Skip to content

Posts from the ‘AIMEE ANDAYA HILGER’ Category

21
Sep

Road Trip sa Europa

aimee_euro trip

Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express

Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express

Trip ko nga maglagaw bisan diin. Kon may oras kag kwarta amo dya ang akon bisyo. Mayad lang pareho kami bisyo ni banahon. Gusto ko makita ang nagkalain-lain nga mga lugar, kultura kag pagpangabuhi kang mag tawo sa mga nagkalain-lain nga lugar.

Pag-abot sa Europa, ginplanuhan namon ni banahon nga mag-road trip sa Germany, Netherlands, Belgium kag Paris. Baw nakunyag gid ako, daw sa ano bala raku nga lugar maagtunan ko. Antes ang road trip ginpreparar ang mga kinahanglanon. Balon nga pagkaon-tsek, tent-tsek, sulo, ulunan, kapay kag baratangan-tsek, irimnon, bulong, irislan, i-pad, laptop kag mapa-Tsek! Pagkatapos magpagasolina, nag-umpisa ang napulo namon ka adlaw nga road trip. Kasadya gid, ginapanumdom ko lang ang paglagaw sa kawayangan kang Dao kauna, kadya bahul dun nga mga dalan ang ginaagyan ko.

Sa Germany wara it speed limit ang andang autoban ukon highway sa aton. Pa-gusto si banahon sa pagpalagan ka sarakyan ugaring nahadluk ako. Mayad lang pag-abot sa boundary kang Germany kag Netherlands may speed limit dun. Ang poblema wara nagagana ang amon navigator, sangka gamit nga makatugro kang husto nga direksyon kang mga lugar nga gusto mo agtunan.Syempre nagbalik kami sa sinauna nga sistema kang pagbiyahe.Gamit ang mapa ako ang nakatuka nga magtugro kang direksyon.Ang ugtas ni banahon kay indi ako kamaan magbasa kang mapa! Paano ko abi mabasa ang mga tinaga sa Dutch?Namag-o gid ako.Antes ko mahitso basa ang lugar nakalagpas kami dun.aimee_euro4

Ang una namon nga aragtunan, Tilburg,Netherlands.Tuyo ko nga bisitahon ang akon suod nga paryente nga nakabihag man ka sangka Dutch.Buhay dun kami wara makakitaay kag gusto ko man makita ang andang produkto. Marapit dun lang kami daad sa andang nga lugar ugaring nagtalang kami ni banahon. Nalab-utan kami darwa ka oras ka libot libot sa autoban. Mayad lang gin-abat kami kang mabuot nga uyab ni paryente. Ang ugtas nabayluhan kang kasadya kang nagkitaay kami ni paryente.Malawid nga daan nga mga tinuig nga wara kami nakakitaay nga darwa. Indi matapos tapos ang istorya kay raku ang natipon nga inug-istorya sa sara kag sara. Dugangan pa gid kang andang maanyag nga bata, daw sa indi ako maurat ka ulit. Namit nga pagkaon kag mayad nga akomodasyon ang una namon nga nahapitan ni banahon. Mabugo man daad ang sangka gabii ugaring kinahanglan namon ni banahon nga magpadayon sa biyahe.

Halin sa balay kang akon suod nga paryente nagbiyahe liwat kami apat ka oras paagto sa Texel Island, ang pinakabahul nga camping site sa Europa. Gamit liwan ang mapa, kinahanglan namon pa gid nga usuyon ang malawid nga mga dalanon. Hay, naga-init ang ulo ko magbasa kang mga lugar nga indi ko maintindihan kay nagadali si banahon. Mayad lang may mga manami kami nga mga lugar nga naagyan. Kalabanan sa mga naagyan namon mga wayang nga buta kang hilamon, gagmay nga mga bulak kang mga taramnan.Raku man ang mga nakita ko nga baka kag mga karnero nga nagaharab kang hilamon.Daw kanami gid turukon ugaring indi ko lang mabuksan ang bintana kang sarakyan kay mabaho. Raku nga parte kang Netherlands nahimo kauna paagi sa pagtampok kang lupa sa baybay. Gani ang iba nga mga lugar sa Netherlands kadya naga-amat-amat ugdang hambal ni banahon. Mayad lang mayad gid ang sea wall nga andang ginhimo. Indi madali-dali baha. Kung pwede lang madara ang dyang teknolohiya sa Pilipinas sarang gid daad malikawan ang baha.
aimee_euro 2
Nalipay man ako maglantaw sa mga naagyan namon nga mga windmills. Sa postcard ko lang dya kauna nakita. Hambal ni banahon daw bata ako nga nakita kang bahul nga paskwa. Paglab-ot sa Puerto nagsakay kami sa barko para magtabok sa isla. Wara gani ako nakabatyag nga nagautaw dun kami sa tunga ka lawud.Sa pinsar ko lang kung daad pareho lang kadya ang ro-ro sa Pilipinas daw manami gid daad maglibot sa iba nga isla dara ang sarakyan. Ugaring magluwas sa daan nga barko ang gamit ta, masami pa nga may bagyo nga nagasulod sa pungsod gani pira dun ka trahedya sa barko ang natabo. Mas raku daad kita nga makita nga mga manami nga lugar rugyan sa Pilipinas kag manami nga mga baybayon.

Pag-abot sa isla nagdiretso kami ni banahon sa camping site.Sa una nga bes naka-camping ako sa Europa. Nagplastar kami kang amon nga tent sa ibabaw kang “sand dunes” ukon mga manaba nga bukid nga nahimo sa baras. Halin sa amon lokasyon makita ang baybay. Matinlo ang tubig kag binit baybay kay bawal ang maghaboy kang basura. Sa Europa ang mga tawo nagasunod sa insakto nga waste disposal ukon paghaboy kang basura. Kon sa Germany pa mabayad ikaw kang multa kon indi mo dya masunod ka mayad.Tatlo ka mga basurahan ang nabutang sa atubang kang kada balay. May rugyan nga para sa recyclable, non- recyclable, kag kitchen waste.

Naglagaw lagaw kami ni banahon sa binit baybay. Gusto ko man daad magtampisaw sa tubig ugaring maramig. Pagbalik sa tent naghimos ka iyapon para makakaon samtang nagasalop ang adlaw. Ahhhh daw sa sangka eksena lang sa sangka romantiko nga pelikula. Iyapon, bulak halin kay banahon,irimnon, maramig nga dapya kang hangin, kag nagasalop nga adlaw. Naghipos ako kag nagpasalamat sa akon Amigo sa Langit sa pagtugro kanakon kang grasya, kang gugma, kang kaanyag kang palibot kag kang sangka pinakamayad nga kaimaw sa pagpangabuhi!
aimee_euro 3
Nagtener kami tatlo ka gabii sa isla. Nagbisekleta palibot sa isla, nagtiraw kang lokal nga keso,nagpanaw-panaw sa baybayon,naglantaw sa mga bituon, nagbayluhanay istorya sa pagsalop kang adlaw, nagpanimuron sa amon magamay nga balay-balay sa tatlo ka mahamog nga gabii. Wara dun ako natingala kon andut raku sa mga tawo halin sa mga nagkalain lain nga lugar sa Europa ang nagatener sa dyang lugar sa tagsa ka summer. Kon pwede lang magtener sa dyang lugar sa malawid lawid nga mga inadlaw ugaring kinahanglan ko maman-an kon ano pa ang sarang nga mapakita kang Europa kanakon. Basi pa lang raku pa nga kaanyag kang dyang parte kang kalibutan ang makita ko.

I-klik para sa link kang The Travel Guide: Discover Germany diin nag-travel report si miga Aimee – sa ika 14:30 nga minuto – kang dyang andang biyahe.

Advertisements
7
Sep

My Biyahe Diary #1 (Beijing-Germany)

Shilpa Gupta /http://www.lostateminor.com/2013/05/08/this-motion-flapboard-swops-airport-announcements-with-other-statements/

Shilpa Gupta /http://www.lostateminor.com/2013/05/08/this-motion-flapboard-swops-airport-announcements-with-other-statements/


Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express

Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express

Hulyo 1, 2013– Excited gid ako nga maglupad paagto sa Europa. Daw sa indi ako magpati nga matuman ko dun ang ginahandum ko lang kauna. Apat ka oras antes ang amon nga flight paagto sa Hongkong, nag-agto dun kami ni banahon sa Beijing International Airport para makatemprano. Ang amon nga flight Beijing-Hongkong kag Hongkong-Frankfurt. Sa una nga bes makabiyahe dun ako ka malawig kag maka-ekperyensya kang ginatawag nga jetlag. Wara sa mayad nga kondisyon ang lawas ko, nagakiang-kiang nga nagapanaw sa airport kay ginarayuma. Dara run man siguro sa nagadugang nga edad. Ugaring pagkatapos nga mag-check-in gin-anunsyar nga gin-isol ang oras kang amon paglupad sa Hongkong kay nagabagyo. Pagkatapos kang tatlo ka oras naisol sa tungang gabii ang flight kag liwan nga naisol sa masunod nga adlaw.

Baw ang ugtas ko indi hamak!

Pagbalik sa baggage counter wara ko makita ang akon nga bagahe. Ala una sa kaagahon sa airport pa kami ni banahon nagapangita ka bagahe ko samtang ang iba nga mga pasahero nakasaylo dun sa hotel.Indi ko maintindihan kon naga wara man lang nagguwa ang tinawo kang lost and found section kang airport kang nagmansig mansig buol ang mga pasahero kang andang mga bagahe rugyan mismo sa atubang kang andang opisina.

Ginarayuma, nadura ang bagahe, kapoy, natuyo kag nag-ugtas gid ako.Si banahon na lang ang nag-reklamo sa lost and found crew.Ugaring ang sabat kang Intsik nga empleyada, “It’s okay!” Nagdugang ang bukal ka dugo ni banahon gani ginpirit nga magreklamo sa Mandarin. Ugaring daw sa wara it animo ang empleyada.

Nalab-utan kami alas dos sa kaagahon sa airport gani nag-agto gid lang kami sa hotel. Gintugruan man ako daad kang airline kang inugbakal kang akon irislan ugaring sa diin kami mabakal sa dis oras it gabii?

Pagsanag kang kalibutan nagbalik liwat kami sa airport. Samtang nagabiyahe, nagapangamuyo ako nga nakita dun nanda ang bagahe ko. Nagaparangatol gid daad ang lawas ko kay wara ako kailis ugaring wara ako it nahimo kundi magsagi gid lang ka kumod. Pag-abot sa airport wara sa gihapon nakita ang bagahe ko.Manuglupad kami ni banahon ala una sa hapon paagto sa Hongkong.Tag-irigma dun nagahulat kami gihapon sa counter.Nagreklamo dun si banahon para mapadali ang tanan ugaring wara gid it resulta.Pag abot kang alas dose, ginsaylo kami sa direct flight paagto sa Munich! Dali-dali kami nga nag-check kay mahalin ang eroplano ala una y media sa hapon.Daw mahibi ako sa ugtas!Walo ka oras ang biyahe halin sa Beijing paagto sa Munich.Namangkot man daad si banahon sa flight attendant kon may emergency kit sanda para sa mga babaye.

Ahay, manami man kay gintugruan kami ugaring ang sulod toothbrush,toothpaste,lotion,moisturizer kag medyas.

Ginpili ko na lang nga mag-inom kang red wine para malipatan sa makadali ang akon kamalason.

Pag-abot sa Munich, daw sa indi ako magpati nga nakalapak dun ako sa Europa bitbit lang gid ang akon itum nga handbag. Liwan nga nagreklamo si banahon sa opisina kang airline nga tuyo namon sakyan para makibalita kon nakita gid man ang bagahe ko.Ugaring sabat kang sangka empleyado kadya sa Beijing wara sa gihapon.Nalipay ako kang nakita ko ang sangka baraligyaan kang mga lingerie ugaring ginpunggan ako ni banahon kay isara gali dya ka sex shop. Daw naham-ot man ako sa akon kaugalingon. Dayon na nga gintawgan ana nga libayon para maabat kami sa Frankfurt kay halin sa Munich malupad kami paagto sa Frankfurt.

Ang libayon nag-abat man gid tuod sa airport ugaring naghapit dya anay sa mall para magbakal kang akon irislan. Pag-abot sa Frankfurt ginhakus ako kang libayon kag dayon duhol ang anang mag ginbakal nga irislan kanakon.Daw sa namayha man ako ugaring sa amo to nga mga inoras grasya gid nga bahul ang anang ginduhol. Daw sa ano bala sa una nga tiyempo nakatuntong ako sa Europa nga wara nakailis kag wara it irislan. Sa masunod nga pagbiyahe kinahanglan nga ang katunga kang akon mga balon nga bayo mabutang sa bagahe ni banahon para kon madura man gid ang isara sa amon dara may ma gamit man kami sa gihapon.

Ang mga Aleman nakamaan gid kang mag laye kag kinamatarung kang mga pasahero sa eroplano. Maswerte ako nga gintutukan gid ni banahon ang akon nga bagahe, adlaw adlaw man ako nga nagbakal kang akon nga irislan sa masulod ka sangka semana sa Alemanya natigayon gihapon kang airline nga mabalik ang tanan nga nagasto ko para sa mga bayo nga ginbakal ko.

Matapos ang una ko nga semana sa lugar ni banahon nakalab-ot gid man kanakon ang akon bagahe.Hay ang akon una nga biyahe sa Europa makaurugtas, makakarapoy kag indi ko gid malipatan!

%d bloggers like this: