Skip to content

Posts from the ‘BLOGS’ Category

10
Nov

Bag-o nga Libro sa Kinaray-a ni John Iremil Teodoro

Sirena Books, 2018

 

Koleksyon ka lima ka panaysayon ni John Iremil Teodoro. Ano ang tangkig? Ano, kag andut, ang “memorya bilang tangkig” para kana?

Ginbasa ko dya kaina samtang nagapamahaw sa sangka restaurant. Bangod ang pagbasa sa Kinaray-a sangka pagpamensar kag pagbatyag sa mga butang nga rapit sa tagipusuon, marahalon. Kinahanglan wara nagadali, kag kon pwede pa lang, sa mayad nga lugar nga makapahunay-hunay. Nami gid.

Mga Panaysayon sa Kinaray-a (Sirena Books, 2018)

Kita n’yo man, nami ang cover. Desinyo ni Louise Lopez. Ang logo kang Sirena Books, desinyo kang kilala nga si Manix Abrera. Kon gusto n’yo man kang inyo kopya, email lang sa sirenabooks@gmail.com.

 

 

 

Advertisements
4
Aug

“Palong,” Mabugu nga Istorya ni Fonzy Samillano

“Tukib” | Litrato ni Pangga Gen

“Palong” ni Fonzy Samillano

 

Ginhakwat ni Palong ang tuwang-tuwang nga galonan kang tubig kag ginlaktud ang taramnan nga gintunga kang tikô nga kahon. Nakug-ung run ang baka, napaharunan run man ang karbaw. Sa pinsar na nagalagsanay ang kalangkag kag kalipay samtang nabati-an na ang mga harihi ka mga bayi nga nagasuba pauli halin sa banwa. Martes nga adlaw. Kasanagun pa nagdulhog si Vacion sa banwa agud magbakal kang lamayo kag baog, kag agud manglingit ka barakal kang abono kay Auring.

“Adlawun run dya. Wara pa gihapon si Nanay mo,” mahinay nga kimod ni Palong sa anang magurang nga bata nga nagakuris sa dingding nga plywood.

Wara nagpalibak, ginsug-alaw ni Alisto kang magahud nga banghol si Vacion nga nagahangus pasaka sa apat ka halintang nga hagdan.

“Gha, napatay si Manding Auring kagabi-e. Nahayblad.”

Daw kilat nga hinali nagkuris sa langit ang balita nga nabati-an ni Palong. Gindungaw na ang taramnan sa birha nga my bintana. Sa sirak kang adlaw, daw malapad dya nga linaw nga bag-ong tinughungan kang baha. Ang mga dahon kang paray nagadunglay, nalumos sa katambukon kang hilamon.

 

 

Ginsulat dya ni Fonzy Samillano, tumandok kang Laua-an, Antique. Tana sangka propesyunal nga manunudlo sa University of Antique kag nagapadayon sa pag-engganyo sa anang mga estudyante nga magsulat kang binalaybay sa Kinaray-a.