ko, nagaisarahanün man tana. Sa sülüd tana nagpungko, sa atubang kang lamesa ko. Damül nga impersonal nga kristal ang nagabülag kanamün. Nag-order man tana kang kape.

Mga pira pa lamang ka bulan kadya, nainlab ako sa mga produkto kang Adidas. (Well, except sa sapatos. Nike man gihapon ako.) Rakü ako shorts, jogging pants, kag t-shirts nga Adidas kadya. Si Poging Intsik, naka-Adidas jersey nga kolor-lao. Kon daw ano kapreska kag kalimpyo ang mga tanüm sa Rockwell, amo man dya kapreska kag kalimpyo sülngün tana. Ginapunggan ko ang akün kaugalingün sa pagsülüng kana. Nagginhawa lang ako it madalüm kag hipüs nga namangkot—Ay, Dao Ming Shi!, Hua Zhe Lei! Daniel Wu! Diin rün kamo?

Siyempre nadümdüman ko man e ang yühüm kang sangka baynte anyos nga guwapo nga manunulat nga Probinsyanong Instik nga taga-La Salle-Taft.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.