Ang Chocolate Hills, Bee Farm, Amorita Deck, & Tarsier Botanika

Pagsaludo sa Adlaw sa Chocolate Hills Ang plano, hingabutan ang pagbutlak kang adlaw sa Chocolate Hills. Ang natabo, naunahan namun dya. Wara’t trapik, sementado ang karsada halin sa Panglao paagto rugya sa Carmen diin nagatumpok - mga ulhot sa kalapadan - dyang duag-tsokolate nga mga bungyod. ‘Daw mga suso kang daraga,’ amo dya ang nagsulod…