Skip to content

Posts from the ‘TOTO EKING’ Category

2
Mar

Kitaay sa Bahrain

Ako kag mga kasimanwa rugya sa Bahrain.

Ako kag mga kasimanwa rugya sa Bahrain.


Toto Eking/Kabuhi OFW

Toto Eking/Kabuhi OFW

Ika-10 kang Pebrero 2009, saku gid ako ka arrange ka mga bulak sa auditorium kang AMA International University-Bahrain. Mabisita si Presidente Gloria Arroyo. Nagasinaku ang tanan, magarbo ang dekorasyon kag higante ang mga flower arrangements.

Samtang ako nagaduko-duko ka arrange ka bulak, may isara ka propesora nga nagparapit sa akon likod kag mamangkot kon sa diin nagharalin ang mga bulak. Sige lang ang akon obra samtang ginasabat ko ang anang mga pamangkutanon. Wara gid ako magbalikid bangud sa kasakuon pero ang mabugnaw nga limog kang propesora amo ang nagtulod kanskon nga isabton ang ana mga pamangkutanon bisan pa nga saku ako kag kalabanan sa amo nga sitwasyon wara ako ga sapak sa mga naga usyuso. Kaduro ka istorya ni propesora kag daw na lingaw man ako nga sige man akon sugpon sa mga ginapanghambal na. Sa sulod siguro ka beinte minutos nga istorya namon dyan ang tana sa akon likod nagtindog kag na intiendihan na man siguro nga ga sinaku gid ako. Amo kag naghambal si propesora nga ma panaw run tana hay may klase pa tana. Nagsabat man ako it mayad kag nag pasalamat man tana. Antes tana maghalin ginpamangkot ko kon ano ang ngaran na pero sige man gihapon ang obra ko kag wara ako gaatubang kana. Nagsabat man ang mabuot nga propesora nga “Ako nga pala si Dr. Corazon Huelar.”

Pagkabati ko kang apelyido na, amo kag magliso ako atubang kana kag ginpamangkot ko kon taga-Dao, Antique bala tana kag nagsabat tana nga huod. Ginpamangkot ko kon kilala na si “Eking” kag tana madasig nga nagsabat nga “Huod eh.” “Ako run si Eking” hambal ko kana kag nagkadlaw kami nga darwa kag dungan nga ginmitlang namon ang “what a small world” kag kasadya run kang istoryahanay namon. Bangud may klase pa si propesora gintugro ko akon number ka na para matawag lang pagkatapos ka klase na.

Kon kaisa indi naton mapaktan ang mga hitabo. Pareho kang una namon nga pagkitaay ni Dr. Maria Corazon Huelar rugya sa Bahrain. Sin-o ang maghunahuna nga pagkatapos kang haros sangka dekada rugya pa kami sa Bahrain nagkitaay.

Kanami lang kang pamatyag mo kon makakita ikaw kang aton kasimanwa ilabi na gid kon rugya kita sa marayu nga lugar. Ang kahidlaw sa banwang tinubuan nabuhinan. Ang amon pagkitaay ni Dr. Huelar rugya sa Bahrain ginpamalita ko sa mga taga Dao rugya sa Bahrain kag amo man rugto sa Antique. Kada may okasyon nagakitaay kami kag daw sa kasadya lang nga nagatiriripon kami kag maghanduraw kang mga hitabu kauna kang wara pa kami maka-abroad.