Skip to content

Posts from the ‘JO PADULLA’ Category

18
Dec

“Pansit, sliced bread, Milo kag ‘Meri Krismas'” ni Joselito ‘Pajo’ Padulla

christmas card-2

Joselito "Pajo" Padulla. Taga-Belison, Antique kag kadya maestro kang Special Education sa Maryland, USA.

Joselito “Pajo” Padulla. Taga-Belison, Antique kag kadya maestro kang Special Education sa Maryland, USA.

Madulom ang kagab-ihon. Ang nabilin nga kasanag amo lamang ang siga nga nagahalin sa kingke nga nabutang sa tunga kang lamesa nga karan-an. Wara kami kamaan kon ano oras ron kato. Batian ko ang huring-huring nanday nanay kag tatay samtang naga estoryahanay sanda sa atubang kang nagakirab-kirab nga sulo kang kingke. Turog ron ang akon mga bugto.

Iriringod kami nga anom nga nagdinasok sa sulod ka sangka kapay. Kinahanglan indi magsagad giho hay kon magguwa gani ang alima o kon ang kahig, mabatyagan gid nga nagapanalupsop ang ramig nga dapya kang hangin nga nagalusot sa mga buslot kang amon dingding nga nipa.

Ginmukra ko ang akon mata kang hinay hinay. Nakita ko ang baga kang sigarilyo ni tatay. Si nanay nagapungko nga nagapanimuko sa sulod kang ana patadyong. Ginaramigan man guro. Sa anda mahinay nga pag estoryahanay mabatian ko man nga may mga malaka nga linupok halin sa marayo. Dayon mabulos ang huni ruman kang mga kekek kag sirum-sirum sa kanipaan. Kon kis-a may mga pangka man nga daw nagabalosanay kanta. Ginpirit ko pirong liwat ang akon mata ugaring hay nagamukra tana kang ana, wara ko ginahungod. Wara ako naggiho.

Kon magliso gani ko hay magguwa ang akon kahig sa kapay kag manalupsop ang ramig. Nanimuron lamang ako kag nagmukra kang akon mata. Wara ako ti makita kundi ang tuman nga kadulom. Daw papel nga ginkuris-kurisan kang itom nga krayola asta mabuta nga puros itom. Amo man diya makita ko kon gapirong ako, puros itom. Ang diperensiya lang hay gamukra akon mata kadya.

Duro akon napensaran. Man-an ko nga wara ako nagadamgo hay mukra man akon mata, wara takon naturogan. Ambay kon paranamguhanon dya. Nagasakay kuno ako sa akon bag-o nga BMX nga bisekleta imaw kang akon mga barkada tapos rugto kuno kami sa may bangtod nagapatumbo-tumbo, palupad kang amon bisekleta sa banglid. Ako gid kuno ang sagad hay taas-taas gid akon patumbo ka bike. Tapos ginabuy-an ko pa gid anang manibela. Sadya-sadya kami. Nagakinadlawanay hay nalipay gid kami tanan. Ako pa gid ang dasig-dasig magpadalagan kang bike. Duro pa nga mga eksibisyon akon naman-an. Wara ko kamaan kon pira ka oras ang naglabay. Mainit ron akon likod nga daw nagabiring. Daw nagalingin ron akon ulo. Dayon nabatian ko nga nagragitnit ang salog nga kawayan.

Gintapik ni tatay ang akon batiis. “Bangon ron kamo.” Gin-uyog ko man ang abaga kang ingod ko. “Bugtaw ron kuno kita!” Dayon bungkaras kag dalagan panaog sa hagdan. Nagsunod man dinalagan ang akon mga libayon.

Hamot ang dapya kang bag-ong bahit nga pansit sa lamesa. May mga sliced bread ron man nga ginpalamanan ka pansit sa bandehado. May mga sartin nga tasa nga may sulod ron nga init tubig. “Timpla lang kamo kang inyo Milo. Darwa ka kutsara lang ha? Diya ay kalamay nga maskubado” hambal ni Nanay. Si Tatay nagatindog sa may gawang nagahigop kang anang Milo samtang nagapanigarilyo. Nagasako ron ang linupok sa sagwa. Batiun ron gid kag todo-todo pa gid. Ginbuol ko ang bahol-bahol gid nga tasa kag ginbutangan ka darwa ka kutsara nga Milo. Gindugangan ko dayon ka sangka kutsara nga kalamay kag gintirawan. Kulang pa tam-is na.

Gindugangan ko pa gid ka tunga sa kutsara nga kalamay kag gintirawan. Baw, gamayan lang mapaso akon dila. Ang akon mga libayon nagtirimpla ron man kang anda nga mga Milo. Sako ron man anda nga kaon kang pansit nga ginpalaman sa sliced bread. “Nay, ginapili ni Joseph ang karne!” sugid kang sara hay ti namit bay tana kan-on ang pansit kon duro karne.

“Ay alas dose ron!” kuon ni Nanay.

Nagparapit kami tanan kanday Nanay kag Tatay kag magbisa. “Meri Krismas ‘Nay, Tay.” kuon kang kada sara.

Advertisements
26
Oct

‘Pagliwa-liwa sa Maryland Renaissance Festival’ ni Joselito “Pajo” Padulla


Joselito "Pajo" Padulla. Taga-Belison, Antique kag kadya maestro kang Special Education sa Maryland, USA.

Joselito “Pajo” Padulla. Taga-Belison, Antique kag kadya maestro kang Special Education sa Maryland, USA.

Naimbitaran ako nga magduaw sa tumalagsa-sangka beses kada tuig nga okasyon rugya sa Maryland nga amo ang Maryland Renaissance Festival. Ang ideya parte sa okasyon amo ang pag re-enact sa pangabuhi kang sangka komunidad sa Revel Grove, Oxfordshire, England kang tuig 1520. Ginahiwat ang diya nga festival kada tuig halin sa manugtapos nga semana kang Agosto hasta sa ikarwa nga semana kang Oktubre.

Manami ang panahon kang akon pagbisita. Maramig gawa ang dapya kang hagin nga ginabalanse kang sirak kang adlaw amo nga indi gid tam-an ka maramig ukon mainit. Tama lang. Pag-abot pa lang sa gate, nadugangan ang akon excitement. May mga tag-asan nga mga tawo nga nagasugalaw sa mga bisita. Daw haros siyam ukon napulo ka piye ang andang kataras-on kag may mga bulak sa anda nga mga bayo nga manami gid turukon. Amo siguro diya ang mga diwata kang lasang.

Mga musikero nga gagamit kang tradisyonal nga bagpipe, plawta, tambor.

Mga musikero nga gagamit kang tradisyonal nga bagpipe, plawta, tambor.

Pagsulod sa Revel Grove village, daw piyesta gid man ang pamatyagan. Ang diperensiya lang, daw matuod gid nga nagbalik ako sa panahon nga sa sine ko lang makita — mga eksena sa mga pelikula nga Braveheart, The First Knight, Joan of Arc, King Arthur, Merlin..ahh..kag duro pa gid nga iba nga indi ko madumduman. Paborito ko gid maglantaw kang mga pelikula nga medieval ages ang tema. Pati ang mga tawo nga bisita sa village, nakapamiste man suno sa tema kang festival. Nadugangan pa gid ang akon kalipay kang nakita ko ang bandera kang aton pungsod Pilipinas sa sangka balay nga naga-display kang mga costumes!

Daw bata ako nga nalipay gid sa paglibot-libot kag pagpanilag. Kun kis-a may masug-alaw ako nga-welcome sa manami nga British accent nga nagakuon, “Greetings, me Lord, welcome to Revel Grove!”. Duro nga mga entablado ang makita sa kada binit kag may mga nagapasundayag kang nagkalain-lain nga paragwaon. May komedya, drama, madyik, may nagalatay sa lubid, kag may mga musikero man gamit ang bagpipes kag drums!

Imaw ang bandera kang Pilipinas!

Imaw ang bandera kang Pilipinas!

Kag siyempre indi ko gid malipatan ang manamit nga turkey leg nga puerte ka saboroso! Wara tana diya ginadapli sa kan-on. Bahol-bahol nga paa kang pabo nga ginapang-it mo asta tul-an lamang bilin, medieval style! Ang pinaka-highlight kang akon pagbisita amo ang sikat nga Jousting Tournament. Diya ginahiwat sa korte ni King Henry VIII. Amo diya ang pagkontesanay kang mga kabalyero sa korte kang hari kag ang kontra amo ang mga kabalyero sa ingod nga mga villages. Ang mga kabalyero o kon knights sakay sa anda nga kabayo nga may labog nga armas nga himo sa kahoy. Mag atubangay ang kabalyero kag magpadalagan kang madasig kang anda nga kabayo paagto sa kada sara. Paunahay igo sa kontra kang labog nga armas. Kun sin-o una igo o kun mahulog sa kabayo amo ang mapirde.

Mga kabalyero nga nagapasundayag kang anda nga abilidad sa paggamit kang malabog nga daw sibat nga kahoy.

Mga kabalyero nga nagapasundayag kang anda nga abilidad sa paggamit kang malabog nga daw sibat nga kahoy.

Naga amat-amat ron ramig ang dapya kang hangin pag-abot sa kahapunanon. Amat-amat run man sirum. Nagdesisyon ako nga mag-una uli hay agud to malikawan ang trapik kang mga sarakyan kun igo gani magdurungan uli ang mga tawo. Ikatlo ko run diya nga tuig sa pag atendir kang Maryland Renaissance Festival. Apang kada tuig may bag-o nga eksperyensiya. Sa sunod tuig mabalik ako liwan. Ano ayhan ang manami nga kostyum?