Skip to content

Posts from the ‘GING BADZ’ Category

19
Jun

Bagyo ka Aso: Ang Haze sa Singapore

Haze sa city area kadya nga adlaw.

Haze sa city area kadya nga adlaw.


Ging Badz/Tsika halin Singapore

Ging Badz/Tsika halin Singapore

Kon sa Pilipinas may bagyo kag baha, rugya kadya sa Singapore nagabagyo kang aso. Amo dya ang ginatawag nanda nga haze. Halin kang Lunes, Hunyo 17, hasta kadya nga Miyerkules, Hunyo 19, nagalikop sa bilog nga Singapore.

Dya nga haze naghalin pa sa Sumatra, Indonesia. Resulta ka anda malapad nga pagsunog ka kabukidan didto para sa pagpanguma o pagkaingin. Ginahimo man dya kis-a dyan sa aton. Ang aso nga dya ginadara ka hangin kag naglab-ot sa “unhealthy level” sa Pollutant Standards Index (PSI). Suno sa National Environment Agency (NEA) ka Singapore, wara naganaba ang lebel ka aso; sa “unhealthy” nga lebel gihapon. Kon kang Lunes ang PSI reading umabot ka 155 — pinakataas dya sa sulod ka 16 ka tuig — kadya nga Miyerkules umabot ron sa 172. Kinahanglan mo mag-usar ka “mask” kon sa guwa hay luwas sa mabaho dyang aso, masakit pa sa tubog. Kon paminsaron, marayu ang Sumatra rugya pero tungod nga may hangin nga rugya ang direksyon, nakalambot rugya ang halit nga aso nga masakit sa tubog kon mahak-un ka tawo. Kunsayuron, indi lang rugya sa Singapore kag Malaysia ang halit na kadya kundi sa iba pa nga lugar nga madarhan ka hangin.

Pamangkutanon ko, wara bala nahadlok dyang mga taga-Sumatra sa ibalik kananda ka kalibutan hay luwas sa halit sa lawas, dya halit man sa palibot? Siguro wara sanda ma-edukar parti sa halit na kadya sa tawo kag sa kalibutan?

Kabay pa nga ang aton mga mangunguma dyan sa Pilipinas ilabi na gid sa Antique indi ron maghimo kang kaingin sa aton mga kabukidan hay sa nakita ko kang pag-uli ko kadyang Mayo, kalbo ron man ang aton mga bukid. Konsayudon, dali lang dya makabkab ka tubig kon magtag-ururan nga mangin rason ka landslide. Indi ta ron paghulaton nga bagyuhon man kita ka aso dyan.