Skip to content

Posts from the ‘TOTO EKING’ Category

23
Feb

Bilang Sangka Florista

Toto Eking/Kabuhi OFW

Toto Eking/Kabuhi OFW

Ano gid bala ang obra ka sangka florista? Amo dya ang kalabanan nga pamangkot kanakon.

Ang florista sa pagka-intiende kang kalabanan naga-arrange kang bulak. Pero kon ikaw sangka florista ilabi run gid kon sa abroad, indi lang arrange ka bulak ang obra. Kumbinasyon kang nanarisari nga talento ang pagka- florista. Kinanglan manami ikaw mag-drawing kag alerto pirme ang paminsaron sa paghimo ka design hay rugya sa abroad gusto kang mga customer i-drawing mo ang design on the spot, sa atubang nanda. Kon magustuhan ang design mo, ma-order ang customer. Kinahanglan eksperto ikaw sa pagkombinar kang mga kolor kag aksesorya.

Ang pagka-florista dire-diretso nga pagtuon kang nanarisari kag moderno nga mga design kang flower arrangements, orihinal kag indi ginkopya sa libro.

Isara ko ka obra.

Isara ko ka obra.

Sa akon indi magkubos sa 20 anyos nga pagka-florista halin pa sa Pilipinas hasta rugya sa Bahrain, makuon ko nga sa adlaw-adlaw ko nga kabuhi pirme lang bulak ang akon na atubang. Kag sa kada ko pag-arrange ka bulak, may tyempo nga sa akon pag-umpisa wara pa ako it ideya ka design pero sa padayon ko nga pagtublok sa floral foam amat-amat nga nagasulod ang ideya hasta nga matapos. Kon kaisa daw indi man ako magpati nga makahimo ako ka design nga sa una pa lang wara gid sa plano.

Amo dya ang ginatawag nga kon palangga naton ang aton obra, ang aton propesyon, madali lang kag daw nagailig lang ang mga ideya. Matuod! Bangud ang kalabanan nga nangin madinalag-on sa anda propesyon amo ang mga sinsero kag may pagpalangga sa andang obra.