Skip to content

Posts from the ‘PHILIPPINES’ Category

16
May

Isla Mararison for Less Than 1000 Pesos

Practicing my yoga pose at sunset in Luyo beach.

Practicing my yoga pose at sunset in Luyo beach.


I insist to call it in Kinaray-a, our language in Antique, where this island is located, a barangay of Culasi, a big town up north: Mararison. This means defiant, and according to legends, in relation to Mount Madya-as, the highest peak in the whole island of Panay towering the town of Culasi.

At Luyo Beach in Enrique de Mararison.

At Luyo Beach in Enrique de Mararison.

My crew of siblings and high school buddy spent a night here, at Luyo Beach, in Enrique de Mararison Resort. It is solar powered and relatively new that it is advisable to bring your own supply of food, water, and other provision for your convenience. Our Fan Room costed us P350.00/head/night. We loved Manong Dodoy, the caretaker.

The whole island is perfect for camping. It is a 15-minute banca ride from the town’s boulevard where the Tourism Office is stationed. Roundtrip cost to date is P150.00. Then there’s the P30.00 entrance fee/head. Manong Dodoy took us to an island tour for additional P50.00/head.

Hills to hike!

Hills to hike!

The sandbar, the sea, and the sailboats from Ralantawan (Viewing Point).

The sandbar, the sea, and the sailboats from Ralantawan (Viewing Point).

Aside from swimming, there are hills to hike. Tour guide is for P200.00. 

For a day and night, we were awed by the clear waters, fine rocks and pebbles, rock formations and rolling hills, and the fact we have this island in our province to protect beyond enjoyment. 

Advertisements
27
Apr

Ang Akun Boracay sa Tag-irinit

Tanan gilang gapamuyayaw sa dyang tag-irinit: init nga gadukut sa panit; gahagan-hagan man sa huyup kang hangin pero hay wara paghalin, gahulid hasta sa pagturog kag wara it uran halin sa mga balhas.

Nagapanghagad ang baybay.

Nagsakay liwan ako sa barko, 2GO halin sa pier kang Batangas pa-Caticlan. Liwan ko ginbisita dyang isla. Sa pensar ko, samtang rugya pa, kag bangud sa gihapon, manami kadya anang daray-ahan kag baybay para sa parigos.

Amo dya ang akun Boracay:

Langit nga nakuwadro kang mga sanga kag dahon kang niyog. Ka san-o lang, may amo ako kadya nga linya sa kahagugma: Ikaw ang akun langit: magalupad ako kanimo. 🙂

Sa likod kang estasyon kang puti nga daray-ahan, ang Bolabog. Kusug ang hangin kag balud rugya, amo nga lugar kang water sports. Nabuol ko dyang litrato paagi sa akon iPhone6 halin sa balkonahe kang sangka apartment sa mataas nga bahin kang isla, ang Tam-awan.

Paghulat kag pagsaksi kang pagtunod kang adlaw ang pag-agto rugya sa isla. Nagabanaag nga kanaryo, daw pagdaba-daba kang kalibutan, kang lupa nga nagarilitik, kag wara gihapon it uran.

Nagapungko ako sa sangka bar sa Station 3, nagainom kang lemonade, may purong kang bulak sa akon ulo – nabakal ko nga headband sa karsada, 150. Ginapamensar ko ang relasyon kang atun mga tinaga nga “nami” kag namit.” Indi magrayuanay, daw baryubay kang niyog, daw pagdukut kang taklong sa dahon kang bakhawan. Kon amo, ang nami = namit; ang namit=nami. Buut pa hambalon, wara it sala ukon raw-ay ukon kadu sa “namit”? Pero bangud kulang sa “t” ang “nami,” amo nga sangka hilway ukon bug-os tana nga tinaga nga may kaugalingon nga kahulugan kag balor luwas sa “namit,” mahambal man nga bukon tanan nga “namit”, “nami”, parehas abi kang sobra nga panginaun kang seafood sa dyang isla, ukon sobra nga pagpangalipay hasta nga mangin sakit kang lawas, ilabi na kon pati kang kalag?

Tinaga natun ang “nami” indi lamang para sa aesthetic value ka sangka tawo, bagay, butang,hitabo,kundi bilang moral value man.

Ano dyang hangin nga nagdapya kag nagbilin kadyang mga linya kanakun?

Sa tabuk, ang isla kang Panay. Halin sa Caticlan, mauli ako sa amun sa Dao, rugto sa punta. Nagaralaway dun ako sa pagpamensar kang sirigwelas kag kamunsil. Manami kag manamit dyang pamatyag kang pag-isarahanun rugya sa isla, sa tunga kang purong kang mga tawo; wara ako it mga bibig kag abaga nga ginahandum.:)