Skip to content

Posts from the ‘GUEST WRITERS’ Category

30
Apr

Binalaybay ni Jubela Cheska Copias

Pagbiya
ni Jubela Cheska Copias

Palangga,
Bituon ikaw nga nagaigpat sa kahawaan.
Bisan anhun kaduro ikaw gihapon ang makit-an.
Sa gab-i nga wara’t iba nga matahum,
Ikaw lang.

Palangga,
Nagayuhum ako.
Kun nagahinalup run ang adlaw.
Samtang ginalamon kang kadulum ang tanan,
Amat-amat.
Nagtuhaw run ang imong mga kaubay,
Ginsagap ikaw kang dughan.
Rugyan ikaw.

Garing tubtob san-o,
Ako magabantay?
Sa imong pag-abot,
Sa imong pag-igpat,
Palangga,
Nakapoy run ako.
Maghulat,
Magtangra.
Wara ti tsansa,
Nga ikaw akun malab-ot.
Nag-ilig ang luha,
Amat-amat.

Rugya ako,
Sa gihapon nagalantaw.
Samtang nagadulum ang palibot,
Wara run ako nagayuhum.
Nagtuhaw run ikaw,
Garing indi run ang dughan.
Hay bisan anhun ko katangra,
Indi gid ikaw mangin akun,
Palangga.

7
Apr

“Bukun Ikaw Ako” ni Jubelea Cheska Copias

bulak kang tag-irinit

Panaw
Diretso
Indi pagbalikid
Atubanga kun ano ang ginpasublang kanimu
Indi ako pagpaminsara
Indi ako paghuwada
Lain ako kanimo
Ang kabuhi ta bukun palapaw-lapaw
Kundi kun ano ang mahimo mo tubtob sa imong ikasarang
Ang kabuhi bukun patas ka burador nga patayog-tayog
Lain sa bagsang nga patining-tining
Rayu sa damang nga paisug-isug
Ang kabuhi ta amo nga sadya kita
Kay husto dun kanatun ang makita kang mata
Wara run gasagap kang sobra
Wara ginakumparar ang kabuhi sa iba
Lain ako kanimo
Lain ang imong ginalapakan sa ginatindugan ko
Indi ako paghuwada
Kay gintuga ako nga wara ti kaangay
Himua lang kun ano ang buot mo
Indi pagpatasa sa kun ano ang ginaplano ko
Bukun ikaw ako
Bukun kita pareho
Indi ta ikaw mangin kaanggid bisan san-o
Panaw
Padayon
Turuka ang punta kag liko sa kun diin mo gusto
Kay lat-an ko kun diin ako mapondo
Kag kun ano ang gahulat kanakun
Indi pagsunod
Kay lain ang para kanimo
Lain ako
Lain ikaw
Indi kaw magtinguha para malapawan ako
Paghimakas kay amo ra ang ginpili mo
Kay bisan mag-iwan ikaw ka lagas kanakun
Malapakan mo lang ang akun haron
Bukun ang kun sin-o gid ako.

%d bloggers like this: