Skip to content

Posts from the ‘BINALAYBAY’ Category

6
Apr

“Libat ang Kabuhi” ni Sir John Idagdag

"Strange double vision" by Elena Kulokiva via www.lostaeminor.com.

“Strange double vision” by Elena Kulokiva via http://www.lostaeminor.com.


Libat ang Kabuhi
ni John Idagdag

Ang una nga tikang mangin urihi man,
Sa kadasig ta magakuri man kita,
Sa pagpamahulay, may pagmara,
Libat ang pagpanakayon; budlay usuyon.

Kon may putukputukan, may sadsaran,
Pagatangraun ikaw, sunod ikaw magakuob man,
Sa imo kabaskug may kahina nga magasunod,
Libat ang Kadarag-an, indi maangkon kang tanan.

Sa paghalayhalay, may sunod nga pagbungkaras,
Sa pagbarikutot, may naaman nga paghiwud,
Sa katurugon, may pagbugtaw,
Libat ang pagmaradmad sa mga lay-ud kag tamad.

May una kag ikarwa nga barasahun,
Sa tapos ang tindog masunod ang luhod,
Ang hostiya may kaimaw nga bino,
Libat ang pag-alagad nga relihiyoso; tinawag, pinili kang Ginuo.

Ang munga nagapanangra kag ang sulog nagapanuka,
Ang gapangaraykay nga isara mas mabaskog kon darwa,
Ang hakus sa ulunan nagapaumpaw kang tuyo,
Kag sa pinalangga nagaparapuyot kang gugma,
Libat ang pagpangasawa; regalo nga hamili kang Dios kananda.

Sa imo kapung-aw may natigana nga yuhum,
Sa mabugnaw nga tungang gabii may nagatagiti nga udtong adlaw,
Sa tinuro kang tun-og, may mga dahon nga nagausbong
Sa lupa nga nagabarung-barung,
Libat ang pagkalaon, bulahan nga bokasyon.

______________________________
Una dya nabalhag sa Facebook Page ni Sir John kang April 02, 2015 kag nagustuhan ko sa una pa lang nga pungpong kang mga linya. Nalipay gid ako nga mabasa dya halin kay Sir, nga nasulat na dya, ginpaambit, kag nagsugot nga mabantala man rugya (may gamay ko nga edit) para makalab-ut sa duro pa nga nakamaan mag-Kinaray-a.

Science teacher ko si Sir John sa Dao Catholic High School, Dao, Antique, diin kadya tana ang prinsipal. Isara ka pinalangga nga manunudlo si Sir bangod luwas nga sagad magtudlo, pilosopo kag tarso – patimaan ka sangka maaram nga tawo. S’yempre, mabuut kag may kredibilidad. Salamat man, Sir.

Advertisements
7
Dec

Si Migo Beloy, ang anang estatwa kag ako kag iba pa nga binalaybay

James Singlador
NI STEPHEN LOUIE R. CHECA

Si Migo Beloy, ang anang estatwa kag ako

Migo Beloy naman- an mo bala
Nga luyag ko mangin kaangay kang estatwa mo sa plaza?

Naima gid takun kang estatwa mo nga wara gareklamo
Sa uran, init linog kag bagyo
Kag sa pihak kang mga naga labay nga mga delubyo
Sa gihapon ang dagway mo,galaum kang pagbag-o-
Daw parehas lang nga kaimaw namun sa gihapon
Ang buhi mo nga mga damgo sa mga piningas kang kahapon
Sa diin wara it kahadluk kaw nga nagpakigbato
Lamang amun maangkun, handum kang tagipusuon.

Daad Migo Beloy salsalun man ang akun butkun
Agud sa pagbayaw kang paghidaet, indi ako pagkapuyon.
Bisan pa nga ang akun palibot nagapabulag-bulag
Sa senyales kang paghiusa nga nangin imo apa nga panawag,
Kabay nga kaangay kang imong estatwa, padayon ko nga ipabutyag
Kamatuoran nga bisan ang gahum kang bala indi makarumpag.

Migo Beloy kairima man bala ang wara’t katuyuhon
Nga pag imaw mo kada gabie sa mga ipot-ipot kag bituon
Amo man ang pagpanaksi mo sa imong idalum
Kang mga sumpa kang nagahigugma nga natuman kag nagburuka-
Kaangay kang pagpamaalam kang akun mga pinalangga
Sa diin, sa gihapon ginalauman ko nga magabalik kag maga butwa
Daw handum ko nga ikaw man magabangon
Agud kami tudluan kang nakita mo nga kamatuoran
Pagkatapos mo kalagun ang mga sakun kag nagapasipala.

Ugaring Migo Beloy man-an ko nga indi run kaw magbalik
Kanamun nga padayon galaum nga makabati kang imong mga hutik
Buligi run lang kami nga maintyindihan nga labaw sa tanan
Ang handum nga kaaraydan para sa karakuan
Kga bukut ang sulud kang amun lang burugasan
Paagi sa diyang handumanan kang imong pagkabaganihan
Tudlui kami sa pagpasad kag pagpadayon kang imo gin umpisahan
Kag daad, ako, bisan kang estatwa mo lang kun mangin kaangay mo man.

Pagpamaghut

gamaghut ako
sa kanyogan kang gugma;

tuba halin kanimo
akun ginakalangkagan.

tuman ang akun pagbalik-balik
sa pagtakras sa sagapra mo nga lawas
kag tarum nga papha
bagay nga nagapailig kang dugo
sa batiis kag dapa-dapa.

ang imo mga giding
gasalugsog kang akun mga alima-
nagkibulun tungud
kang mga turumanun sa kabuhi;
bukun angay kang tapok
ko nga baratyagun-
ginpagabok kang mga tuktuk,
dalitan nga tunuk
kang kasingkasing.

bisan padayon ako
gaantos sa kasakit,
pagsaka-naug sa lantiyog nga puno,
indi ko mapunggan ang paghandum
kang imong lahin kag butung
kapin pa kang tam-is nga tuba
halin sa suwak
kang imo kaanyag-
akun lamang maangkun
kun ako magapadayon.

Panguhit ka bituon

Natak-an run takun
ka panguhit ka mga bitoon
kag itugro kanimo;
gina uyangan mo lang;

ang pinangabudayan ko
gintugro mo sa iba;
nagapangalipay tinyo
samtang ako,gapanghakruy
sa kasakit kag kakapoy
kang akun balikawang kag dughan;
darwa lang tinyo nagsipal
kang akun mga bitoon
kag pati bulan ko luyag mo pa bul-un.
Nami timo ba!
Umpisa kadya
indi run takun manguhit para kanimo
kag antes mapuas ang andang mga igpat,
tirawan ko man manguhit para sa iban-
maima gid ‘kaw
hay sa amo to nga tiyempo
kiraw run imo.

%d bloggers like this: