Skip to content

Posts tagged ‘BINALAYBAY’

4
Jun

Timplado ni Jonathan Davila

Timplado

Kanami kun ensakto lang ang panahon,

Kagina sang aga nga nag-init

nga nagpamala sang mga linabhan

kag kagina sang hapon nga naggal-um

kag nagbunok ang ulan, naghugas sang

mga dahon kag sekreto sang kakahuyan.

Mas manami kay ang ulan inanay,

nabaton gid sang duta ang iya handum.

Kag ang mag-iloy nga nagtabok

may tion sa pagdalagan sa pagpasilong,

si Nonoy na-agbayan man gid si Inday

sa idalum sang payong. Ang mag-amigahay

nga subong lang nagbugnuhanay,

nagsulay sang makadali, naghaksanay,

san-uhay naman makitaay.

Mas manami nga ang init pakadto sa pinakainit,

para maskin paano masaburan sang panit

ang balhas, ukon mapadugos sang balhas ang panit,

para makaginhawa man ang dughan,

pagkatapos sang sungguranay nga binulan.

Sa sini sigurado nga may magatubo nga liso,

may maga-arado, may pagasag-ahun

nga mga sapa-sapa, may pagabuhangan

nga mga punong. Ang mga nagadali

makadumdum nga magtangla sa mga panganod

kag malinong nga patihan

nga indi ang tawo ang nagapatiyog

sining kalibutan.

Advertisements
17
Mar

Sa Likod kang Akun Silik nga Limug ni Jubelea Cheska Copias

SA LIKOD KANG AKUN SILIK NGA LIMUG

(Binalaybay para sa International Working Women’s Month)

Sa pagbag-o kang dyang kalibutan

Nagpinsar ako nga papag-unun ang akun kinaadman

Nagsulud ako sa patag-awayan kang kabuhi

Ginpasyagit kag kang nabatian nanda ang akun silik nga limug

Ako anda ginkadlawan

Sakit sa baratyagun nga limitado ang akun mahimo

Ginhan-us nanda ako sa dum-ok kang bayuan, sa kusina nga maraing

Hay ginapinsar nanda nga amo lang dya ang akun masarangan

Pareho kang pispis nga dalawidaw

Ginapabay-an

Hay abi nanda limug lang

ang anang pambato sa tanan

Rayu sa banog nga baskug ang paku sa paglupad kag pagdara kang pisu nga maluya

Sa likod kang akun silik nga limug

May kinaadman ako

Kusug nga ginapirit ipaintyindi sa mga tawo

May ikasarang ako

Bukun lang amo dya ang mahimo ko

Makuri man ang akun mga kahig sa pagtikang

Kulang man ang purus kang akun mga butkun

Hindi kamo magkabalaka

Kun ako ang makadasma

Mabangon ako kag turuka

Hindi ako maalang-alang sa pagtindug

Sarangan ko atubangun ang adlaw nga may yuhum sa akun baba.

Pagbag-o.

Singgit kang

akun dughan

Babaye ako.

Itupung ang inyong panuruk,

hindi pagpanabaa

Untati ang pagtingala nga makita sa inyong mga mata

Huod, sarangan ko dya

hindi run pagpamangkot

Sarigi ako.

Tugrui ako kang tyempo

Nga mapamatud-an ang akun kaugalingun

Makatupung ako sa inyo ginatindugan

Ang akun silik nga limug may maabutan

Hindi man madara kang akun butkun ang kabug-at kang

inyong ginapas-an

Hindi man ako makakuntis sa pagdalagan

May purus ako nga magpabag-o kang paraabuton

Patas kang pispis nga dalawidaw

Ang akun silik nga limug

taas ang madangtan.