Skip to content

Posts from the ‘ELMA AYSON-MCKEOWN’ Category

17
Nov

Nakalupad Liwan Ako! ni Elma Ayson-McKeown

Ang akon darwa ka bata nga laki kag nobya. Graduation Day.

Ang akon darwa ka bata nga laki kag nobya. Graduation Day.


Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Sa malawid nga panahon, ang pagpasensya ko sa paghulat ka tama nga oras kag tiempo, natuman gid man. Sa kagustuhan man gid kang atun mayad kag mahigugmaun nga Dios, nabaton ko ang regalo na nga buhay ko run ginahulat.

Biyente tres anyos man gid ang nagligad nga ako nabarian ka pakpak nga indi makalupad. Bisan damguhon ko pa nga maabot indi gid matabo. Apang sa gihapon wara ako naduraan ka paglaum. Duro nga tinuig kag duro nga mga pinalangga sa kabuhi ang pumanaw run sa pihak nga kinabuhi halin pa sa Lola, Tatay, mga tiyo kag tiya, mga manong, mga amigo, amiga kag mga kakilala kapamilya indi ko na makita nga buhi pa. Mabudlay kay sa marayu ako kag mabudlay gid ang sitwasyon ko. Ang nakakilala kanakun kag nakabasa kang akun mga istorya rugya sa Balay Sugidanun inyo ako maintiendihan kon andut nga indi ako makauli sa Antique.

Una ko gid nga paglupad liwan kang Mayo 17, 2016 pa-California

Manugtapos sa kolehiyo ang akun agut nga si Matthew. Abril pa lang, masaku ang bisita ko sa mga doctor ko agod matugroan ka papel nga makabiyahe ako. Salamat sa Ginuo, nakalupad gid man ako kaimaw ang akun pangarwa nga bata nga si Louie. Abi ko gani indi man madayon kay nakagat akun kahig kang akun kuti nga si Lex kag gindara ako sa emergency care gid.

Ako sa liwan ko nga paglupad kag paglagaw kaiamw ang pamilya.

Ako sa liwan ko nga paglupad kag paglagaw kaiamw ang pamilya.


Pero nadayon ang akon pagpanaw bisan masakit ang natuo nga kahig. May bandahi kag gakiang-kiang pa pero may baston nga gindara ingkaso akun kinahanglanon. Masadya, malawid nga paglupad kag ma-stressful ang pagbiyahe halin sa Portland jetport, Maine paagto sa Laguna Beach, California. May lay over pa sa Newark bag-o pa-John Wayne Sta Ana. Medyo indi mayad ang pamatyag ko pag-abot rugto sa airport. Nagsakay kami sa taxi paagto sa ginaistaran kang akon agot sa Laguna Beach. Sa dalanun pa lang, gin-video ko ang amun pagsakay. Makita ko ang mga kalbo nga mga bukid. Ang nagkaiba kay naghalin kami sa Pine tree State; ang amun mga bukid puro green ang kakahoyan.

Masadya gid nga nakita ko sanda nga tatlo: sanday Chelsea, Matthew kag Cygni. Malipayon gid kami nga nakaabot. Nagpahuway anay kami hasta hala istoryahanay kag nagguwa para magkaun kag maglagaw sa Irvine, CA.

Lagaw sa Irvine, California
Abaw, kanami lang nga lantawon sa malapad nga mall kag iba iba ang mga bilding kag duro masarisari nga mga tawo. Hala picture-picture lang gid opisyo ko bisan nga daw indi run mayad ang akun pamatyag; daw masuka, gatuyob pa akun ulo, mahinay kag kuri ang akun pagpanaw nga gasunod sa tatlo. “Okey lang ako,” sabat ko kananda sa pamangkot kon kamusta ako.

Sa Wood Ranch, Irvine Spectrum kami nagkaun. Ay abaw, bag-o magkaun indi gid mayad pamatyag ko. Daw masuka run gid ako. Nagdalagan ko lagi sa restroom; pira pa ka beses ako gani paagtu pabalik. Nagpangayo ako ka mainit nga tubig kag tsaa nga imnon ko pagkatapos nakakaun. Nagmayad gawa pamatyag ko pagkatapos suka.

Naglagaw anay kami nga apat kag manami lang lantawon kon gabii kay masanag man ang palibot. Ok run ako bisan nga may jet lag pa bag-o magbalik sa apartment sa Laguna Beach. Masadya nga nakasipal man gid ako liwan kay Cygne, ang pispis nga nakabakasyon man gid sa Maine.

Mayo 18 hasta Mayo 29, 2016 sa Laguna Beach, CA

Masako ang akun agut kag ang amiga na sa mga aktibidades kang eskuwelahan. Kang mga masunod nga adlaw, nagpa-Irvine kami sa Honda car dealer. Salamat, wara it problema ang akun agut, nakabakal kang kotse na nga indi run kinahanglan nga mag-cosign pa ako pareho kauna kang sa Maine pa tana. Manami anang credit history kag score, may graduation award pa, kag halin sa gina-obrahan na may dokumento kang suweldo kag pagkatapos ka anang graduation, maumpisa pa tana obra sa Blizzard Entertainment Company!

Graduation gift. Bahul ang akon kalipay nga nagdaragkul nga mayad ang akon mga bata nga laki.

Graduation gift. Bahul ang akon kalipay nga nagdaragkul nga mayad ang akon mga bata nga laki.


Malipayon kami. Sakay sa kotse ni agut, nag-agtu kami liwan sa Irvine Spectrum. Pagsunod nga adlaw, sa Laguna Beach. Naglagaw kami sa mga tourist spots. Kag Pkang masunod pa gid nga adlaw, sa Los Angeles pa-Anaheim, rugtu sa Disneyland para magkiritaay ka pamilya ni Chelsea, ang pamilya Dostert nga naghalin pa sa Oregon.

Masadya nga nagkilalahay kag nag-irimaway kami. Ay abaw, sobra gid ako, hala imaw ako magsakay sa mga fun rides parehas ka Thunder Mountain, Hyper Space Mountain, Splash mountain, kag iba pa. Pagsunod pa gid nga nga adlaw, nag-attend kami sa eskwelahan kang Senior Art Show presentation. Nakilala ko, na-handshake ang Presidente ka LCAD kag may letrato pa kami kaimaw na. Kanami lang batyagun nga ginakilala kag gintugruan man dungog kay ako ang nanay ni Matthew. Ginakalipay gid ka eskuwelahan ang mga accomplishment ka mga estudyante. Nagdaug si Matthew sa Blizzard student art contest.

Litrato ko kang Disneyland sa guwa.

Litrato ko kang Disneyland sa guwa.


Bisan makapoy ang akun lawas, masadya gid ako. Ilabi na kaimaw kadya ang pamilya ni Chelsea kag rugya pa sa art show. Pagkatapos kang art show, nagpa-Irvine Spectrum kami. Hasta magbulaganay sa mga Dostert.

Pagsunod nga adlaw, Mayo 22, graduation nanday agut kag Chelsea. Kanami lang lantawon nga naka-gown sanda. Nakapa-letrato ako kaimaw ang Presidente nga si Jonathan Burke. Halin sa umpisa, kalipay ang akun nabatyagan sa paglantaw sa programa hasta makita ko ang akun agut nga nagsaka sa stage sa pagbaton ka anang award kag diploma.

Duro man ang nagapanginbulahan man gid kanakun.

Kang matapos ang seremonya, nag-selebrar kami kaimaw kang pamilya Dostert. Masadya lang gid kag amo man ang katapusan nanun nga pag-imaway kay kang masunod nga adlaw, mabalik run man sanda sa Oregon.

Kaimaw ang pamilya ni Chelsea.

Kaimaw ang pamilya ni Chelsea.


Duro gid nga salamat sa atun Mahal nga Dios sad yang padayon nga grasya kanakun kag sa akun pamilya.

Advertisements
21
Dec

“Sa Malawid nga Panahon Pagkatapos ka 22 Anyos” (Katapusan nga Bahin) ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Ang Una nga Ginbisitahan kag Nakilala
Sa ubos lang ang balay nanda ni Wyatt, ang bata nga akun ginabantayan. Bisan dulum run ang hapon nagpanaw kami ni Manang ko para magbisita sa pamilya Blier. Dara man namun ang ana nga iturugro kananda halin sa Hawaii. Masadya gid kay pagsulod namun wara kami ka panuktok sa gawang kay amo ria ako kon mag-agtu sa balay nanda. Si Wyatt ang una namun nga nakita kag sadya nga nagkupkop sa Auntie Sally na. Tungod nga man-an run nanda nga maabot ang Manang ko, s’yempre gahulat man gid makilala tana.

Oras nga ginpakilala si Manang Sally sa kay Paul, Lori, Ilea kag baby Duane kag may mga dara si Manang Sally para kananda. Tabuan man nga rugyan gali si Heath nga magurang ni Ilea halin sa New Hampshire. Kasadya lang gid nga nagkilalahay ang akun Manang Sally kag mga kaingud balay ko nga sanda amo akun dalaganan kag sanda akun adopted family rugya sa Andrews Rd.

Pagbalik namun sa balay may dara man kami nga gintugro ni Lori para matirawan ni Manang ang ginhimo na nga pickled beets, spaghetti sauce kag apple sauce. Salamat gid kay Lori kay natirawan kag nagustohan man gid ni Manang ko Sally.

Panaw-palibot sa Balay paagto sa Andrews Farm
Sa 50+ ang temperature. Gasirak ang adlaw kag mahangin. Nagpanaw-panaw kami sa guwa kang balay. Fall sweater lang ang ginbayo namun ni Manang Sally pero pagguwa na sa balay naramigan run tana, gani ginpadugangan na ang bayo na kang jacket. Bundle up gid bala haw kay indi naanad sa ramig. Naglibot anay kami sa balay, sa kalupaan ko, kag nagpanaw kami sa Andrews Rd.

This slideshow requires JavaScript.


Naghapit kami sa rulubngan ni Papa Felix Hamel kag Duane Hamel sa pihak lang ka dalan. Akun ginpakilala kananda si Manang Sally para sa pagrespeto sa napatay. Gin-istorya man gid namun sanda. Kuon ko “Papa kag Duane, gakalipay gid ako nga rugya run si Manang Sally sa pagbisita kanatun halin sa Hawaii. Sobra 22 ka tuig wara kami nagkitaay.”

Pagkatapos nagpanaw kami paubos agto sa Pond kag sa Bicentennial Farm kang Andrews. Wara man it tawo kundi mga sapat. Nagtour kami ni Manang sa palibot hasta nakaabot si Chris nga gadara kang tractor kag may karga nga logs. Akun man ginpakilala si Manang ko kay Chris. Abaw nabuhayan man gid kami sa pag-istoryahanay. Salamat man gid nga nakilala man ni Chris ang magurang ko. Sa pagpamatuod, nagpamangkot si Chris sin-o ang magurangnan kanamun nga darwa? S’yempre si Manang Sally pero tana ang Baby! Kadlaw kami nga tatlo kay ako gurang man gid kay Chris pero daw bata man gid ako sa tanan rugya sa amun kalye kag indi man makita sa akun itsura.

Agto-pamakal sa Walmart kag BestBuy sa Auburn
Aga pa kami nagbugtaw para mag-exercise si Manang samtang gapreparar ka pamahawun. May nabilin pa ako nga lobster sa freezer. Amo pa rian ang nabilin nga gindara ka akun hinablos nga si Meldred Bacani kag bana na nga si Noel kang una nga pag-agto rugya kag kitaay namun sa personal. Naghimo man ako ka puto para may ipamahaw imaw ka lobster. Pagkatapos nagplano kami nga mapanaw-lagaw sa Twin City LA (Lewiston Auburn) kami nga tatlo. Si Manang Sally ang driver kag may GPS navigator nga si Louie, ako tana ang prinsesa nga gasakay lamang. Sa Walmart kami nagpundo sa pagpamakal. Duro lang ang ginasagap nga baraklun nga wara sa listahan. Ang kon ano pa makita ni Manang Sally nga kinahanglanun ko sa sulod balay: mga rugs, shampoo, mga panggamit panglimpyo sa kusina kag kasilyas kag iba pa nga mga bagay. Gusto na pa gani ako baklan ka bag-o nga lampara pero kuon ko indi na lang hay gusto ko ang daan kag magamit pa. Isara pa may drawing rian ni agot nga gusto ko. Indi ko man gusto magasto ka bahul hay bahul run anang nagastos paagto lang rugya sa Maine ilabi na gid may rental car pa. Ok lang kuon na, gusto na mabuligan ako samtang rugya tana. Salamat gid nga may Manang ako kaimaw namun ni Louie.

Sunod naghapit kami sa BestBuy. Para tana kay hinablos na gusto baklan kon ano gustohan ni Louie bilang late birthday regalo na kana. Hala libot man kami kag magturuk-turuk kon ano ang makita kag magustohan samtang si Louie naga-shop kang ana nagustohan. Pero mahal man kag indi parehas sa ana run na online shopping; wara sa store ang ana nagustuhan. Gani nagtawag si Manang Sally sa bana na kag nahambal sugid kon mahimo nga tana ang mabakal sa Amazon. Gintugro ang model # kag ngaran ka monitor screen nga gusto ni Louie kag dya ana gin-check kag lagi nakita kag gin-order na para kay Louie. Free shipping pa gali kag mabaton sa Lunes nga adlaw. Naghambalanay man gid si Louie kag Tiyo Lee na kag magpasalamat. Pagkatapos nagbalik kami pauli sa balay. Tungod nga indi maka-drive sa dulom si Manang Sally, wara kami maglagaw pa kon diin kay ang alas tres it hapon madulom run. Trenta minutos ang dalagan kang kotse pauli sa balay.

Gabi-i Pag-abot Ka Bisita sa Balay nga Pakaisa Namun
Gabi-i run nag-abot ang amun pakaisa nga si Lilibeth Puedan McKeown, imaw ang bana na nga si Pete. Masadya nga nagkit-anay liwan ang Manang Sally ko kag si inday Lilibeth kay man bata pa katu kang urihi nga nagkitaay. 5 ka tuig kang flower girl na sa kasal kag pagbakasyon halin sa Japan teenager pa lang si Inday. Si Pete ang bana, una pa lang sanda ni Manang Sally nga nagkitaay kag nakilala sa personal. Nami lang nga istoryahanay kag nagtawag kami kay Nanay sa Antique para maistorya man ni Inday ang Mama na sa telepono. Malawid ang pag-istoryahanay namun nga tatlo sa telepono. Bisan nga kang una nga gabii- rugya si Manang Sally nagtawag man gid kay Nanay. Nasadyahan man gid si Nanay nga nagkitaay run liwan kami nga darwa ni Manang Baby. Amo man si Inday, nga nalipay man gid maistorya ang mga ginikanan na. Kanami lang isipun kag batyagun nga nag-irimaway ruman kami nga magpakaisa. S’yempre, nagpalitrato kami nga magpamilya imaw ni Pete. Kag naplano run nga sa maabot nga Sabado may Early Thanksgiving Day family gathering sa Turner. Gabi-i pa lang, nagbake run kami ka macadamia nuts cookies para darhun sa pagtiripon.

Thanksgiving Cake

Thanksgiving Cake


Early Thanksgiving Day kang Pamilya McKeown
Alas onse umpisa ang pagtiriripon. Gani aga pa man kami naghalin sa balay kay ang distansya halin sa Wales pa Turner indi magkulang sobra sa sangka oras. Si Manang Sally ang driver liwan kag GPS navigator si Louie. Pagdalagan ka kotse, nadumduman na kon nadara ang cookies. Kuon ko wara. Sa Allen Pond Rd run kami kag nagbalik sa balay. Ay te, pag-abot namun sa Turner rugyan run ang Tiyo Henry kag Tiya Annie (bugto ka akun ugangan nga si James nga napatay kang 1986 pa). Ginpakilala ko si Manang Sally kananda, sa mga in-laws ko, pero wara ang ugangan ko nga si Mama Pat kay indi makaagto hay may sakit sa lawas.

Nagaraha ako lumpia kag si Manang Sally ang gaistorya kananda. Mayad kag nasadyahan gid nga nakilala na ang akun mga in-laws. Pagtapos namun kaun ka igma nag-istoryahanay hasta na lang dali na lang magdulum. Pagbalik pauli kaimaw sanda Tiyo Henry kag Tiya Annie kami naghapit sa balay kang akun brother in-law nga si Paul. Naglibot anay kami sulod sa balay kag sa lupa nga kakahoyan nga nalibutan man ka tubig suba kang Androscoggin. Nasadyahan gid si Manang Sally ko nga nakalagaw kag nakapalitrato kaimaw sanda. Ang hinablos ko lang nga si Kate (Doktor sa emergency hospital) ang wara nakaimaw kay sa obra tana. Si Sarah (Maestra sa Math) lang ang nakita kag nakilala ni Manang Sally. Maramig kag mahangin run kag gadulum hinay-hinay kami nga gasundanay maghalin sa lugar ni Paul kag Tish sa Turner Center Bridge.

Pag-uli namun halin sa Turner, nagbisita kami sa akun kaingud na sanda Veronica Herrick kag Najeeb kag sa darwa nga kapid si Ava kag O’lyvia. Gindarhan man ni Manang Sally ka pasalubong halin sa Hawaii. Nasadyahan man gid nga nagkilalahay ang akun Manang kag kaingud ko kag nagpaletrato kami kaimaw sanda. Pagkatapos nag-agto paubos sa balay ni Wyatt may dara kami nga cookies kag cake para kana. Pero wara si Wyatt sa balay. Ay,te, ang lolo kag lola lamang ang gintugroan ka goodies. Istoryahanay anay kay man gabii run gid kag ako sobra kapoy gani nagpaalam na lang kami kananda. Sa sunod liwan.

Adlaw 25 Oktubre – Pag-agto sa Westbrook kag South Portland
Aga pa kami ni Manang Sally nagbugtaw kag nagpamahaw. Bag-o pamahaw exercise anay. Amo ria ang ginahimo adlaw-adlaw sa agahun pagbugtaw habang rugya tana kaimaw ko. Pagready namun nagdrive pa Turner para maimaw namun si inday Lilibeth pa Westbrook kag South Portland para man makilala na man ang amun darwa ka hinablos kag pakaisa. Sa Westbrook kami maagtu anay kag hapitun si Kristel Shane Ayson Murphy sa apartment na.

Tungod nga wara pa kami kaagto sa lugar na, g-arely lang kami sa GPS kag si Inday Lilibeth ang navigator, ako ang prinsesa gasakay lamang. Masadya, nalito gid kami kang sa marapit na ang adres ginsagap ang numero kang balay indi makita, nalampasan run kag nagbalik kami amo man gihapon indi makita ang numero. Gintawgan namun si Kristel para mabantayan na kami kag makita namun tana. Ay salamat, sa urihi nakita namun ang numero kag sa sulod pa gali ang apartment nga bilding. Nakita namun si Kristel kag ginsundan sa parking lot. Nasadyahan kami nga apat nga nagkitaay ang magkapamilya kag nagkilalahay rugya sa Westbrook, ME. Nagpalitrato kami nga apat pagkatapos nagsulod anay sa balay na kag rugto ginpakita ang sulod apartment na kag s’yempre palitrato liwan kami nga apat.

Tapos.