Skip to content

Posts from the ‘BINALAYBAY (Poetry in Kinaray-a)’ Category

12
Dec

“Uli Run Kadyang Paskwa” ni Genevieve L. Asenjo

Parol sa plaza.

Parol sa plaza.


Uli Run Kadyang Paskwa
ni Genevieve L. Asenjo

Pangamuyo ko ang pag-uli mo kadyang Paskwa,
Gamal-am sanday Nanay kag Tatay, gabahul ang mga bata.
Ang kahidlaw namun indi mapaumpaw ka padara,
Kabay pa, mayad lawas, pasugtan ikaw sa obra.

Nagalinya run ang krismas tri sa karsada,
Nasab-it run ang mga parol sa bintana,
Daw parehas lang kauna, dumduman mo pa?
Gakaptanay kita alima samtang nagapanganta.

Kon nabata si Hesus agod matubos kita sa kasal-anan,
Kag ang Paskwa gugma sa Diyos paagi sa isara kag isara,
Pangga, tuguti nga ang gugma natun sa mga bata,
Ang magtubos kanimo sa pagpangamo sa abroad, sa lawud.

Ang Paskwa amo ang imo presensya,
Kainit kang butkon kag mga abaga,
Hay bisan ga-video chat, wara’t hakus, wara’t haruk,
Wara gihapon tamun kauyon ka emoji kag emoticon.

Ang Paskwa nagapadumdom mangabuhi ka simple,
Bisan wara it bag-o nga cellphone basta dungan magkaun,
Gaistoryahanay sa sulod ka balay, gabugnuhanay kang ingud,
Imaw sa pagsimba, lagaw sa plaza; bisan isut handa basta sadya.

Advertisements
22
Nov

Balay (Binalaybay ni Pangga)


Balay
ni Genevieve L. Asenjo

Amo dya ang balay:
Text ni Nene
kun ano ako oras mauli
hay maihaw gid si Nanay
kang manok nga bisaya.

May pisù nga nagpisik
sa akun dughan,
kag nagkamang ang kalam
kang pula nga lasga.

Nadumduman ko
Ang puno kang samlague
Sa binit suba: sinampalukan
Nga tinolang manok?

Wara pa makalupad ang eroplano,
Mainit run nga sabaw ang akun laway.

Dyā ay hū, dáw-à: sangka yahong:
Kūyàng sa mga kalag kang kalibutan –

Palangga ako kang aragyan pauli,
Bisan kang mga yab-uk nga nagadukut
Sa magagmay nga bulak sa binit karsada.

[Oktubre 25, 2016]