Skip to content

Posts from the ‘PADYA KINARAY-A: TAGPASAKUP’ Category

4
Jul

Ang Bubon nga Sira-an ni Efren Ysulat

Litrato ni Pangga Gen | Bukon dya ang Sira-an nga ginasugid sa binalaybay.


ANG BUBON NGA SIRA-AN

Tubudan sa Igkabagti kang Minuro Eke, Sira-an kun tawgun
Sa ingud mal-am nga mangga kag puno ka lunok sa takas’ naayun
Nagatugro`kang landung sa mga tawo kon ano ang himuon
Lugar nga bugay kang Ginoo buhay run nga katuigun.

Amo ang lugar nga mariit sa baryo kang Cato-ogan
May mga nahitabo nga katingalahan budlay ma intiendihan
Nagasinugdanay nga mga tawo pero andut inde makit-an
Kon ma tiempuhan, pabay-an lang, basi ang dungan masab-an.

May dadoy galangoy sa idalum wara pag bahol ang lawas na
Ang orang mga pula daw sinigang ginlaktan kang laswa
May sili pa gani pero talagsahun mo lang makita
Wara it naga bugno budlay run magka sabid ka pa.

Tubod’ nga nagailig daw asopre ang sungaw kun dap’gan
Alabaab nga tubig manami marigus kapin pa kon nagauran
Puwde man imnun amo lang garing marupait kun lab-ukon
May naga pangayaw rigus hay kuno ang tubig may bulong.

Nangin saksi gid tana kang amon pagkabata asta magkakalagun
Hay amo ang sentro nga lugar sa pagsagud kang mga hayup namon
Ginapara-imnan, kag sa ingud turugban karbaw kun mainit dun
Gapalibot nga buri kag kahoy, mga sinagud sa sirong ginakug-ong.

Ang mga babaye sa palibut gatumpok ang mga ralabhan nanda
Kun may marigus saruk lang kag mag buhos sa rayo gawa
Angud inde ma piskan ang binunlawan kang gapanglaba
Mag-inum karbaw kag baka haw-as anay basi manungay pa.

Sa fiesta kag ponsyon inihaw nga baboy kag baka sa bubon limpyuhan
Tubig ginakarusa ibuta sa tadyaw panghimus kun may okasyun
Kag ang pangbunyag ka mga tanum sa hardin para inde malayung
Manggad sa bubon hanggud ang kapuslanan nga naagum.

Taga-Minuro Eke may duro gid nga nahimuslan sa bubon
Halin kato any asta tulad, sa tion kang kabudlay kag mahimayaon
Engkantado nga lugar, nangin tulay sa pag-uswag permi hinumdumon
Pinasahe` nga tubudan nangin parte kang kabuhi natun.

[30 Hunyo 2017]

Advertisements
16
May

Paalam, Pinalangga nga Lex ni Elma Ayson-McKeown

Rulubngan ni Lex. Litrato halin kay Nay Elma.

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Mayo 4, 2017, Huwebes, pumanaw na si Lex, ang amun kuti.

Aga pa, alas nueve, pagbukas ko ka gawang para sa darwa ko ka mga kuti nga sanday Bob kag Egypt nga sa sulod balay, samtang si Lex sa guwa gapabilin sa idalum kang covered porch nagaturog. Wara ko run tana ginadara pasulod sa balay kang nagligad nga gabi-i. Mayad run ang tiempo kag indi maramig kana. S’yempre para indi run man ako mabudlayan sa paghakwat dara pagguwa kag pasulod sa balay.

Kag nasapwan ko tana nga nagahandusay. Nagabatang tana sa atubang ka nagasirak nga adlaw marapit sa round table.

Dali-dali ko gin-check anang lawas. Ramig run pero ang mga mata bukas pa gani akun ginsarado. Gahiribiun man gid ako pasulod balik sa balay kag ginpukaw ko ang akun bata nga si Louie nga nagakaturog pa. Madasig tana nga nagbangon kag magsuksok ka anang pantalon kag deretso sa guwa atubang kay Lex. Nagahiribiun man gid kami nga darwa.

Ginhakwat ko si Lex kag ginbutang sa rug nga pirme ko ginapagamit kana kag ginbutangan ko ka mga medyas ang mga kahig, kay ang may samad nga kahig may medyas run. Adlaw-adlaw ginamedyasan ko gid bisan nga mataehan kag mabasa kaihi na akun lang ginalabhan adlaw-adlaw man. Ginputos ko man sa puti nga blanket, nga pirme ko ginagamit sa paghakwat mag-cuddle kana bisan kon kaisa ang lawas may tae kag basa sa ihi na. Nagustuhan ni Lex nga gina-baby ko pagkatapos na meow. Mabatian ko lang rian ang pag-meow na, gusto na kungkungon ko kag magsakay kami nga darwa sa swing kag kantahan ko pa. Nami man gid mabatian nga happy gid tana.

Amun Ginlubong si Lex

Gin-umpisahan ni Louie magpala kang lupa nga rulubngan ni Lex pagkatapos ko putos kana. Samtang gahulat nga ilubong, nakita ko si pispis Chikai nga nagbisita kay Lex: naghapon sa lawas na. Naisipan ko magbuol ka litrato imaw na ang pispis. Abaw gahibi liwan ako nga mabatian man ang hiribion ni Louie samtang nagakarot ka lupa.

Nagsulod ako sa balay kag nag-message sa akun bata nga si Matthew kag anang miga nga si Chelsea. Pagbalik ko sa guwa, ginhakwat run ni Louie si Lex kag ginlubong.

Salamat sa malawid nga tinuig; 16 anyos nga nakaimaw namun ang mabuot kag guwapuhon nga kuti nga si Lex bisan pa nga nakagat na ako pira ka beses.

Hambal ko kana samtang ginatabunan ka lupa: “Lex, darha ang akun mga sakit kag kasubo. Imawan mo lang ako pirme sa hardin kag sa isip mabatian ko lang ang imo pag-Meow.”