Babaye, Magtindog ka!

Kon kis-a sa paglagas ka oras indi naton makita ang mga nagakatabo sa palibot. Sa kadya nga panyempo express ang tanan.May express nga pamahaw, igma kag iyapon. May express lanes sa halos tanan nga bagay. Bisan ako express ang pag-ilis agud indi maurihi sa obra. Sangka aga samtang nagahulat ako kang taxi sa atubang kang…