Skip to content

Posts from the ‘LECTURES, TALKS, WORKSHOPS’ Category

2
Nov

Libre nga Seminar-Workshop sa Pagtudlo kag Pagsulat sa Antique National School

Kaimaw ang mga manunudlo sa English kag Literature sa Junior & Senior High School kang Antique National School, San Jose, Antique | 28 Oktubre 2016.

Kaimaw ang mga manunudlo sa English kag Literature sa Junior & Senior High School kang Antique National School, San Jose, Antique | 28 Oktubre 2016.

San Jose, Antique: Nagtugro kita kang libre nga seminar-workshop sa pagtudlo kang literatura kag pagsulat sa mga manunudlo kang Antique National School katung Oktubre 28, 2016. Naglektyur kita parte sa World Literature [ang classics kag masterpieces kag mga kontemporaryo nga literatura nga ginlubad (translate)], Philippine Literary History [ang kolonisasyon kag mga hitabo parehas kang World War 1 kag World War 2 nga nagdara kanatun kang modernismo kag postmodernismo, kag ang nagapadayon kadya nga impluwensya sa atun literatura hasta nga nagtugro kanatun kadyang K+12 kag Mother Tongue nga kurikulum kag pagpasanyug kang pagsulat sa nagkalain-lain nga pulong sa pungsod kag duro pa nga puwersa kag hitabo.]. Gintapos natun ang engagement sa pagtudlo pagsulat kang tanaga kag hilwalaybay nga may espesyal nga atensyon sa paggamit kang imahen kag tunog/musikalidad.

Rugya ang pira ka mga nasulat ka atun mga sagad nga manunudlo sa sulod kang darwa ka oras: 

Berna Mae Meneses

Gagaab ang kalangitan,
Ang kalye indi masaydan,
Ang hangin gahagunos,
Dalia dun kag magtim-us!

*****
Kun ako gaisarahanun,
Gapanagupnup gid it dalum,
Ikaw ang sulod ka pamensarun,
Lihog lang balik dun kanakun.

*****
___________________
Rilah S. Sumugat

May nakita ako nga tawo,
Ang kabahulun daw mantio,
Nagdalagan paagto sa patyo,
Laki lang man gali nga kalbo.

*****

Ang imo kaitum daw uring kon turukun,
Sa gatagiti nga init ang panit daw ginalamon,
Ang balhas daw mga mais sa kabahulon,
Gaturo paagto sa lupa nga lauhon.

Kun mag-uran ang ramig nagapanalupsup,
Sa maluya nga mga abaga kang pag-antus,
Daguob, kilat, ikaw nagahangyus –
Pero padayon lang, ano hay habus-habus.

Ay, Nonoy, kasubu, kabudlay,
Kang kabuhi kaimaw kang mga paray,
Pero sa mga medalya mo nga nagabitay,
Gasarambud ang akun yuhum sa kalipay.

*****
_________________
Catalina B. Loquias

Ang gatas nga matam-is,
Init sa dila ni Liz,
Kun ana iparigos,
Panit na daw rabanos.

*****
Ang dapya ka mga balud,
Kun gabii magahud,
Mga tawo may kahadluk,
Indi makaturog ka muuk.

*****
________________
Merell E. Peria

Sa malapad nga suba,
Tana akun nakita,
Langoy rugya, langoy rugto,
Kag manago sa mga bato.

*****

Gugma, daw hangin nga nagadapya,
Hilamon nga nagakinasadya,
Dughan nagatibok-tibok,
Baratyagun nga daw malupok.

*****
_________________
Jenefer E. Merjuar

Kun ang hangin maglabay,
Ikaw gakiay-kiay,
Gatugro kang kalipay,
Kalamputay nga gamay.

*****
Sa akun nga paglapak,
Grabe gid nga harakhak,
Performance mo pak-na-pak,
Sa atun tiempo, tumpak!

*****
_________________
Stephanie B. Cabriedo

Nagpanaw kag nambaya,
Pirit nga ginlipatan,
Uyahon kag handumanan,
Ikaw run akun islan.

*****
Halin paggamay ikaw nagbantay,
Indi gid ako pagpakagat sa tigasaw,
Nanay, pagpalangga mo nga labaw,
Pensar ko kag tagipusuon nagadayaw!

*****
________________
Angie Presidente

Ang paghigugma ko kanimo
Wara gid it may makatupong,
Bisan wara ikaw nagbalik,
Padayon ikaw nga palanggaun.

*****

Mga seminar-training passbook kang mga manunudlo nga akun ginpirmahan.

Mga seminar-training passbook kang mga manunudlo nga akun ginpirmahan.


Salamat gid liwan sa higayon.

Advertisements
20
Nov

Pangga Gen @ the 6th Philippine International Literary Festival in DavaoCity

gen_davaolitfest

This is our Philippine International Literary Festival (PILF), the landmark project of the National Book Development Board (NBDB) of the Philippines. This year’s theme is LALÁNG (likhâ): Writing in Place. Creating Your Place.

At past 2 this afternoon, I will moderate the Panel Session 2 of “Perils/Pleasures of Writing in Unofficial Tongues” featuring Waray writer Voltaire Oyzon , Hiligaynon writer and Math teacher Early Sol Gadong, and Davao rockstar historian and writer Macario Tiu.

At past 3, I’ll join Davao-based Sebuwano poet and cultural worker Don Pagusara and Iloko writer and academician Junley Lazaga in the panel session “In Our Own Tongue: Literary Criticism in the Regions” to be moderated by UP-Davao professor and Waray writer Nino de Veyra.

Tomorrow, before noon, I will again moderate for the panel session “Teaching Hiligaynon and Waray Literatures” with Agnes Espano-Dimzon, Voltaire Oyzon, and Early Sol Gadong.

All sessions will be at the Sinamay Room (1&2) of Seda Hotel. For the complete program: Program – 6th PILF _DavaoCity.