Homilya ni Pope Francis sa Misa sa Tacloban sa Kinaray-a

"Kag ingud na sa krus anang Nanay. Parehas kita kang gamay nga bata sa mga tion kun san-o buta kita kang kasakit kag indi run makahangup kang bisan ano. Ang mahimo lamang natun amo ang magkaput it hugut sa anang alima kag maghambal “Nanay” – parehas kang ginahimo kang bata kun nahadlukan."