Skip to content

Posts tagged ‘PADYA KINARAY-A’

15
Nov

‘Mga Pagtiraw’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com

Poster Credit: Adonis Durado via Facebook

Poster Credit: Adonis Durado via Facebook


And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? “My sons, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives.” It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? Hebrews 12:5-7

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Siguro ikaw kadya may pagtiraw nga ginaatubang? Ano kabahul? Ano kalapad? Sa ano nga aspeto? Pisikal? Sa relasyon? Sa ekonomiya? Sa balatyagun? Sa sirkumstansya? Sa bagyo Yolanda?

Akun dya napensaran nga titulo kag naumpisahan sulat kag nag-Facebook ako pagkatapos lantaw kang Special News Report sa TV rugya sa Maine nga nagpatumbo kang akun dughan sa akun nabalitaan. May notification halin sa taga-Patnongon nga grupo gani ginbasa ko. Nakita ko ang mga litrato kang Patnongon Public Market nga narangga tungod sa bagyo Yolanda. Nakaistoryahanay kami parte sa dyang hitabo nanday Toto Rey Escano kag Inday Laylanie Hontiveros Agana samtang nagahulat ka dugang nga update parte sa Patnongon, sa bilog nga Antique kag sa Pilipinas. Indi makontak ang mga numero. Wara ako it nahimo kundi mangamuyo.

Pwede natun pensarun kun ano ang matun-an sa dyang pagtiraw sa kabuhi. Sa Bag-o nga Kasulatan, ang pagtiraw nagakahulugan kang ‘pagpamatuod paagi sa pagtiraw.’ Ang mga hitabo parehas kang bagyo Yolanda naga-demonstrar kang atun pag-inugali kag pamensarun nga magapamatuod ka atun pagtuo bilang Kristiyano kag Filipino.

Ang pagtiraw masakit nga sirkumstansiya nga ginatugutan kang Dios sa pagbag-o kang atun ugali. Amo dya ang natabo kanakun amo nga mapamatud-an ko. Ang pagtiraw nagatulod kanatun sa pag-adjust ka atun mga desisyon kag gusto kag pag-inugali. Makita natun sa Bibliya ang duro nga mga pagtiraw nga nagakahulugan kang pagsakripisyo, kabudlay, kapait, pag-antos, disiplina. Ang pagtiraw pagpas-an kang krus.

Dya tanan matapos man. Nasulat sa Psalm 34:17: ‘The righteous cry, and the LORD hears and delivers them out of all their troubles.’

Pensarun gilang natun ang benepisyo kang dyang pagtiraw. Sa liwan: disiplina, pag-adjust ka atun mga desisyon, pag-antos, pagsakripisyo — tanan paagto sa mayad nga pagbag-o. Indi kita magdura ka paglaum kag pagsarig sa Dios. Tana nagahambal: “I love you, so I’m putting you through what will bring the best out of you.” Magpati kita hay ginluwas na kita. Ginapangamuyo ko ang atun pagtuo sa tunga ka dyang pagtiraw, ang pagdugang pabaskug kang atun paglaum, ang pagpatawad, kag padayon nga pagpalangga sa isara kag isara kag sa bilog nga kasimanwa, sa dyang ginharian kang Dios.

Advertisements
11
Nov

‘Sa Pagkaluwas’ ni Genevieve L. Asenjo

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com

'Up at Dawn' ni Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com

‘Up at Dawn’ ni Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com

Tampuhaw dyang cellphone:
nagakudug ang limug sa mga letra
nga nagabalita kang paghugpa kang katalagman
dara kang hangin halin sa Japan, radiation ang ngaran,
tuga kang pag-meltdown kang nuclear plant
pagkatapos kang linog, kang tsunami, kang pagliso-alsa-
kupus kang kalibutan.

Gapa-abot run ang kamatayon!

Nagdali-dali ako sa paghanda, sa pagpauli.

Ginsarado ko ang mga bintana kag gawang,
ginhulat ang imo pag-abot sa kahipus.

Rugya, sa dyang damgo kang pagkabuhi kaimaw mo,
nga sangka paghulat kag paglaum, pagbiya kag pagpaubaya
sa pagpabilin ukon paghalin,
gintay-ug ako kang napat-ud: palangga ko gid man gali ikaw.

Kag rugya ako nagapahimuyong sa balay
nga buhay run natun rulubngan antes pa mabalita
dyang pag-abot kang katapusan kang kalibutan.
Imaw kita kadya nagkutkot, hasta kita makapuyan,
kag husto lang run gid man ang dalum na kadya
para malantaw natun sa pagpahuway
nga marayu sa isara kag isara.

Hulugan ko dya kang sinipad kang bulak: humut, duag, katam-is,
antes pa mag-abot ang linog, ang tsunami, ang radiation
antes pa magmahal ang gasolina, maduktan kang asik
kang giyera kang Libya kang Bahrain kang Saudi Arabia
ang atun isla kag magkinala-kala ang tanan kag matampukan
dyang atun rulubngan
kag mag-abot ikaw
kag indi run natun makita
bangud sa karsada run nagahamyangan ang mga bagol kag tul-an.

Swerte natun: naunahan natun ang atun kamatayon.
Kag sa tunga kadyang paghulat,
napat-ud ko
nga palangga ko gid man gali ikaw.

Amo nga namati ako kang balita, namati kang musika,
nagbasa kang libro, nagsulat kadyang binalaybay,
hasta nagdulum ang akun panurukan sa kalinung
kag indi ko run makita sa pensar ang atun rulubngan
pati ang imo nawong, ang imo lawas; ang adlaw kag bulan
nga gindpudyot ko ang tampuhaw nga cellphone
kag gintawgan ikaw: “Kamusta, sa diin ‘kaw run?
May radiation nga maabot, mag-igo sa atun tutunlan,
Uli run, dali-a” nga daw parehas lang
nga may mga sinipad gid man ka bulak sa akun mga palad;
kalum-uk nga naga-abi-abi kag nagapanghamut kang kaluwasan.