PADYA KINARAY-A 2011-2012

PADYA KINARAY-A 2012

Padya Genevieve L. Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a,  Padya Maragtas sa Panaysayun*, Padya Randy M. Tacogdoy sa Binalaybay

Tuigan nga pagpili kang matimgas nga koleksyon kang sinulatan sa Kinaray-a sa binalaybay, malip-ut nga sugidanun, panaysayun, kag sugidanun para sa kabataan nga nabalhag sa http://balaysugidanun.com halin Enero hasta Disyembre.

Bulig-inisyatibo sa pagpaugwad kang Kinaray-a bilang pulong kag kultura, partikular sa pagtugro kang lugar sa paghanas, pagbalhag, pagbalay kag pagpakilala kang kontemporaryo nga mga manunulat sa Kinaray-a.

Kwalipikasyon

Bukas sa tanan nga makahambal kag makasulat sa Kinaray-a, sa sulod man ukon sa guwa kang pungsod, 15 anyos pataas.  Indi pwede ang may libro run sa Kinaray-a kag sa iba pa nga pulong, amo man ang nakadaug run ukon nakabaton kang padya sa pagsulat sa Kinaray-a kag sa iba pa nga pulong halin sa mga nasyonal nga ahensya, halimbawa sa Cultural Center of the Philippines (CCP) ukon sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA).

Mga Kategorya

Binalaybay.

Malip-ut nga Sugidanun

Panaysayun (Personal)

Sugidanun-Pambata 

Premyo

Titulo nga Busalian kang Padya Genevieve L. Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a, Medalya ni Maniwantiwan, kag 10,000.00

Sertipiko kang Pagpasidungug kag 10,000.00 para sa Padya Maragtas sa Panaysayun*

Sertipiko kang Pagpasidungug kag 5,000.00 para sa Padya Randy M.Tacogdoy sa Binalaybay

Sertipiko kang Pagpasidungug kag (mga) libro para sa mga finalist

Sertipiko kang Pagkilala sa (mga) pinaka-popular nga sinulatan

Pagsurundan kag Giya

1.Bukas ang tema kag kinahanglan nasulat sa Kinaray-a, sa ano man nga lubid kang dila (hal. May kinalain ang Kinaray-a kang taga-Sur kang Antique sa San Jose, ang sentro, amo man sa Norte. Amo man sa mga probinsya kang Iloilo kag Mindanao, kag mahimo, sa mga layas kag pangayaw nga nagatuon).

Gina-engganyo ang tagpasakup sa pagsulat tuhoy sa tumanduk nga mga maragtas kag mito, relasyon kang tawo kag palibot, estado kang dunang-manggad kag kalibutan, inagihan sa kabuhi sa syudad kag/ukon sa iban nga pungsod, pangabuhi sa uma kag nagakaratabo sa panimalay, kagutom kang pensar kag/ukon tagipusuon kag/ukon busong, inhustisya sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi, sitwasyon kang mga mangunguma, mangingisda, manunudlo, obrero, kabuhi kang estudyante, kag iba pa nga karadlawan kag kasubu.

Gina-engganyo man pareho ang paggamit kang tradisyonal nga porma kang pagsulat (hal. ang may sukul nga binalaybay, epiko, banggianay/sabtanay parehas sa kinauna nga kasal kag belasyon, kag iba pa) kag pag-eskperimento sa istilo kag teknik, amo man sa tono: drama, karadlawan, kaharadlukan, aksyon, ukon kombinasyon.

2. May apat ka kategorya: Binalaybay, Malip-ut nga Sugidanun, Panaysayun, Sugidanun Para sa Kabataan

Binalaybay: 5-10 ka piyesa. Halin 10-50 linya ang kada binalaybay.

Malip-ut nga Sugidanun: 2-3 ka piyesa. Halin 500 hasta 1500 tinaga (word count) ang kada sugidanun.

Panaysayun (Opinyon/Panan-awan sa sangka Hitabo ukon Isyu): 2-3 ka piyesa. Halin 500 hasta 1500 tinaga (word count) ang kada panaysayun.

Sugidanun para sa Kabataan: Bagay ang istorya para sa edad 6-12.

Ang mga hitabo dapat makahimo kang 28-32 pahina kang ilustrasyon (kun himuon nga libro). Dya indi magsobra sa 4-5 ka pahina, doble nga espasyo.

3.    Kinahanglan orihinal nga sinulatan kang tagsulat/tagpasakup ang kada piyesa kag bilog nga koleksyon.

Hinali dya sangka pagliwan-sulat (re-writing) kang daan ukon oral nga sugidanun, kinahanglan may husto nga pagkilala sa ginakabig nga ginhalinan kadya kag mabugu nga panaysayon sa bantog nga versyon.

May kinamatarung man ang http://www.balaysugidanun.com sa indi pagbalhag kag pag-delete kang mga sinulatan nga ginadudahan kag napamatud-an nga plagiarized kag/ukon libelous.

4.    Pwede ang nabalhag sa inyo blogsite ukon social networking page. Indi pwede ang nabalhag run sa mga jornal ukon antolohiya (hal. SanAg, Ani). Pwede ang halin sa school paper.

Mahimo nga antes mabalhag rugya, makabaton ang tagsulat/tagpasakup kang mga komento para sa revisyon.

5.Ipadara ang imo sinulatan ukon koleksyon rugya sa http://balaysugidanun.com ukon i-email sa vvasenjo@gmail.com. Ilakip ang mga masunod nga impormasyon:

Ngaran

Taga-diin Timo

Sa Diin Run Ikaw Kadya

Petsa kang Kaadlawan kag Edad

Telepono kag Iban pa nga Kontak (hal.blogsite mo nga pwede ma-link)

Kategorya kag Titulo kang Koleksyon (kumpleto run ukon ginabalay pa)

Bugu nga Biyograpiya

Litrato (Opsyonal)

Deklarasyon kang Pagpamatuod nga Dya imo Orihinal nga Sinulatan

Ibalhag ang imo matuod nga ngaran  kag bugu nga pagpakilala kaimaw ang imo sinulatan kag litrato (kon luyag mo).

6.Pwede ikaw maka-entra sa tanan nga kategorya, pero sangka koleksyon lang kada kategorya, kag pwede dya kumpletuhon sa sulod kang binulan kang padya (hal.3 lang anay ka binalaybay ukon 1 sugidanun ukon panaysayun sa una nga pagbalhag).

Buot pa hambalon, mahimo ikaw mabalhag hasta pira ka beses hasta makumpleto mo ang imo koleksyon. Kag ang makumpleto lamang nga koleksyon ang maabay sa paghusgar.

7.    Ang kinamatarung-panag-iya (copyright) kang tagsa ka sinulatan kag bilog nga koleksyon magapabilin nga panag-iyahan kang tagsulat/tagpasakup.

Ginapangabay ang pagkilala sa http://www.balaysugidanun.com bilang lugar-publikasyon hinali magamit dya sa ano man nga porma (hal. mabalhag, mabasa, kag kon ano pa).

Sa pagpasakup, ginatugruan mo man ang Balay Sugidanun ukon si Dr. Genevieve L. Asenjo, kang pahanugot sa  paggamit kadya sa mga proyekto kang BalaySugidanun (hal.pagbasa-publiko, paglubad paagto sa iba nga pulong) amo man ang posible nga mga proyekto-pagbalhag (hal.antolohiya kang mga kontemporaryo nga sinulatan sa Kinaray-a) kag iskolarsyip sa panulatan sa Kinaray-a, kag sa iban pa nga nagakaangut nga hirikuton nga nagapaugwad kang pulong kag kultura nga Kinaray-a kag Filipino.

8. Halin sa apat ka kategorya (malip-ut nga sugidanun, sugidanun-pambata, panaysayun), magapili kang isara nga tagdaug, ang tawgon nga Busalian kang Padya Genevieve L. Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a.

Premyo:  10,000.00 kag Medalya ni Maniwantiwan

Halin sa kategorya nga Panaysayun, magapili kang Padya Maragtas* nga may premyo man nga 10,000.00 kag Sertipiko kang Pagpasidungug.

Mahimo nga dyang sinulatan, amo man ang mapilian nga tagdaug sa kabilugan.

Halin sa kategorya nga Binalaybay, magapili kang tagdaug para sa Padya Randy M. Tacogdoy nga magabaton kang Sertipiko kang Pagpasidungug kag 5,000.00

Mahimo nga dyang sinulatan, amo man ang mapilian nga tagdaug sa kabilugan.

Depende sa kalidad kag mga sinulatan kag kaduruhon kang tagpasakup, mahimo magdeklara kang darwa pa ka tagdaug nga makabaton kang Sertipiko kang Pagpasidungug.

Makabaton man kang Sertipiko kang Pagkilala kag espesyal nga pakete kang premyo ang tagsulat nga may sinulatan nga nangin popular sa mga manugbasa suno sa istatiko kang website.  Indi maka-apekto ang popularidad kang sangka tagsulat ukon koleksyon sa paghusgar, luwas lamang kon amo man dya ang mapilian kang isponsor kag/ukon mga kabulig nga hurado.

Hinali isara lang ang mangin tagpasakup pero matimgas ang sinulatan suno sa paghusgar kang isponsor, mahimo gihapon tana mangin tagdaug, ukon makabaton kang kaangay nga titulo suno sa kategorya nga mapilian.

Hinali may patas, pagahurayon ang premyo nga kwarta. Pareho sanda makabaton kang titulo kag medalya.

Mahimo man nga wara it madeklara nga Busalian.

9.    Bug-os kag tapos ang desisyon kang isponsor kag/ukon mga kabulig nga hurado. Wara it sapakon nga reklamo ukon protesta.

10. Bilang bulig sa literasiya sa literatura, mahimo magbalhag ang isponsor ukon ang imbitahon nga manunulat-iskolar sa Kinaray-a sa pagtugro kang pagbasa ukon analisis sa mga rason andut ang partikular nga koleksyon amo ang nagdaug.

Giya sa Pagpili

Lengguwahe ukon Gamit kang Kinaray-a: sa ano man nga sabor kag tono kang Kinaray-a, sa ano man nga kategorya, kinahanglan ang sinulatan nagapakita kang kaaram sa lengguwahe kag kasagad sa pagbalay kadya sa mga linya nga klaro kag memorable.

Sulod kang Sinulatan ukon ang Naratibo: May klaro bala nga sulod dya ukon tema ukon istorya? Mapuslanon? Memorable? Interesante? Mapatihan ukon kumbinsado ang manugbasa sa probabilidad nga ginasugid ukon lohika kadya? Sinulatan nga nagatugro kang kalipay sa pensar (intellectual pleasure) kag dughan (emotional pleasure) kag sa iban pa nga mga sentido kang pamatyag (sensory perceptions)?

Pagbalay: Dya nagatuhoy sa porma, teknik, kag istilo kang pagsulat.

Sa Binalaybay: Ano nga porma (hal. epiko, liriko, naratibo, kag iba pa) ang ginasunod ukon ginapakita (hal. hilwalaybay (free verse), eksperimental, kag iba pa) kang tagsulat? Kamusta ang pagtabuanay ukon timpla kang lengguwahe kag sulod kag porma para makalaragway kang sangka hitabo ukon paminsaron ukon baratyagon?

Sa Malip-ut nga Sugidanun,Panaysayun, kag Sugidanun sa Kabataan: Ano nga dominante nga istilo kag/ukon teknik ang makita sa sinulatan ukon ang nahimo kang tagsulat? Kamusta ang organisasyon kadya ukon pagkasunod-sunod? Kamusta ang timpla kang lengguwahe kag sulod kag porma para makalaragway kang sangka hitabo ukon paminsaron ukon baratyagon?

Nagapanguna lamang dya kag pangkabilugan nga giya. Bukas ang isponsor sa kon ano man nga istilo kag teknik nga magguwa. Ang labi nga importante, nami kag namit ang pagbasa kang imo sinulatan.

*Padya Maragtas sa Panaysayun: wara pa it urihi nga balita kon bala dya i-renew kang isponsor. Hinali indi, dya masulod – ang kategorya nga panaysayun – bilang isara sa pagapilian sa Padya Genevieve L.Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a, kaimaw ang sugidanun kag sugidanun-pambata. 

______________________________

Genevieve L. Asenjo, PhD. Taga-Dao. Tagsulat kang taga_uma@manila kag iban pa nga pakigsapalaran (koleksyon kang sugidanun sa Kinaray-a, ginbalhag kang NCCA kang 2005 bilang bahin kang una nga  UBOD New Authors Series ), Pula ang Kulay ng Text Message (koleksyon kang binalaybay sa Kinaray-a kag Filipino, ginbalhag kang University of San Agustin kang 2006 bilang bahin kang San Agustin Writers Grant), Komposo ni Dandansoy (koleksyon kang sugidanun sa Hiligaynon nga nagdaraug sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, ginbalhag kang University of Sto.Tomas kang 2007), kag Lumbay ng Dila (nobela sa Filipino nga tunog Kinaray-a, ginbalhag kang C & E Publishing, Inc. para sa De La Salle University-Manila diin tana nagtapos kag nagatudlo, anang Outstanding Dissertation kag nagdaug kang Juan C.Laya Prize for Novel in a Philippine Langauge sa 2011 National Book Awards kang National Book Development Board kag Manila Critics Circle). May libro man tana bilang taglubad halin sa Ingles paagto sa Kinaray-a kag Hiligaynon, Ang Bukid nga Nagapalangga kang Pispis, nga ginbalhag kang Mother Tongue kang 2008. Ginasulat na anang ikarwa nga nobela, kadya sa Kinaray-a, ang Kamatayon sa Isla Boracay, ang ikarwa nga libro kang binalaybay – ang Sa Gihapon, Palangga, ang Uran, kag koleksyon kang istorya sa Filipino, ang Seoulmate.

Nangin(naga) hurado tana kang mga masunod: Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, Gintong Aklat Awards, Madrigal-Gonzales Best First Book Award. Nangin evaluator man tana kang mga sinulatan para publikasyon kang Likhaan Journal kang University of the Philippines, kang mga libro-proyekto kang NCCA, kang mga riserts sa humanidades kang De La Salle University-Manila. Halin 2005, panelist tana sa IYAS National Writers Workshop sa University of St. La Salle sa Bacolod City. Writing Fellow man tana (binalaybay kag malip-ut nga sugidanun) kang Bienvenido N. Santos Creative Writing Center kag nangin Overseas Writing Fellow kang 2009 sa Seoul, South Korea. Miyembro tana kang Philippine Center of International PEN kag kang National Committee on Language and Translation (NCLT) kang NCCA kag kabulig kang Dungug Kinaray-a, Inc. Tagdaug kang mga nasyonal nga padya-pagsulat kag nabalhag sa mga nasyonal nga jornal kag antolohiya.

______________________

Maragtas S.V.Amante, PhD. Taga-Pandan.Nagpakasagad sa Human Resource Management, Labor Economics, Industrial Relations halin sa Keio University, Tokyo kag University of Illinois sa Urbana-Champaign. Nagtudlo sa University of the Philippines, Diliman kag nangin Dean kang School of Labor and Industrial Relations.

Propesor tana kadya sa Hanyang University sa Ansan, South Korea. Ang anang mga analisis-sinulatan sa ekonomiya, politika, kag kultura ilabi na sa sitwasyon kang mga Filipino sa South Korea mabasa sa Korea Times, Korea Herald, Joong Ang Daily, Philippine Daily Inquirer, kag sa mga akademiko nga jornal.

Nagasulat man tana kang binalaybay kag panaysayun nga nabalhag sa mga antolohiya kang kontemporaryo nga sinulatan halin sa Panay kag Negros, parehas sa Patubas kagAni. Matutum tana nga tagsakdag kang pagpaugwad kang atun lengguwahe kag kultura.

____________________

Randy M. Tacogdoy,DPA. Anay cultural worker kang Paranubliun-Antique, naga-obra sa National Statistics Office (NSO) sa San Jose, Antique diin tana man nabata kag nagaistar kadya imaw ka anang pamilya. Nag-eskwela sa Antique National School, Saint Anthony’s College, nangin exchange student sa Denmark, kag nagtapos ka anang doctorate sa Public Administration sa University of Antique.

Nagasulat tana kang binalaybay sa Kinaray-a nga nabalhag dun sa duro nga magazine kag antolohiya parehas kang Salatan kag Dag-on, naga-compose kang Original Kinaray-a Music (OKM), kag nakasulat kang pira run ka musical-drama ukon paguwa sa teatro parehas kang Maragtas, Aninipay, and Alamat ni Nogas kag ni Anini. Isara tana sa nangin opisyal nga delegado kang Rehiyon 6 sa TABOAN 2011: The Philippine Writers Festival sa Davao City.

Si Randy ang una nga tagdaug sa Padya Maragtas sa Panaysayun sa Padya Kinaray-a 2011. Ginahanda na kadya ang una nga nga libro kang binalaybay.

Litrato ni Pangga Gen buol ni Luis de Vera, Proudly Lasallian Poster.

Litrato ni Maragtas S.V. Amante halin sa anang Facebook.

Litrato ni Randy  M. Tacogdoy halin man sa anang Facebook.

4 thoughts on “PADYA KINARAY-A 2011-2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.