Ang Antique kag Albay sa Tasa kang Sarà-Sarà

"Kag nakita ko ang Bulkan Mayon, perpekto sa anang korte, daw nagatungtong lang sa ibabaw kang public market; daw naga-atubang lang kanakun kag kun itan-ay ko ang akun butkun, madawu na para sa amun pagkamustahanay."

Stranded by Storm in Bicol, Here’s Mayon Volcano

Here's Mayon Volcano on my 2nd time at the Cagsawa Ruins Park, where one typically goes to be acquainted with this beauty and terror. And for the first time beyond Cagsawa, from what may be considered as vantage points, via my 2-year-old iPhone4S: From the balcony of my Calachuchi Room at Balay de la Rama,…