Panghuna-huna sa Tyempo kang Kwaresma

Kadya nga kwaresma, tyempo kang spiritual cleansing. Bisan wara ginadumdom rugya sa Tsina ang kabuhi kag mga sakripisyo ni Hesus, ginatinguhaan ko nga mahimo ang obligasyon ko bilang sangka Kristiyano. Ang kalendaryo rugya wara it pula nga marka sa Semana Santa. Naobserbahan ko nga kalabanan mga Pinoy, ukon mga Westerners ang nagasulod sa Katoliko nga…