“Ang Nabilin nga Manugrara sa Baryo”

“Ang Nabilin nga Manugrara sa Baryo”

Isara ka dumaan nga hirikuton kag parangabuhian ang pagrara halin sa tanum nga buri:kalo, banig, bag, kag duro pa.

Kamaan ako magrara kang kalo nga buri. Nagrara kami ni Nanay para sa durugang nga inugpaninda kag baralunon sa eskwela. Nagrara ako kaimaw ang duro pa nga kababaihan kang baryo. Nangin sangka komyunal dya nga hirikuton tapos igma, sa kahapunanon, bisan sa gabii samtang galantaw ka tv (panuksok, hugut).

Dumduman ko nga kada Biyernes, may manugbakal nga nagalibot sa baryo. Komprador.

Pero hay sa paglipas kang panahon, imaw sa pagdura – ukon paglipat – sa tanum nga buri nga namit kon i-ubad sa punsyon, nag-isut run ang manugrara, ang pagrara. Siguro bangud gamay man ang kita, ang ginansya. Naislan run kang duro nga bagay himo sa plastic, mass produced halin sa China, ang duro nga butang nga himo sa alima (pagburda, gantsilyo, kag iba pa).

Pero wara man nagadura gid it kapin ukon lubos ang tanan. May nagapabilin. May nagahimurat. Nagapadayon.

Rugya si Manding Soterania Valdellon kang Barasanan A, Dao, Antique nga naagyan ko sa andang balay sangka hapon kang Mayo 8, 2011.

Litrato ni Gen Asenjo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.