Skip to content

Posts from the ‘NANG NENEN’ Category

3
Oct

Tunog kang Paghigugma ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Tunog kang Paghigugma

Kon kaisa naisip ko nga ang paghigugma daw tunog
Nga nagahalin sa kada kuwerdas kang gitara
May mga paghigugma nga gamay, manipis, kag mataas
Pareho kang tunog ka nauna nga kuwerdas.

May dyan man nga bahul kag bilog
Parehas ka urihi nga kuwerdas nga manaba kag mataas,
Nagakahulugan nga nagapadismulado kag sobra.

Indi parareho ang tunog kang gitara.
Indi man parareho ang kadasigun kadya.

May tunog nga mahinay,
Kag ginaparehas ko sa paghigugma nga ginatago.
May dyan man nga madasig maghigugma,
Wara run nagaisip kag nagapadali-dali.

Gusto ko makatugtog kang isara nga kanta
Maipabatyag ko gamit ang gitara,
Isara ka tunog nga nagakahulugan kang paghigugma.

Bisan ano pa man ang sitwasyon
Ang akun pagaatubangun kadya,
Ano man nga sakit ang atun ginabatyag,
Tandaan, tukarun natun ang paghigugma.

Ang akun ginapangamuyo sa Makaako
Nga kabay sa tunog nga nagaguwa
Sa atun mga tagipusuon
Magatunog dya it husto kag manami.

Advertisements
26
Sep

Ang Dios Wara Nagapatalang Kanatun ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

O Ginoo, giyahan mo ako kang imo kaayohan, himua ang Imo pamaagi nga matadlung para kanakun. – Salmo 5:8

Ang atun Dios wara nagapatalang kanatun nga tanan
Kag indi mabudlay mabatian ang limug kang Dios
Nagasinggit tana sa paagi sa atun mga sakit
Nagahani-hani kanatun samtang nagapahuway kita
Sa atun pagbakasyon kon kaisa tana nagakantahan
Kaimaw man natun sa pagkanta
Kag may warning man kanatun nga nasulat mismo sa Bibliya
Libro nga indi magpatalang kanatun
Magbasa kag hangpun dya
Para sa atun kaaram kag pagkasalbar.

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Matuod gid nga ang Dios nagatugro ka tagsa ka talento kanatun nga atun magamit. Pareho kang maaram nga manuglaygay, mga ginikanan, maestro kag maestro, mga amigo, amiga nga imo mabuol ang anda nga gugma kag respeto nga magamit hasta sa malawid nga tinuig. Pagatun-an mo ang imo pagtuo kon ano ang sa panan-awan ukon panurukan mo ang gintugro kang Dios paagi sa anda mga tudlo kag pagkabuhi. Kon bala nagagana ng imo nga pagpati tungod sa direksyon nga ginatudo nanda.

Bag-o maisip kang pagbag-o kang direksyon sa kabuhi, mangin mahalong ikaw kon ang limug kang Dios mabatian mo nga nagatawag kanimo. Mangin pamilyar kita sa limug kang Dios. Mahimo natun dya paagi sa pagbasa kang Bibliya kag sa pagpamalandong sa dyang Tinaga.

Sa kada adlaw nga nagaatubang kita kang mga paghangkat, rugya natun makita ang sabat. Wara kita ginapatalang kang Dios paagi sa anang mga Tinaga. Kinahanglan lamang natun mamati, mamati, mamati.