Skip to content

Posts tagged ‘BINALAYBAY’

27
Aug

“Mga Tion Pareho Sini” ni Jonathan Davila

Mga Tion Pareho Sini
ni Jonathan Davila

May mga ti-on nga pareho sini,
nagadapya ako didto sa baybay,
sa mga ginsulat mo sa balas,
sa ginhurma naton nga mga palasyo.

May mga ti-on gid nga pareho sini,
talimbabatang ang dughan, nagalupad
pauli kun hapon sa bato nga hulunan
kag nagakapung-aw sa tanan
nga tumalagsahun kag manami
nga natabo sa ila didto sa isla.

Pero mga dapya man lang ini sang tion,
kag indi sa tanan nga oras.
Sa dalayun may nagakaanad
sa katugnawon, sa pagpanglakaton,
pagbugsay nga gaisahanun.

Kag maskin madugay, nagaabot man gid gali
ang isa pa ka ti-on kag adlaw pareho sini,
nga ang binalaybay maskin pa hagarun
sang manaya-naya nga huyop sang hangin,
mabatas ko nga gapuson kag ipiyung ang kamingaw
sang sa bangonon kag pailigun nga may luha
ang pila ka nahut nga tinaga parte sa imo,
nga panasun man lang dayon sang mga balud
kun manultol na ang taob.

Advertisements
4
Jul

Ang Bubon nga Sira-an ni Efren Ysulat

Litrato ni Pangga Gen | Bukon dya ang Sira-an nga ginasugid sa binalaybay.


ANG BUBON NGA SIRA-AN

Tubudan sa Igkabagti kang Minuro Eke, Sira-an kun tawgun
Sa ingud mal-am nga mangga kag puno ka lunok sa takas’ naayun
Nagatugro`kang landung sa mga tawo kon ano ang himuon
Lugar nga bugay kang Ginoo buhay run nga katuigun.

Amo ang lugar nga mariit sa baryo kang Cato-ogan
May mga nahitabo nga katingalahan budlay ma intiendihan
Nagasinugdanay nga mga tawo pero andut inde makit-an
Kon ma tiempuhan, pabay-an lang, basi ang dungan masab-an.

May dadoy galangoy sa idalum wara pag bahol ang lawas na
Ang orang mga pula daw sinigang ginlaktan kang laswa
May sili pa gani pero talagsahun mo lang makita
Wara it naga bugno budlay run magka sabid ka pa.

Tubod’ nga nagailig daw asopre ang sungaw kun dap’gan
Alabaab nga tubig manami marigus kapin pa kon nagauran
Puwde man imnun amo lang garing marupait kun lab-ukon
May naga pangayaw rigus hay kuno ang tubig may bulong.

Nangin saksi gid tana kang amon pagkabata asta magkakalagun
Hay amo ang sentro nga lugar sa pagsagud kang mga hayup namon
Ginapara-imnan, kag sa ingud turugban karbaw kun mainit dun
Gapalibot nga buri kag kahoy, mga sinagud sa sirong ginakug-ong.

Ang mga babaye sa palibut gatumpok ang mga ralabhan nanda
Kun may marigus saruk lang kag mag buhos sa rayo gawa
Angud inde ma piskan ang binunlawan kang gapanglaba
Mag-inum karbaw kag baka haw-as anay basi manungay pa.

Sa fiesta kag ponsyon inihaw nga baboy kag baka sa bubon limpyuhan
Tubig ginakarusa ibuta sa tadyaw panghimus kun may okasyun
Kag ang pangbunyag ka mga tanum sa hardin para inde malayung
Manggad sa bubon hanggud ang kapuslanan nga naagum.

Taga-Minuro Eke may duro gid nga nahimuslan sa bubon
Halin kato any asta tulad, sa tion kang kabudlay kag mahimayaon
Engkantado nga lugar, nangin tulay sa pag-uswag permi hinumdumon
Pinasahe` nga tubudan nangin parte kang kabuhi natun.

[30 Hunyo 2017]