2 ka Binalaybay ni Jubelea Cheska Copias

Abre-Klase Gaturuk ako sa kalangitan, Sa mga bituon nga nagaigpat, Patapos run ang bakasyon, Abre-klase ruman rum-an. Sangka semana gid lang ag nabilin, Maeskwela ruman kita, Mabugtaw ruman kit aka aga, Uniporme kag sapatos liwan mabida. Ginakarat ako mamati ka leksyon, Garing may kulba sa akun dughan, Ano liwat ayhan ang mga panghangkat? Akun bala…