Ang Tinaga kang Diyos kag ang mga Bulak

Dandelion, Asiatic Lily, Sun Lily, White Rose Bush, kag mga hilamon sa akun hardin.
Dandelion, Asiatic Lily, Sun Lily, White Rose Bush, kag mga hilamon sa akun hardin.

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Naisipan ko dyang mga berso sa Bibliya parte sa bulak:
1. Ang bulak nga wild sa taramnanan. Nasulat sa Salmo 103:15 nga dya ginapaanggid sa tawo, ang anang mga inadlaw daw mga hilamon. Bilang isara ka bulak sa taramnan, tana mahimo mamulak kag makapamunga.

2.Ang bulak gina-tatap sa hardin. Nasulat sa Song of Solomon 6:2-3: “Ang akun pinalangga nadura; nag-agto sa anang hardin, sa taguangkan kang mga pang-timpla ukon spices, sa pagpakaun kang hardin, kag pagtipon ka mga liryo. Kaimaw ko ang akun mga pinalangga, kag ang akun pinalangga pareho kaimaw sa mga liryo.”

3. Ang bulak ginalaragway bilang matahum ukon maanyag kag matam-is. Nasulat sa Matthew 6:29: “Ginahambal ko kaninyo, bisan pa si Solomon sa anang kaaram kag glorya, indi makatupong sa isara ka matahum nga bulak.” Song of Solomon 5:13: “Ang anang pungyahun daw isara ka hardin kang pang-timpla. Bilang matam-is nga bulak, ang anang mga bibig pareho ka liryos, gakahulog ang matam-is; mahumot nga mga mira.”

4. Ang bulak amat-amat nagakadura. Nasulat sa Salmo 103:16 nga nagaagi ang hangin sa ibabaw kadya, kag dya mataktak. Kon sa diin nga lugar makatupa, indi maman-an. Sa Isaiah 40:8, nagahambal nga ang mga hilamon malanta ukon mapatay, ang mga bulak malaya, pero ang hambal kang Diyos magapabilin hasta sa katubtuban kang panahon.

5. Ang bulak magatuhaw sa Tagparamukad ukon Spring. Nasulat sa Song of Solomon 2:12 nga ang kabulakan matuhaw sa lupa sa oras nga pagakantahan kang kapispisan, amo man sa tion nga ang limug ka mga pawikan mabatian sa lupa.

Daffodil, Asiatic Lily, Hardy Hibiscus, Pink/Purple Wall, Shrubs, Daisy, Iris
Daffodil, Asiatic Lily, Hardy Hibiscus, Pink/Purple Wall, Shrubs, Daisy, Iris

Nasambit man gid sa Balaan nga Kasulatan ang dya nga mga bulak:

1.Liryo. Nasulat sa Hosea 14:5 nga ang Diyos mangin tun-og kang Israel kag tana magabahul pareho ka liryo kag manggamot bilang Lebanon. Sa Matthew 6:28, hambal na, “Kag andut abi nga nagapalibug pa kamo sa inyo suruksokon? Turuka bala ninyo kon paano nagatubo ang mga bulak sa latagon. Wara sanda nagapangabudlay ukon nagahimo kang andang bayo.”

Sa Song of Solomon 2:1: “Ako ang rosas kang Sharon, kag ang liryo kang kapatagan.”

2.Rosas. Nasulat sa Isaiah 35:1: “Ang kakahuyan kag ang nagaisarahanun nga lugar mangin masadya para kananda; kag ang disyerto magakalipay, kag mamukadkad ang rosas.”

Fern/Ivy Garland
Fern/Ivy Garland

Makahimo man ako ka garland kag bouquet halin sa akun mga tanum para i-dekorar. May mga hitabo nga ang mga amigo kang akun mga bata gapangayo ka bulak kag ginapalihog nanda ako himuan ka garland ukon bouquet para itugro sa amiga nanda. Kanami lang kang akun yuhom nga makatugro dya kasadya sa gintugruan. Paabot ko pa nga hambal: “Ay, indi pag-isugid sa girlfriend nga libre lang.” Yuhom kag pagpasalamat ang anda bayad kanakun.

Salamat sa mga bulak nga nagadara ka kalipay kag nagatugro ka leksyon nga ginapamatud-an kang Bibliya. Salamat nga may Diyos kita, isara ka bulak nga Liryo sa Kapatagan. Tana ang Masanag nga Adlaw kang Kaagahon. Dayawon natun ang Makaako paagi sa pagtatap sa mga bulak.

4 thoughts on “Ang Tinaga kang Diyos kag ang mga Bulak

 1. Nikki Quia-ong: hiyang gd ako sa mga bulak Nen. oh! how wonderful GOD is.

  salamat gid miga Nikki…God is wonderful..God bless you..muahhh!

  Like

 2. komento halin sa facebook:

  Jessica Montano Minguez : How great is God almighty sa pag bugay kang kabulakan nga mangin dekorasyon sa aton kabuhi…how I wish nga isara man ako kang paga haladan kang bulak nga halin sa imo hardin nanay nenen…..more power and God bless….

  Jess, isipa lang nga kada lantaw mo ka mga bulak rian ay paris man ginahalad ko kanimo kag makayuhum ikaw pirme :) God bless

  Like

 3. Salamat gid nong Bebot sa pagkomento, iba man gid ang may bulak nga nagapamukadkad may bubuyog man nagahapit kahapon gani sa amun paglagaw sa winery basta may bulak una ko gintugruan kang atensyon sa pag-apresyar makahambal “ay kanami kag katahum”, isara pa may nagsunod nga buyog kanakun nag-salo kang akun pagkaun..nakasiyaggit ako :) naghambal akun kaimaw “hoy agtu kaw sa bulak indi rugya sa pagkaun”. God bless!

  Like

 4. matuod gd man nga kon wara ikaw it makita nga mga tanum nga nagapamulak,maskin s kapatagan o s diin man nga lugar,dwa kasubo lantawon kang amo nga lugar.maskin may hardin kaw pa kg may mgatanum nga bulak pero wara pa gabukad,daw indi gd manami.Gani ang Diyos ang nghimo para mangin matahum ang sangka lugar ilabi na gd kon may ginasagod kaw nga mga bulak,kag masadya kaw gd oras nga mglusot s anang mga sanga ang mga bulak,dungan pa ang pghuni ka mga pispis kay sanda may inumon man nga mga nektar halin s mga bulak.Nen,duro gd nga salamat,kg cencia gd bag-o lang ko ka comment dya s bag-o m nga estorya…God Bless U always.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.