Pagtukar kang Handum: Ang Mabugu nga Istorya kang Hamtic Rondalla

Litrato ni Carlo Tamba Una ko tana nabatian bilang si Ma’am Bandiola, nga rugto sa banwa kang Hamtic may ginahanas nga kabataan sa pagtukar kang rondalya. Nagkamustahanay kami sa text. Nagsugtanay nga matukar sanda sa pagsaulog kang una nga Padya Kinaray-a katong hapon kang Disyembre 26, 2011 sa Casa Madrangca sa San Jose de Buenavista…