Skip to content

Posts tagged ‘Semana Santa’

2
Apr

Pagsunog kay Hudas sa Sabado de Gloria

Pagsunog kay Hudas, Sabado de Gloria 2018, San Pedro, San Jose, Antique.

San Pedro, San Jose, Antique: Nasaksihan ko sa unang pagkakataon nitong gabi ng Sabado de Gloria, Marso 31, ang tinaguriang “Hudas, Hudas.” Masasabing ito ang pagganti ng publiko sa pagtataksil ni Hudas kay Hesus. Nagsisimula ito sa pagbitay sa effigy ni Hudas. Sunod, ang paligsahan sa pag-iyak; pagkakataon ng sinuman sa odyens na magpahayag ng saloobin ukol kay Hudas. Sa aking nasaksihan, sinalihan ito ng limang miyembro ng komunidad at panunumbat sa pagtataksil ni Hudas kay Hesus ang pangunahing monologo. Pagkatapos, ang highlight ng gabi, ang pagsusunog; isang mensahe na huwag tularan: huwag maging Hudas.


Ayon sa mga residente, nagsimula ang tradisyong ito noon pang 1925 sa pasimuno ng Aglipayan Church. Sila hanggang ngayon ang organizer nito at suportado ng simbahang Katoliko, ng komunidad, at lokal na gobyerno.

Maliban sa elemento ng “spectacle” at dimensyong didactic, na maaaring pangunahing faktor sa pagpapatuloy nito at pagiging popular sa komunidad kaya rin binibisita, nakita ko na kapag mapaghandaan pa ang mga naratibo ng sumasali sa paligsahan sa pag-iyak, isa itong epektibong platform sa pag-uugnay ng relasyong Hesus-Hudas sa malawakang sosyo-politikal na mga isyu sa bayan at bansa.

Salamat sa pamilya Fabila sa akomodasyon sa akin.

Advertisements
9
Apr

Kang Nagligad nga Semana

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi

Duro liwat nga mga istorya. Ugaring basi bukut interesting para sa iban. Maan lang kung interesado kamo kang akun gina-obra rugya. Tama ka stressful kang sarang semana, daw tatlo ka beses bala kami nag skype kang amun project coordinator nga rugto sa UK. Mga 7 ka oras ang abanse namun gani nga mga alas-singko sa hapon rugya, mga alas-dyes sa aga pa lang rugto. Kungdi mga asta mag-alas-siete kami sa gabii sa opisina tungud nga duro ang amun gina-istoryahan. Parte sa akun PhD research, parte sa project, kag parte sa mga duro nga mga gamo nga nagakaratabo kung lain-lain nga lahi kag kultura ang nagasampukanay. Nagasakit siguro ang ulo kang amon project coordinator rugto sa UK magsagi resolbar kang mga isyu bangud lamang sa kulang sa komunikasyon, kulang sa eksperyensa ang mga estranghero nga mag-obra sa Asya kag makigbagay sa mga tawo rugya, kag bangud man sa mentalidad nanda nga pinsar nanda mas taas sanda sangsa kanatun. Tungud ang mga tumanduk rugya wara gid kaagi nga ma-colonize kang bisan ano nga lahi, daw kabudlay gid batunon ang amo dya nga ugali kang mga estranghero.
Kasadya lang magkiritaay.

Kasadya lang magkiritaay.


Kang nagligad nga semana nagpamalandung kita kang semana santa. Kag kang Domingo nagselebrar kita kang adlaw kang pagkabanhaw. Rugya sa Thailand ang mga Kristyano lang ang nagapamalandung kadya. Tungud gamay lang ang mga simbahan, daw indi man mabatyagan nga semana santa rugya. Ang pagpamalandung indi man lang sa sagwa makita, kundi mas importante ang sa sulud. Sa taguipusuon. Sa pamensarun. Sa panghulag. Ang pagpamensar kang ginhimo kang atun Ginoong HesuKristo agud nga kita makabalik ka na. Ang pagpasalamat sa ana nga ginhimo agud masalbar kita sa atun mga sala, nga kita indi mag-antus tungud sa atun mga sala, nga tana mismo ang nagbatun kang pagbasul kang atun mga sala, kag tana ang ginsilutan imbes nga kita. Daw ano ka grabe ang gin-antus ni Ginoong Hesu Kristo para matugruan kita kang kahilwayan sa sala kag sa kamatayan nga espiritwal, tungud lamang nga palangga na kita, kag hindi na gid gusto nga mag-separar kita kana tungud sa atun mga kasal-anan. Kag bahul man ang atun pasalamat kag kasadya hay nabanhaw tana. Gamhanan ang Ginoo! Ang kamatayan hindi makapugong kana. Gani nagakalipay kita sa bag-o nga kabuhi nga gintugro na kanatun, sa tanan nga nagapati kag nagabaton sa anang ginhimo para kanatun!
mga pagkaun
Rugto sa amun simbahan sa campus, nagselebrar kami kang Easter ukon adlaw kang pagkabanhaw. Nagtiriripon kami aga pa kag nagpamahaw bilang sangka pamilya. Mansig dara kang pagkaun, prutas kag irimnon. Kasadya lang mag-iririmaw. May mga pira kabilog nga mga kakilala halin sa abroad nga nag-arabot. Kungdi masadya ang reunion. Sa Easter service pagkatapos pamahaw, masadya man nga nagkanta kami nga nagadeklarar kang pagkabanhaw ni Kristo. Nabusog ang amun taguipusuon sa wali kang pastor nga nagpadumdum nga ang pagkabanhaw ni Kristo pinasahi dya sa Kristyanidad nga relihiyon. Tungud sa pagkabanhaw kag sa bag-o nga kabuhi, kita nga nagatuo dapat magpangabuhi bilang mga pumuluyo kang bag-o nga kaharian. Ang atun pangabuhi, pagsinarayo kag ugali dapat bag-o man kag lain sa daan nga kabuhi.

Nag-umpisa ang bag-o nga semana nga may bag-o nga pag-asa. Bisan ako mismo nakita ko nga ang mga mabug-at kag mabudlay nga bagay sa akun research kag kabuhi kagamay lang kompara sa gahum kang Ginoo. Gani nga indi ako dapat magkabalaka. Padayunon ko ang akun pagsarig kag pagpangabuhi imaw kay Ginoong Hesu Kristo hay man-an ko nga mag dinalag-un ako hay rugyan tana nga imaw ko sa akun pagbyahe sa kinabuhi, adlaw-adlaw.

Kabay nga ang inyo man nga natun-an kag na eksperyensyahan kang nagligad nga semana santa nagtugro man kang kabaskug sa inyo nga pagtu-o sa Ginoong Hesu Kristo, kag sa pagpadayun sa kabuhi nga Kristohanun.