Skip to content

PADYA KINARAY-A 2013


PAMAAN

PADYA KINARAY-A 2013 sa SUGIDANUN-PAMBATA

Rason sa Pagbag-o/Pagpokus

Sa Padya Kinaray-a 2011-2012, nagsulat sanday Mike Orquejo, Gil Montinola kag Early Sol Gadong kang mga sugidanun-pambata. Bukon lang tag-isara. Nami gid kag mapuslanon. Kag rugya run ang Mother Tongue sa K+12 nga kurikulum kang DepEd kang Hunyo 2012. Inspiring ang pagtinguha ka mga manunudlo sa paghimo ka Big Books.

S’yempre, gina-abi-abi gihapon ang mga binalaybay, sugidanun, kag panaysayun. Mabutang run dya sa Dagyaw-Manunulat.

Desinyo

May darwa ka bahin ang Padya Kinaray-a 2013: 1) ang Pagsulat-Balhag rugya sa http://balaysugidanun.com halin Pebrero hasta Disyembre. Rugya piliun ang tatlo (3) ka mga Tagdaug, kag 2) Sugid-Pasundayag: pag-istorya kadya ukon pagpasundayag sa publiko sa adlaw kang Pagpasidungog. Rugya piliun, ukon ideklara, ang Busalian sa Padya Kinaray-a nga makabaton kang Medalya ni Maniwantiwan kag 10,000.00 (Padya Genevieve L. Asenjo).

Ang nabilin nga darwa ka tagdaug makabaton kang Sertipiko kang Pagpasidungog kag tag-5,000.00. Ang isara natun ka isponsor rugya amo si Randy M. Tacogdoy.

Kwalipikasyon
Sa tuyo nga maka-ani kang matimgas nga mga sinulatan, sarang makapasakup ang mga una nga tagdaug rugya sa Balay Sugidanun, ang mga nabalhag run ukon may libro – ang tanan nga makahambal kag makasulat sa Kinaray-a, sa sulod man ukon sa guwa kang pungsod, 15 anyos pataas.

Premyo

Titulo nga Busalian sa Pagsulat sa Kinaray-a, Medalya ni Maniwantiwan, kag 10,000.00 (Padya Genevieve L. Asenjo)
Sertipiko kang Pagpasidungug kag tag-5, 000.00 para sa darwa pa ka Tagdaug (Padya Randy M. Tacogdoy)
Sertipiko kang Pagkilala kag espesyal nga regalo sa pinaka-popular nga sinulatan.

Pagsurundan
A. Pagsulat-Balhag
1.Bukas ang tema kag kinahanglan nasulat sa Kinaray-a.

2. Bagay ang istorya para sa edad 6-12. Ang mga hitabo dapat makahimo kang 28-32 pahina kang ilustrasyon (kun himuon nga libro). Dya indi magsobra sa 4-5 ka pahina, doble nga espasyo.

3. Kinahanglan orihinal nga sinulatan kang tagsulat. Hinali dya sangka pagliwan-sulat (rewriting) kang daan ukon oral nga sugidanun, kinahanglan may husto nga pagkilala sa ginakabig nga ginhalinan kadya kag mabugu nga panaysayon sa bantog nga versyon.

May kinamatarung man ang http://balaysugidanun.com sa indi pagbalhag kag pag-delete kang mga sinulatan nga ginadudahan kag napamatud-an nga plagiarized kag/ukon libelous.

Dapat pinakauna dya nga pagbalhag rugya. Pwede magpasakup hasta darwa (2) ka piyesa. Mahimo nga antes mabalhag rugya, makabaton kang mga komento para sa revisyon.

4. I-email ang imo pasakup sa vvasenjo@gmail.com. Ilakip ang mga masunod nga impormasyon:
Ngaran
Adres (Permanente kag/ukon sa diin ikaw kadya)
Petsa kang Kaadlawan kag Edad
Telepono kag Iban pa nga Kontak (hal.blogsite mo nga pwede ma-link)
Bugu nga Biyograpiya
Litrato (Opsyonal)
Deklarasyon kang Pagpamatuod nga Dya imo Orihinal nga Sinulatan
Ibalhag ang imo matuod nga ngaran kag bugu nga pagpakilala kaimaw ang imo sinulatan kag litrato.

5. Ang copyright magapabilin nga panag-iyahan kang tagsulat.

Pero sa pagpasakup, ginatanyag mo sa Balay Sugidanun ukon kay Genevieve L. Asenjo ang una nga kinamatarung sa pagbalhag kadya sa iba pa nga porma (hal. libro, CD, podcast, short film, kag iba pa) kag pagpasugot sa paggamit sa mga proyekto kang BalaySugidanun (hal.pagbasa-publiko, paglubad paagto sa iba nga pulong) kag iskolarsyip sa panulatan sa Kinaray-a, kag sa iba pa nga nagakaangut nga hirikuton nga nagapaugwad kang pulong kag kultura nga Kinaray-a kag Filipino.

Hinali may oportunidad ang tagpasakup para maghimo kadya kaimaw ang iba kag lain nga grupo, kinahanglan pangayuon ang pagpasugot kang Balay Sugidanun, kag ang pagkilala kadya bilang una nga espasyo kang publikasyon.

6. Magapili ang Balay Sugidanun kaimaw ang mga tagsakdag kang tatlo (3) ka Tagdaug.

B. Pasundayag-Sugid

1. Kinahanglan ipasundayag-sugid sa publiko ang dyang tatlo ka tagdaug nga sugidanun sa adlaw kang Pagpasidungog Padya Kinaray-a sa petsa kag lugar nga iga-determina kang Balay Sugidanun.

2. Ang tagsulat/tagpasakup ang responsable sa paghanda para sa dyang katapusan nga bahin kang Padya Kinaray-a: pwede tana ang maistorya mismo ukon mapili tana ka ana manugsugid.

3. Bukas sa ano nga porma ukon istilo sa pagpasundayag-sugid. Kinahanglan lamang nga nagaka-angay,interesante, kag nami.
4. Ipadara ang ispesipiko nga giya antes ang pagpasundayag. Magapili ang Balay Sugidanun ka mga husgado para sa dyang okasyon (ala AI).

Ang sinulatan ang una nga basehan kag kon matabo nga darwa ka sinulatan ang magdaug sa pareho nga tagsulat, wara it kaso.

Mahimo man nga wara it madeklara nga Busalian.

5. Bug-os kag tapos ang desisyon kang isponsor kag mga kabulig nga hurado. Wara it sapakon nga reklamo ukon protesta.

Pangga Gen
Enero 26, 2013
Kwarto kang Kapagsik, Syudad kang Manila