Pasakup run! 5 ka Padya sa Bantugan sa Panulatan Kinaray-a 2

31 Disyembre ang katapusan nga adlaw kang pagpasakup. Premyo: P7,000.00 | P5,000.00 | P3,000.00.

Nahanungod sa Mga Laragway halin sa Paraiso ni Jose Edison C. Tondares

"Rugya sa Mga Laragway halin sa Paraiso ang arkipelago, ang kalibutan: mga suba, uma, disyerto, karsada, halintang kang hagdan nga kawayan, hulot, “nga nagabukas sa mga gawang sa kasanagun.” Rugya ang panahon: dulunan kang tag-urugbos, malawid nga mga paskwa, bulan kang mga tumandok, pag-abot kang bagyo, pagdamgo kag pagdumdom sa panit. Nagabinalaybay si Jose Edison C. Tondares sa maninina, kulapnit, bakunawa, amo man kay Ms. Universe Catriona Gray. Bangod dyang anang una nga koleksyon -----ginhulat sa malawid -----kag nag-abot kadyang tag-arani, pasidungog sa mga kinaiya kang Kinaray-a. Rugya ang pag-ampo sa dumaan nga mga tinaga kag pagpati nga “ang lupa lamang nga kana nagtago/ang makahangup.” Amo dya ang Paraiso nga ginahalad kanatun tukibun ni J.E.Tondares. Giya ang pulong nga Kinaray-a, ginapaambit na dyang mga laragway – asul kang langit --- para makapamati kita liwan sa tubig, madumduman ang mga manog-asin, kag makabatyag sa kasisidmon para sa mga bag-ong damgo diin iririmaw kita nagakayad sa masulug nga suba: sa aton karamig, labi ang aton kabalaka sa isara kag isara."

“Nadumduman ni Tatay ang Anang Karbaw” ni Genevieve L. Asenjo

Nadumduman ni Tatay ang Anang Karbaw Genevieve L. Asenjo     Bukon dya istorya para sa mga bata bisan pa nabatian ka mga gamay nga hinablos dyang istorya sa piyesta kang Dao: “Indi run namon makita si Tatay pagkatapos kang misa,” balita ka libayon.   Nagkitaay kami nga magburugto sa Facebook.   Nagauran sa Manila,…

Ang Kahirupan Bantugan sa Pagsulat sa Kinaray-a Bilang Pagpadayon, Kag ang Bukid Aliwliw & Suba kang Dao sa Akon Pensar

"RUGTO, rugya, sa hardin sa museo kang atun handumanan, handurawan, handum, ang hapulas kang mga tinaga parehas kang “palangga ko ikaw”. Amo man, kag bisan pa ang paghibi bangod daw nagbaliskad ang atay sa presyo kang paray kadya, kag ang uyug kang mga abaga indi lamang sa kasubu kundi ugut ---- sa Kinaray-a labi mapautwas ang mga butang nga nagapabilin matuod kag marahalon kanaton."

Litrato kang Semana: Sa Parayan kang Nueva Ecija

Si Pangga Gen sa Parayan kang Siyudad kang San Jose, Nueva Ecija | Litrato ni Zr Cabatuan.  SIYUDAD KANG SAN JOSE, NUEVA ECIJA. Naimbitahan ako kang manunulat nga si Wilfredo Pascual, awtor kang Kilometer Zero, nga mangin panelist sa 3rd Nueva Ecija Personal Essay Writing Workshop kang Peb. 28-Marso 3. Organiko sa desinyo kang writing…