Nagkawas sa Bibig

Kang kita lapsag, ang paghibi gid lang ang atun paagi sa pagpabutyag kang atun kinahanglan gani ginakalangkagan gid ang atun una nga pagbato-bato ka mga tinaga. Ang pag-umpisa ka hambal nagapatimaan nga handa run kita sa masunod nga halintang kang pagtubo. Suno sa obserbasyon kag sa mga pagtuon nga ginhimo sa kabataan, ang paghambal naangut…