Pagpamati sa Kalinong

Liwan nga pagdiskubre kang palibot ang pagpamati sa kalinong, kag sa tinaga kang mga pilosopo parehas ni Henry Thoreau, pagbalik sa senses. Pagpamatyag sa ginabatyag. Pagpamati sa baratyagon. Ukon simple nga liwan pagbatyag kang kakunyag, kakulba, kalipay, kasakit, kasubo – ang mangin buhi! Samtang nagapungko abi ako sa dyang swing kang Sabado it hapon, natalupangdan…