Skip to content

Posts from the ‘AIMEE ANDAYA HILGER’ Category

21
Sep

Road Trip sa Europa

aimee_euro trip

Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express

Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express

Trip ko nga maglagaw bisan diin. Kon may oras kag kwarta amo dya ang akon bisyo. Mayad lang pareho kami bisyo ni banahon. Gusto ko makita ang nagkalain-lain nga mga lugar, kultura kag pagpangabuhi kang mag tawo sa mga nagkalain-lain nga lugar.

Pag-abot sa Europa, ginplanuhan namon ni banahon nga mag-road trip sa Germany, Netherlands, Belgium kag Paris. Baw nakunyag gid ako, daw sa ano bala raku nga lugar maagtunan ko. Antes ang road trip ginpreparar ang mga kinahanglanon. Balon nga pagkaon-tsek, tent-tsek, sulo, ulunan, kapay kag baratangan-tsek, irimnon, bulong, irislan, i-pad, laptop kag mapa-Tsek! Pagkatapos magpagasolina, nag-umpisa ang napulo namon ka adlaw nga road trip. Kasadya gid, ginapanumdom ko lang ang paglagaw sa kawayangan kang Dao kauna, kadya bahul dun nga mga dalan ang ginaagyan ko.

Sa Germany wara it speed limit ang andang autoban ukon highway sa aton. Pa-gusto si banahon sa pagpalagan ka sarakyan ugaring nahadluk ako. Mayad lang pag-abot sa boundary kang Germany kag Netherlands may speed limit dun. Ang poblema wara nagagana ang amon navigator, sangka gamit nga makatugro kang husto nga direksyon kang mga lugar nga gusto mo agtunan.Syempre nagbalik kami sa sinauna nga sistema kang pagbiyahe.Gamit ang mapa ako ang nakatuka nga magtugro kang direksyon.Ang ugtas ni banahon kay indi ako kamaan magbasa kang mapa! Paano ko abi mabasa ang mga tinaga sa Dutch?Namag-o gid ako.Antes ko mahitso basa ang lugar nakalagpas kami dun.aimee_euro4

Ang una namon nga aragtunan, Tilburg,Netherlands.Tuyo ko nga bisitahon ang akon suod nga paryente nga nakabihag man ka sangka Dutch.Buhay dun kami wara makakitaay kag gusto ko man makita ang andang produkto. Marapit dun lang kami daad sa andang nga lugar ugaring nagtalang kami ni banahon. Nalab-utan kami darwa ka oras ka libot libot sa autoban. Mayad lang gin-abat kami kang mabuot nga uyab ni paryente. Ang ugtas nabayluhan kang kasadya kang nagkitaay kami ni paryente.Malawid nga daan nga mga tinuig nga wara kami nakakitaay nga darwa. Indi matapos tapos ang istorya kay raku ang natipon nga inug-istorya sa sara kag sara. Dugangan pa gid kang andang maanyag nga bata, daw sa indi ako maurat ka ulit. Namit nga pagkaon kag mayad nga akomodasyon ang una namon nga nahapitan ni banahon. Mabugo man daad ang sangka gabii ugaring kinahanglan namon ni banahon nga magpadayon sa biyahe.

Halin sa balay kang akon suod nga paryente nagbiyahe liwat kami apat ka oras paagto sa Texel Island, ang pinakabahul nga camping site sa Europa. Gamit liwan ang mapa, kinahanglan namon pa gid nga usuyon ang malawid nga mga dalanon. Hay, naga-init ang ulo ko magbasa kang mga lugar nga indi ko maintindihan kay nagadali si banahon. Mayad lang may mga manami kami nga mga lugar nga naagyan. Kalabanan sa mga naagyan namon mga wayang nga buta kang hilamon, gagmay nga mga bulak kang mga taramnan.Raku man ang mga nakita ko nga baka kag mga karnero nga nagaharab kang hilamon.Daw kanami gid turukon ugaring indi ko lang mabuksan ang bintana kang sarakyan kay mabaho. Raku nga parte kang Netherlands nahimo kauna paagi sa pagtampok kang lupa sa baybay. Gani ang iba nga mga lugar sa Netherlands kadya naga-amat-amat ugdang hambal ni banahon. Mayad lang mayad gid ang sea wall nga andang ginhimo. Indi madali-dali baha. Kung pwede lang madara ang dyang teknolohiya sa Pilipinas sarang gid daad malikawan ang baha.
aimee_euro 2
Nalipay man ako maglantaw sa mga naagyan namon nga mga windmills. Sa postcard ko lang dya kauna nakita. Hambal ni banahon daw bata ako nga nakita kang bahul nga paskwa. Paglab-ot sa Puerto nagsakay kami sa barko para magtabok sa isla. Wara gani ako nakabatyag nga nagautaw dun kami sa tunga ka lawud.Sa pinsar ko lang kung daad pareho lang kadya ang ro-ro sa Pilipinas daw manami gid daad maglibot sa iba nga isla dara ang sarakyan. Ugaring magluwas sa daan nga barko ang gamit ta, masami pa nga may bagyo nga nagasulod sa pungsod gani pira dun ka trahedya sa barko ang natabo. Mas raku daad kita nga makita nga mga manami nga lugar rugyan sa Pilipinas kag manami nga mga baybayon.

Pag-abot sa isla nagdiretso kami ni banahon sa camping site.Sa una nga bes naka-camping ako sa Europa. Nagplastar kami kang amon nga tent sa ibabaw kang “sand dunes” ukon mga manaba nga bukid nga nahimo sa baras. Halin sa amon lokasyon makita ang baybay. Matinlo ang tubig kag binit baybay kay bawal ang maghaboy kang basura. Sa Europa ang mga tawo nagasunod sa insakto nga waste disposal ukon paghaboy kang basura. Kon sa Germany pa mabayad ikaw kang multa kon indi mo dya masunod ka mayad.Tatlo ka mga basurahan ang nabutang sa atubang kang kada balay. May rugyan nga para sa recyclable, non- recyclable, kag kitchen waste.

Naglagaw lagaw kami ni banahon sa binit baybay. Gusto ko man daad magtampisaw sa tubig ugaring maramig. Pagbalik sa tent naghimos ka iyapon para makakaon samtang nagasalop ang adlaw. Ahhhh daw sa sangka eksena lang sa sangka romantiko nga pelikula. Iyapon, bulak halin kay banahon,irimnon, maramig nga dapya kang hangin, kag nagasalop nga adlaw. Naghipos ako kag nagpasalamat sa akon Amigo sa Langit sa pagtugro kanakon kang grasya, kang gugma, kang kaanyag kang palibot kag kang sangka pinakamayad nga kaimaw sa pagpangabuhi!
aimee_euro 3
Nagtener kami tatlo ka gabii sa isla. Nagbisekleta palibot sa isla, nagtiraw kang lokal nga keso,nagpanaw-panaw sa baybayon,naglantaw sa mga bituon, nagbayluhanay istorya sa pagsalop kang adlaw, nagpanimuron sa amon magamay nga balay-balay sa tatlo ka mahamog nga gabii. Wara dun ako natingala kon andut raku sa mga tawo halin sa mga nagkalain lain nga lugar sa Europa ang nagatener sa dyang lugar sa tagsa ka summer. Kon pwede lang magtener sa dyang lugar sa malawid lawid nga mga inadlaw ugaring kinahanglan ko maman-an kon ano pa ang sarang nga mapakita kang Europa kanakon. Basi pa lang raku pa nga kaanyag kang dyang parte kang kalibutan ang makita ko.

I-klik para sa link kang The Travel Guide: Discover Germany diin nag-travel report si miga Aimee – sa ika 14:30 nga minuto – kang dyang andang biyahe.