Mga Sikat nga Tawo nga Nakita ko sa Personal

Nagapasalamat ako sa Mahal nga Makaako sa pagdugang kang akun kabuhi para masulat dyang nahanungod sa mga tawo nga kilala nga akun nasaksihan. Bag-o pa ako maduraan liwan ka isip, gusto ipaambit man gid kaninyo tanan dya nga akun manugbasa. Makahambal bala kamo nga masuwerte man gid ako sa pagsaksi kadya nga mga hitabo? Kang…