Skip to content

Posts from the ‘NANG NENEN’ Category

3
Oct

Tunog kang Paghigugma ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Tunog kang Paghigugma

Kon kaisa naisip ko nga ang paghigugma daw tunog
Nga nagahalin sa kada kuwerdas kang gitara
May mga paghigugma nga gamay, manipis, kag mataas
Pareho kang tunog ka nauna nga kuwerdas.

May dyan man nga bahul kag bilog
Parehas ka urihi nga kuwerdas nga manaba kag mataas,
Nagakahulugan nga nagapadismulado kag sobra.

Indi parareho ang tunog kang gitara.
Indi man parareho ang kadasigun kadya.

May tunog nga mahinay,
Kag ginaparehas ko sa paghigugma nga ginatago.
May dyan man nga madasig maghigugma,
Wara run nagaisip kag nagapadali-dali.

Gusto ko makatugtog kang isara nga kanta
Maipabatyag ko gamit ang gitara,
Isara ka tunog nga nagakahulugan kang paghigugma.

Bisan ano pa man ang sitwasyon
Ang akun pagaatubangun kadya,
Ano man nga sakit ang atun ginabatyag,
Tandaan, tukarun natun ang paghigugma.

Ang akun ginapangamuyo sa Makaako
Nga kabay sa tunog nga nagaguwa
Sa atun mga tagipusuon
Magatunog dya it husto kag manami.