Skip to content

Posts from the ‘BOOKS’ Category

7
Aug

Bag-o nga Libro kang mga Binalaybay sa Kinaray-a!

Para sa order: vvasenjo@gmail.com.

Para sa order: vvasenjo@gmail.com.


Sa Akun mga Kasimanwa,

Kruhay! “Parapit ang mga mayad, parayu ang mga kadu!”

Ka san-o kamo urihi nakabati ukon nakabasa kang binalaybay? Kag sa Kinaray-a gid?
Pamatii sa SoundCloud

Rugya ang akun ikarwa nga libro kang mga binalaybay. Nangayo ako kang kaisug kang buut sa akun mga apoy nga ipakilala dya kaninyo, akun mga pinalangga nga kasimanwa, bangud bisan makasulat ako sa Hiligaynon, sa Filipino, kag sa Ingles, ginpili ko nga isulat dya sa atun tumanduk nga pulong. Hay lain gid bay tana ang tunog kang Kinaray-a. Sa anang ragumu, mapanan-awan mo lagi ang daw sawa nga liko kang karsada halin sa Iloilo pa-Antique, ang tumbo ka imong buli sa traysikul — ang nagawarus mo nga tutunlan sa kahidlaw sa linapwahan.

Kag bangud kon indi kita magsulat sa atun tumanduk nga pulong, maabot ang adlaw nga madura dya: pensara bala ninyo, nabuslan kang Ingles ang Espanyol… kag paano kun mag-abot ang adlaw nga ‘pwersahun’ kita magtuon kang bag-o nga lengguwahe, halimbawa Chinese? Kag paano gilang kun antes kadya, indi run kita makapautwas ka atun pamensarun kag baratyagon bangud wara run kita it ikasarang sa atun mismo pulong? Kun daw gatusngaw gilang kita hay kadya pa lang gani, nagakalipat run kita?

Nagapangayo ako ka inyo suporta paagi sa:

1)pagbakal kadyang libro. Suporta man dya sa pabliser sa guwa kang Manila (hay sa tuod lang, bisan ginamando run ang pagtudlo kang Mother Tongue, indi gihapon mag-publish ang mga ragkul nga publishing house sa Manila bangud kita ukon ginansya ang una nanda nga ginapensar. Sin-o ang mabasa? Ano ka raku ukon lapad kang manughambal sa Kinaray-a?

2) pagbakal kadyang libro bilang pangregalo sa inyong abyan ukon paryente ukon donasyon sa eskwelahan. Rapit gilang ang Paskwa. Unique nga regalo, sweet pa, kag indi matunaw: forever ang libro: labi nga nagataas ang value bangud nagaisut kag nagamahal ang kahoy – ang papel…

3) pagrekomenda kadya sa inyong mga abyan kag kakilala, inyong library, kag opisina ilabi na kon nagapanagap kang barasahun kag pangbulig sa kabataan kag mga eskwelahan. Magamit dya nga panudlo (reading material) kag sabdyek kang research paper para sa mga estudyante sa kolehiyo kag nagabuul kang masters kag PhD.

4) pwede ninyo ako maimbita sa inyong eskwelahan, opisina, organisasyon, para makaistoryahanay kita parte sa pagbasa-pagsulat-pagtudlo, kag sa mga isyu parte sa lengguwahe kag kultura.

Mabasa rugya ang dugang nga patiraw:
Asenjo_PangayawAngTubigNgaAkonPalangga
Asenjo_PangayawAngTubig

Duro gid nga salamat!

Advertisements
26
Nov

Pinaka-una nga Libro sa Kinaray-a kang Balay Sugidanun & ni Early Sol A. Gadong

Gadong_SiBulanSiAdlawkagSiEstrelya_Cover

Sibulan_SiAdlaw_kagSiEstrelya_sample spread
Sibulan_SiAdlaw_kagSiEstrelya_SAMPLE PAGE

Na-crop para magsaktu rugya ang jpeg format kang mga sample nga pahina sa ibabaw: ang cover, ang sangka spread, kag ang sangka indibidwal nga pahina. Para sa mas bahul kag sinaw nga versyon, I-KLIK ang PDF:
EarlySolGadong_SiBulan_SiAdlaw_kagSiEstrelya_CoverPage
EarlySolGadong_SiBulan_SiAdlaw_kagSiEstrelya_TitlePage
EarlySolGadong_SiBulan_SiAdlaw_kagSiEstrelya_SamplePage

SA IKA-4 KA TUIG KANG BALAY SUGIDANUN, nagpa-rehistro kita kang Balay Sugidanun Publishing para mangin lehitimo ang pagbalhag kadyang una nga libro ni Early Sol Gadong.

Iga-presenta natun dya sa Disyembre 01, 2014 sa Writers’ Night sa kahiwatan kang Ugsad ng Literatura sa Bisayas Nakatundan: Pambansang Kumperensiya sa Wika at Panitikang Hiligaynon, Kinaray-a, at Akeanon nga matabo halin sa Disyembre 01-03 sa West Visayas State University (WVSU) sa Syudad kang Iloilo. Isponsor dya kang Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) sa pagpanguna kang atun Komisyoner sa Rehiyun 6 nga si Prof. John E. Barrios, sa bulig kang WVSU, National Commission for Culture and the Arts (NCCA), Commission of Higher Education, Provincial Government kang Iloilo, Tambubo Hiligaynon Multi-Purpose Cooperative, kag kang Sumakwelan.

PARTE SA LIBRO, PAANO ANG PAGBAKAL, TAGPIRA

Bagay para sa mga bata nga gamay, hasta sa mga bahul, pati man sa mga mal-am, istorya dya ni Bulan, tinuga nga luyag magkabuhi kag makilala luwas, kag labaw, sa anang kaanyag. Bana na si Adlaw, kag mangin suud na nga abyan si Estrelya. Paano sanda nagakabuhi sa kalibutan kang mga gahum kag mahika? Ano ang mangin katapusan para kananda?

Kick-ass dyang istorya ni Early Sol Gadong, isara sa mga kilala nga manunulat natun sa rehiyun nga maestra kang Math sa UP-High School sa Iloilo. Kanami kang ilustrasyon ni Mark Lawrence Andres, gradwado kang Industrial Design sa UP-Diliman: moderno, pino. Ang anang kasagad nagdugang huyop kang kabuhi sa mga tinaga ni Sol.

Ang pagbasa kang “Si Bulan, Si Adlaw, kag si Estrelya” ni Early Sol A. Gadong sa ilustrasyon ni Mark Lawrence Andres sangka pagnamnam kang pamilyar nga istorya sa kontemporaryo nga sensibilidad nga nagatugro kang kalipay kag kaaram, pahina kada pahina. May ragumu kang Kinaray-a kag lagday kang Hiligaynon, ginadara kita kang libro sa mas malapad nga kalibutan kang panghuna-huna kag pagbatyag.

Kitaay kita paagi sa pagbasa kadya.

Bahul nga bulig ang inyong suporta paagi sa pagbakal, kag/ukon donasyon. Tag-200.00 (5 USD)ang kopya. Para sa pag-order/reserve, mag-email kay Pangga Gen sa vvasenjo@gmail.com.