Sa Purok 7, sa Belison

"Pero sige, singgit lang, rakhak, sipal, hay patas kang pagkabata, talagsa lang man ra. Sa Purok 7. Sa Belison."