Gugma sa Shanghai

Gusto ko maglagaw, mag-biyahe sa mga nagkalain-lain nga lugar pero bisan makapira dun ako magsakay sa eroplano, nahadluk ako gihapon. Sa kadyang bakasyon rugya sa Tsina nagdesisyon kami ni banahon nga maglagaw sa Shanghai, isara sa mga financial hubs kang Asya, agud makalikaw sa nagalala nga polusyon sa Beijing tuga kang mga palupok sa kadyang…