Bulawan sa Basura (Ang Pagsagup kananday Nick Joaquin kag Pitoy Moreno)

Domingo, nagasirak man raad ang rapit alas-dose nga adlaw pero indi kadaug sa pagkaramig ka hangin nga nagadapya. Apat man lang ka sul-ub akun soksok nga pang-ibabaw, may madamul nga leggings antes ang jeans kag damul nga medyas sa sulud ka boots. May kalo ako kag ang akun malapad nga scarf nasambud it darwa ka…