Kapihak kang Tagipusuon

Ang Pagpamana Ang isara ka tawo nga akun nahigugmaan, isara ka nagserbisyo sa Navy nga na-deploy lamang sa Atsugi, Japan. Nagkilalahay kami paagi sa isara ka amiga sa lugar diin isara ako ka estranghero kaimaw ka akun Manang kag darwa na ka mga bata. Isara tana ka Amerikano. Kang ginpakilala kami, isara lamang ka iglap…