Skip to content

Posts tagged ‘PADYA KINARAY-A’

11
Nov

‘Sa Pagkaluwas’ ni Genevieve L. Asenjo

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com

'Up at Dawn' ni Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com

‘Up at Dawn’ ni Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com

Tampuhaw dyang cellphone:
nagakudug ang limug sa mga letra
nga nagabalita kang paghugpa kang katalagman
dara kang hangin halin sa Japan, radiation ang ngaran,
tuga kang pag-meltdown kang nuclear plant
pagkatapos kang linog, kang tsunami, kang pagliso-alsa-
kupus kang kalibutan.

Gapa-abot run ang kamatayon!

Nagdali-dali ako sa paghanda, sa pagpauli.

Ginsarado ko ang mga bintana kag gawang,
ginhulat ang imo pag-abot sa kahipus.

Rugya, sa dyang damgo kang pagkabuhi kaimaw mo,
nga sangka paghulat kag paglaum, pagbiya kag pagpaubaya
sa pagpabilin ukon paghalin,
gintay-ug ako kang napat-ud: palangga ko gid man gali ikaw.

Kag rugya ako nagapahimuyong sa balay
nga buhay run natun rulubngan antes pa mabalita
dyang pag-abot kang katapusan kang kalibutan.
Imaw kita kadya nagkutkot, hasta kita makapuyan,
kag husto lang run gid man ang dalum na kadya
para malantaw natun sa pagpahuway
nga marayu sa isara kag isara.

Hulugan ko dya kang sinipad kang bulak: humut, duag, katam-is,
antes pa mag-abot ang linog, ang tsunami, ang radiation
antes pa magmahal ang gasolina, maduktan kang asik
kang giyera kang Libya kang Bahrain kang Saudi Arabia
ang atun isla kag magkinala-kala ang tanan kag matampukan
dyang atun rulubngan
kag mag-abot ikaw
kag indi run natun makita
bangud sa karsada run nagahamyangan ang mga bagol kag tul-an.

Swerte natun: naunahan natun ang atun kamatayon.
Kag sa tunga kadyang paghulat,
napat-ud ko
nga palangga ko gid man gali ikaw.

Amo nga namati ako kang balita, namati kang musika,
nagbasa kang libro, nagsulat kadyang binalaybay,
hasta nagdulum ang akun panurukan sa kalinung
kag indi ko run makita sa pensar ang atun rulubngan
pati ang imo nawong, ang imo lawas; ang adlaw kag bulan
nga gindpudyot ko ang tampuhaw nga cellphone
kag gintawgan ikaw: “Kamusta, sa diin ‘kaw run?
May radiation nga maabot, mag-igo sa atun tutunlan,
Uli run, dali-a” nga daw parehas lang
nga may mga sinipad gid man ka bulak sa akun mga palad;
kalum-uk nga naga-abi-abi kag nagapanghamut kang kaluwasan.

Advertisements
8
Nov

‘Pagrespeto’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com

flower_rooftop

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in the land.” Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.
—Ephesians 6:1-4
Sa akun naeksperyensiyahan bilang isara ka bata kang akun Tatay kag Nanay, ang anda nga pagtudlo kanakun akun man ginatudlo sa akun kabataan. Isara na gid ang pagrespeto sa tanan ilabi na gid sa ginikanan. Ang hambal nga “Indi magsabat sa ginikanan” kag “Uhod kag Indi lang ang isabat.” Tama nga pagtudlo bisan pa nga may irason ikaw maghipos ikaw lamang kay wara ti gamo pa kag indi makumus ang imo baba ukon indi ikaw masinggitan. Ang tatlo ko ka mga bata akun man gid gintudloan sanda nga magrespeto sa ginikanan halin kang bata pa sanda. Tungud nga kag kapin pa magagmay sanda kang ako lamang ang nagaisarahanun bilang Tatay kag Nanay nanda sa pang-edadun nanda katu nga 11, 8, kag 4. Salamat sa akun mga ginikanan nga natanum ang sugo kang Dios sa akun tagipusuon kag ginapaambit man ang sugo sa akun mismo kabataan kag sa iba pa nga kabataan, amigo, amiga kang akun kabataan kag sa mga bata nga akun ginbantayan ilabi na gid kadya sa kay Wyatt Eco Blier.

Ang pagrespeto ang isara sa pito ka virtues nga dapat natun ikabuhi parehas kang pagpatawad, pagpalangga,kag pagpakamaayo. Kon matun-an dya kang bata samtang gamay pa, budlay gid madura bisan bahul dun. Malisud ang mangin ginikanan gani tugruan gid natun ka pagtahud ang mga ginikanan. Husto gid ang akun mga ginikanan sa dyang pagtudlo.
Kinahanglan man gid ang mga ginikanan ang mangin ehemplo kadya para madali sa mga bata ang pagsunod.

Kon ginarespeto mo ang imo ginikanan, makita dya kang imo kabataan kag ikaw man respetuhon nanda bilang ginikanan. Kon ang imo pamilya wara nagasunod sa tradisyon sa pagrespeto sa ginikanan, ikaw ang mag-umpisa para sa masunod kag duru pa nga henerasyon. Mapalarun gid ang imong pamilya kon mahimo mo dya.

Ang akun pangamuyo: Amay, tuguti ako maumpisahan ang pagrespeto Kanimo nga akun Amay sa langit. Salamat sa ginikanan nga Imo gintugru kanakun. Salamat sa regalo kag pagtudlo gindulot sa akun kabuhi paagi kananda. Tudloan mo ako sa pagpatawad sa ginkulang bisan sa pagpangamuyo nga ang akun mga kabataan kag ang iba makapatawad man. Buligi kami nga makita ang mga ginikanan nga magarespeto man sa anda mga kabataan kag giyahan nga makatugru man encourage kag pagpasalamat kananda, sa amun Ginuo Jesus, Amen.