Skip to content

Posts tagged ‘Tsika halin Singapore’

13
Feb

Wara Galubad, Gadugang lang Tam-is

Bakasyon 2012. Las Casas Filipinas de Azucar sa Bagac, Bataan

Bakasyon 2011. Las Casas Filipinas de Azucar sa Bagac, Bataan


Ging Badz/Tsika Halin Singapore

Ging Badz/Tsika Halin Singapore

Pebrero, bulan kang Gugma. Nagaparapit run ang Pebrero 14, ang kaadlawan ni St. Valentine, adlaw man ka taguipusuon. Indi ko malikawan balikan ang akon inagyan sa gugma. Naks!Pero ang indi ko gid malipatan ang gugma syempre ka akon esposo nga halin kato asta kadya wara gabag-o, daw nagadugang lang. He-he. Kun sumahon total ang pag-imaway namon, dose run katuig. Huod may mga pagtiraw pero malampasan tungod nga wara gadura ang gugma kag paglaum sa isara kag isara. Mas nagadugang pa gani kon may malampuwasan nga pagtiraw.

Wara ti perpekto amo nga may depirensya gid ang isara kag isara. Pero kon kamaan man kamo magdara daw sa kanami man nga kis-a may ginaupasan kag pagkatapos mas nagatam-is ang pagtamdanay. Wara man ti nami pangabuhi nga wara ti pagtiraw. Spice of life by ria. Mas nagabaskug ang relasyon sa mga pagtiraw basta pirme lang ibutang ang Mahal nga Makaako sa aton tunga.

Bakasyon 2011. Disneyland, Hong Kong

Bakasyon 2011. Disneyland, Hong Kong


Mahambal ko nga wara galubad ang gugma namon hay halin kang magnobyohanay kami asta kadya, wara gid ti nagbag-o sa pgtrato namon sa isara kag isara. Amo lang ra, mas nag-sweet kami kadya. Ilabi run gid kang naoperahan ako kadya lang. Mas napamatud-an namon ang tuod nga pagpalangga, kapin pa ka akon bana, nga tana lang ang kusug kag sandigan ko hay dya kami sa marayu nga lugar. Bisan iwanan namon, asta sa phone calls kag chat lang mahimo namon sa amon pamilya kag mga abyan. Wara na gid ako ginapabay-an bisan nga naga-obra pa tana karia. Wara gahalin sa balay kon indi na masigurado nga nakainom run ako bulong kag nabulong run ang pilas ko sa operasyon. Mas nagadugang ang gugma ko man ba sa adlaw- adlaw nga pag-atipan na kanakon (luwas nga bahul run gid anang nagastos).

In-love gid. He-he. Kis-a indi ko malikawan magmangkot sa kaugalingon kon ano gid ang nahimo ko nga mayad nga ginaregaluhan ako ka Mahal nga Dios ka but-anan kag mapinalanggaon nga bana. Dya sangka mayad gid nga butang nga ginakalipay ko kag ginapasalamat.

Advertisements
29
Jan

Lagaw-lagaw sa Bangkok

Ging Badz/Tsika Halin Singapore

Ging Badz/Tsika Halin Singapore

Bilang pagselebrar kang amun ika-7 nga wedding anniversary, ginahimo gid namun ang amun ikasarang para makaagto sa sangka lugar nga wara pa namun maagtunan. Kadya nga tuig gintinguha namun mag-asawa nga makabisita sa Bangkok, Thailand. 


Byernes, Enero 11, naghalin kami sa Singapore kun diin kami gaistar kadya. Matenir kami hasta Enero 14, ang petsa ka amun anibersaryo. Halin sa Singapore, nagbyahe kami ka darwa ka oras kag tunga sakay kang Myanmar Airlines. Mayad man ang byahe bukot dapol. Alas sais sa gabii kami nag-abot sa Suvarnabhumi Airport, Bangkok. Pagkatapos bul-on ang bagahe ginsagap namun ang gahulat kanamun nga tawo ka travel agency nga mahatud kanamun sa hotel. Samtang sa byahe paagto sa hotel, daw napukaw ang kahidlaw ko sa Pilipinas hay may pagkaparehas ang anda mga overpass, gasaramihay man ang mga alambre ka kuryente kag sobra nga trapik amun inagyan.

Sulod ka Templo

Sulod ka TemploSabado, Enero 12, gin-abat kami ka amun tour guide mga alas otso sa aga para sa tunga ka adlaw nga libot/tour sa syudad ka Bangkok. Una namun gin-agtunan ang Buddhist Temple. Kanami ka anda templo, ang pagdisenyo gintugruan gid ka oras kag budget. Mga kinse minutos lang amun nga libot rugto pero nasadyahan ako hay duro kita ko nga mga Pinoy nga mga turista man. Pagkatapos ka lagaw sa templo nagpahatud kami sa Terminal 21, bag-ong mall dya sa Bangkok nga pinasahi gid sa tanan hay kada floor may tema: ang simbolo ka mga pungsod parehas kang Japan, London, Rome, Istanbul. Nami lang mglibot-libot. Rugya gani kami nawili lang ka bana ko. Luwas nga maramig duro pa karan-an. Pagkatapos igma, ginsagap namun ang Siam Paragon. Sakay sa andang sky train nakalambot gid man kami didto. Duro tawo gali hay may Children’s Day nga ginahiwat sa sagwa na. Ang Siam Paragon mall man dya ka mga branded goods sa Bangkok. Mahal garing amo wara ako ka shopping. Tapos libot libot (window shopping) kaon kami kang iyapon sa Siam Centre. Gintirawan namon ang ginapabugal nanda nga Pad Thai. Pansit dya nga ibang klase hay lapad tana garing pwerti ka kahang ba. Turo mn luha kag sip-on namun sa kakahang pero namit.
Sa Terminal 21

Sa Terminal 21


Domingo, Enero 13, tungod wara kami ti nakita nga simbahan Katoliko para magsimba, nag-agto na lang kami sa Chatuchak Market nanda nga ginatawag. Kada Sabado kag Domingo lang nagabukas ang mga tindahan rugya amo nga ginatawag weekend market. Mga sobra 2 ka libo nga mga tindahan dya. Ayawan man kami libot pangita ka pasalubong hay pwerti ka bahul kag mainit pa. Mga 6 ka oras man libot namun hasta makumpleto ang dapat baklon. Daw mautod run kahig ko sa kapoy. Hasta nagpahuway na lang kami gamay kag nag-inom ka niyog nanda kag magbalik sa hotel. Sa sobra nga kapoy nagapangayo gid kahig namun ka massage. Mayad lang kilala ang mga Thai sa pinakanami magmasahe, amo wara gid namun pinalampas ang tsansa nga magtiraw ka Thai massage. Baw daw nabuhi liwan kami pagkatapos.


Lunes, Enero 14, nagbalik run kami sa Singapore. Duro pa ang wara namun maagtunan kag malagawan hay tama gid kagamay ang tyempo. Pero mayad gid nga nakita namun ang Bangkok. Mas advanced sa teknolohiya ang Singapore pero daw naima man ako nga mas limpyo tana anda karsada kaysa Manila. Bisan diin lang, makita mo pa ang larawan ka anda Hari, nga anda gid ginarespeto kag ginakuon nga nagahugpong sa mga Thai. Amo nga ano nga napensaran ko man nga sangka templo man ang pag-asawahay kag nagapasalamat gid ako nga sa sulod kang pito ka tuig, kag sigurado ako sa duro pa nga maabot, imaw gihapon kami nga mag-asawa. Mabalik gid kami sa Bangkok kag malagaw pa sa duro kag iba nga lugar.