Skip to content

Posts from the ‘ELMA AYSON-MCKEOWN’ Category

16
May

Paalam, Pinalangga nga Lex ni Elma Ayson-McKeown

Rulubngan ni Lex. Litrato halin kay Nay Elma.

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Mayo 4, 2017, Huwebes, pumanaw na si Lex, ang amun kuti.

Aga pa, alas nueve, pagbukas ko ka gawang para sa darwa ko ka mga kuti nga sanday Bob kag Egypt nga sa sulod balay, samtang si Lex sa guwa gapabilin sa idalum kang covered porch nagaturog. Wara ko run tana ginadara pasulod sa balay kang nagligad nga gabi-i. Mayad run ang tiempo kag indi maramig kana. S’yempre para indi run man ako mabudlayan sa paghakwat dara pagguwa kag pasulod sa balay.

Kag nasapwan ko tana nga nagahandusay. Nagabatang tana sa atubang ka nagasirak nga adlaw marapit sa round table.

Dali-dali ko gin-check anang lawas. Ramig run pero ang mga mata bukas pa gani akun ginsarado. Gahiribiun man gid ako pasulod balik sa balay kag ginpukaw ko ang akun bata nga si Louie nga nagakaturog pa. Madasig tana nga nagbangon kag magsuksok ka anang pantalon kag deretso sa guwa atubang kay Lex. Nagahiribiun man gid kami nga darwa.

Ginhakwat ko si Lex kag ginbutang sa rug nga pirme ko ginapagamit kana kag ginbutangan ko ka mga medyas ang mga kahig, kay ang may samad nga kahig may medyas run. Adlaw-adlaw ginamedyasan ko gid bisan nga mataehan kag mabasa kaihi na akun lang ginalabhan adlaw-adlaw man. Ginputos ko man sa puti nga blanket, nga pirme ko ginagamit sa paghakwat mag-cuddle kana bisan kon kaisa ang lawas may tae kag basa sa ihi na. Nagustuhan ni Lex nga gina-baby ko pagkatapos na meow. Mabatian ko lang rian ang pag-meow na, gusto na kungkungon ko kag magsakay kami nga darwa sa swing kag kantahan ko pa. Nami man gid mabatian nga happy gid tana.

Amun Ginlubong si Lex

Gin-umpisahan ni Louie magpala kang lupa nga rulubngan ni Lex pagkatapos ko putos kana. Samtang gahulat nga ilubong, nakita ko si pispis Chikai nga nagbisita kay Lex: naghapon sa lawas na. Naisipan ko magbuol ka litrato imaw na ang pispis. Abaw gahibi liwan ako nga mabatian man ang hiribion ni Louie samtang nagakarot ka lupa.

Nagsulod ako sa balay kag nag-message sa akun bata nga si Matthew kag anang miga nga si Chelsea. Pagbalik ko sa guwa, ginhakwat run ni Louie si Lex kag ginlubong.

Salamat sa malawid nga tinuig; 16 anyos nga nakaimaw namun ang mabuot kag guwapuhon nga kuti nga si Lex bisan pa nga nakagat na ako pira ka beses.

Hambal ko kana samtang ginatabunan ka lupa: “Lex, darha ang akun mga sakit kag kasubo. Imawan mo lang ako pirme sa hardin kag sa isip mabatian ko lang ang imo pag-Meow.”

Advertisements
17
Nov

Nakalupad Liwan Ako! ni Elma Ayson-McKeown

Ang akon darwa ka bata nga laki kag nobya. Graduation Day.

Ang akon darwa ka bata nga laki kag nobya. Graduation Day.


Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Sa malawid nga panahon, ang pagpasensya ko sa paghulat ka tama nga oras kag tiempo, natuman gid man. Sa kagustuhan man gid kang atun mayad kag mahigugmaun nga Dios, nabaton ko ang regalo na nga buhay ko run ginahulat.

Biyente tres anyos man gid ang nagligad nga ako nabarian ka pakpak nga indi makalupad. Bisan damguhon ko pa nga maabot indi gid matabo. Apang sa gihapon wara ako naduraan ka paglaum. Duro nga tinuig kag duro nga mga pinalangga sa kabuhi ang pumanaw run sa pihak nga kinabuhi halin pa sa Lola, Tatay, mga tiyo kag tiya, mga manong, mga amigo, amiga kag mga kakilala kapamilya indi ko na makita nga buhi pa. Mabudlay kay sa marayu ako kag mabudlay gid ang sitwasyon ko. Ang nakakilala kanakun kag nakabasa kang akun mga istorya rugya sa Balay Sugidanun inyo ako maintiendihan kon andut nga indi ako makauli sa Antique.

Una ko gid nga paglupad liwan kang Mayo 17, 2016 pa-California

Manugtapos sa kolehiyo ang akun agut nga si Matthew. Abril pa lang, masaku ang bisita ko sa mga doctor ko agod matugroan ka papel nga makabiyahe ako. Salamat sa Ginuo, nakalupad gid man ako kaimaw ang akun pangarwa nga bata nga si Louie. Abi ko gani indi man madayon kay nakagat akun kahig kang akun kuti nga si Lex kag gindara ako sa emergency care gid.

Ako sa liwan ko nga paglupad kag paglagaw kaiamw ang pamilya.

Ako sa liwan ko nga paglupad kag paglagaw kaiamw ang pamilya.


Pero nadayon ang akon pagpanaw bisan masakit ang natuo nga kahig. May bandahi kag gakiang-kiang pa pero may baston nga gindara ingkaso akun kinahanglanon. Masadya, malawid nga paglupad kag ma-stressful ang pagbiyahe halin sa Portland jetport, Maine paagto sa Laguna Beach, California. May lay over pa sa Newark bag-o pa-John Wayne Sta Ana. Medyo indi mayad ang pamatyag ko pag-abot rugto sa airport. Nagsakay kami sa taxi paagto sa ginaistaran kang akon agot sa Laguna Beach. Sa dalanun pa lang, gin-video ko ang amun pagsakay. Makita ko ang mga kalbo nga mga bukid. Ang nagkaiba kay naghalin kami sa Pine tree State; ang amun mga bukid puro green ang kakahoyan.

Masadya gid nga nakita ko sanda nga tatlo: sanday Chelsea, Matthew kag Cygni. Malipayon gid kami nga nakaabot. Nagpahuway anay kami hasta hala istoryahanay kag nagguwa para magkaun kag maglagaw sa Irvine, CA.

Lagaw sa Irvine, California
Abaw, kanami lang nga lantawon sa malapad nga mall kag iba iba ang mga bilding kag duro masarisari nga mga tawo. Hala picture-picture lang gid opisyo ko bisan nga daw indi run mayad ang akun pamatyag; daw masuka, gatuyob pa akun ulo, mahinay kag kuri ang akun pagpanaw nga gasunod sa tatlo. “Okey lang ako,” sabat ko kananda sa pamangkot kon kamusta ako.

Sa Wood Ranch, Irvine Spectrum kami nagkaun. Ay abaw, bag-o magkaun indi gid mayad pamatyag ko. Daw masuka run gid ako. Nagdalagan ko lagi sa restroom; pira pa ka beses ako gani paagtu pabalik. Nagpangayo ako ka mainit nga tubig kag tsaa nga imnon ko pagkatapos nakakaun. Nagmayad gawa pamatyag ko pagkatapos suka.

Naglagaw anay kami nga apat kag manami lang lantawon kon gabii kay masanag man ang palibot. Ok run ako bisan nga may jet lag pa bag-o magbalik sa apartment sa Laguna Beach. Masadya nga nakasipal man gid ako liwan kay Cygne, ang pispis nga nakabakasyon man gid sa Maine.

Mayo 18 hasta Mayo 29, 2016 sa Laguna Beach, CA

Masako ang akun agut kag ang amiga na sa mga aktibidades kang eskuwelahan. Kang mga masunod nga adlaw, nagpa-Irvine kami sa Honda car dealer. Salamat, wara it problema ang akun agut, nakabakal kang kotse na nga indi run kinahanglan nga mag-cosign pa ako pareho kauna kang sa Maine pa tana. Manami anang credit history kag score, may graduation award pa, kag halin sa gina-obrahan na may dokumento kang suweldo kag pagkatapos ka anang graduation, maumpisa pa tana obra sa Blizzard Entertainment Company!

Graduation gift. Bahul ang akon kalipay nga nagdaragkul nga mayad ang akon mga bata nga laki.

Graduation gift. Bahul ang akon kalipay nga nagdaragkul nga mayad ang akon mga bata nga laki.


Malipayon kami. Sakay sa kotse ni agut, nag-agtu kami liwan sa Irvine Spectrum. Pagsunod nga adlaw, sa Laguna Beach. Naglagaw kami sa mga tourist spots. Kag Pkang masunod pa gid nga adlaw, sa Los Angeles pa-Anaheim, rugtu sa Disneyland para magkiritaay ka pamilya ni Chelsea, ang pamilya Dostert nga naghalin pa sa Oregon.

Masadya nga nagkilalahay kag nag-irimaway kami. Ay abaw, sobra gid ako, hala imaw ako magsakay sa mga fun rides parehas ka Thunder Mountain, Hyper Space Mountain, Splash mountain, kag iba pa. Pagsunod pa gid nga nga adlaw, nag-attend kami sa eskwelahan kang Senior Art Show presentation. Nakilala ko, na-handshake ang Presidente ka LCAD kag may letrato pa kami kaimaw na. Kanami lang batyagun nga ginakilala kag gintugruan man dungog kay ako ang nanay ni Matthew. Ginakalipay gid ka eskuwelahan ang mga accomplishment ka mga estudyante. Nagdaug si Matthew sa Blizzard student art contest.

Litrato ko kang Disneyland sa guwa.

Litrato ko kang Disneyland sa guwa.


Bisan makapoy ang akun lawas, masadya gid ako. Ilabi na kaimaw kadya ang pamilya ni Chelsea kag rugya pa sa art show. Pagkatapos kang art show, nagpa-Irvine Spectrum kami. Hasta magbulaganay sa mga Dostert.

Pagsunod nga adlaw, Mayo 22, graduation nanday agut kag Chelsea. Kanami lang lantawon nga naka-gown sanda. Nakapa-letrato ako kaimaw ang Presidente nga si Jonathan Burke. Halin sa umpisa, kalipay ang akun nabatyagan sa paglantaw sa programa hasta makita ko ang akun agut nga nagsaka sa stage sa pagbaton ka anang award kag diploma.

Duro man ang nagapanginbulahan man gid kanakun.

Kang matapos ang seremonya, nag-selebrar kami kaimaw kang pamilya Dostert. Masadya lang gid kag amo man ang katapusan nanun nga pag-imaway kay kang masunod nga adlaw, mabalik run man sanda sa Oregon.

Kaimaw ang pamilya ni Chelsea.

Kaimaw ang pamilya ni Chelsea.


Duro gid nga salamat sa atun Mahal nga Dios sad yang padayon nga grasya kanakun kag sa akun pamilya.