Mangga nga Manamit

Kadya nga semana may ‘Mango Festival’ sa sangka mall nga marapit sa amun ginaistaran. Fashion Island ang ngaran na. Rugya kami pirme gaagto para magkaun, mag-grocery, maglantaw sine kag iban pa. Aragyan lang pauli sa amun condo halin as amun opisina. Kang nagligad nga semana daw halos adlaw-adlaw kami nag-agto sa mall nga dya. Gani…