Skip to content

Posts from the ‘GIL MONTINOLA’ Category

20
Nov

‘Yolanda’ ni Gil S. Montinola [May mga Litrato kang Barbaza, Antique]

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com

Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique /Litrato: Faith Asenjo-Laurio

Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique /Litrato: Faith Asenjo-Laurio


Yolanda pamatii
Balikda ang tanan mo nga ginpang-agyan
Ikaw lang ang naglabay
Duru katama ang nagkarahapay nga balay
Nagkaraanod nga mga pinangabudlayan
Kag ginlugdang mo ang handum kang kadam-an

Yolanda pamatii
Duru katama nga kabuhi ang imo gindaga
Daad mabatian mo ang nguynguy
Kang mga bata nga ginbul-an mo ginikanan
Ang hibi kag panangis kang mga ginikanan
Nga ginbul-an mo bata
Kag ang bilog nga pamilya nga imo gindura

Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique /Litrato: Faith Asenjo-Laurio

Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique /Litrato: Faith Asenjo-Laurio


Yolanda pamatii
Daad batyagan mo ang gutum
Kang nagaraguuk nga mga busong
Ang ramig kang kagab-ihon
Nga nagakunop sa tagsa-tagsa nga naduraan
Ang dulum nga nagalamon sa anda baratyagon
Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique/Litrato: Faith Asenjo-Laurio

Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique/Litrato: Faith Asenjo-Laurio


Yolanda pamatii
Sa ginhawanan mo nga banas
Kami tanan rugto ang amat-amat manubo
Manarinsing
Marabong
Mang-ugat
Kag magpabakod
Sa imo nga ginpang-ubra, kami sa gihapon mamutwa
Iririmaw nga magpapag-on
Magbangon
Kag magpadayon

Advertisements
8
Oct

‘Tinaga’ ni Gil S. Montinola

Halin sa koleksyon nga “Tinaga kag Iban pa nga mga Binalaybay’, Ika-Duha nga Padya, IYAS LITERARY PRIZE 2013.

Ang mga tinaga ko dahon
Gabayaw sa mga panganod sa langit
Gapangayo ulan para magrabong
Ulan nga manalusop sa duta
Supsupon sang ugat
Manultol sa mga sanga
Pakadto sa bag-ong ulhot
Nga mga salingsing
Ang mga tinaga ko humay
Patubigan kag abunuhan
Gabutan hilamon
Lumban ang mahawan
Tubtub mamaro
Mangin tinggas nga bulawan
Ang mga tinaga ko lasang
Masinaw nga busay nga nagailig
Ilahas nga mga sapat ang mahutik
Nga ang ila pisik may kaabtik
Mabugnaw sa pamatyag
Ang huyop sang hangin
Nga nagapasundayag
Ang mga tinaga ko nga ini
Para lang sa imo
Ikaw ang tingog
Ang huni sang ining tanan
Ang bunga
Ang iyas
Ang kagulangan
Kag ang tanan diri
Sa akon kalibutan