Byahe pa-Edinburgh hasta pa-London

Saku baligya kang souvenirs.
Saku baligya kang souvenirs.

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Ang una nga gabii nga rugya ang libayun ko kag mga miga na, rugto sanda nagturog sa akun nga flat ukon apartment. Batang sa salug ukon floor manedyer lang hay single lang ang akun kama. Magkinawboy lang kuno sangsa mag-gasto pa kang £30 (mga 2000 ka pisos) kada sara kung rugto sa B&B pa mag-turog. Tutal sangka gabii lang man. Antes sanda mag-abot ginpreparar ko run ang gamiton nanda nga turugan. Nagbakal ako kang air bed nga de baterya. Kag naghuram ako kang ulunan kag kapay sa akun nga miga nga Thai. Ayos man, naturugan man sanda. Naghuragok pa gani. Sa kakapoy siguro. Pero nasadyahan man ako hay may imaw ako.

Pagka-aga, pilahay sa banyo. Mansig himos kang pamanaw. May kape, tsaa, tinapay, cheese, yoghurt, prutas. Empake liwat. Hay ma-umpisa run ang amun adbentyur. Halin sa Scotland, paagto sa England, tapos Europa.

Ang una namun nga gin-agtunan halin sa Stirling amo ang syudad kang Edinburgh (Edinbrah ang pag-pronounce kadya). Amo dya ang capital kang Scotland. Manami nga syudad, duro ang mga bilding nga dumaan. Duro nga mga artista, manunulat, pintor, royalty, atleta kag iban pa nga mga nagsikat sa istorya kang kalibutan ang nagharalin sa syudad nga dya. Rugya ginsulat ni JK Rowling ang mga libro parte kay Harry Potter, sa sangka kapihan. Rugya man nagbahul si Sean Connery nga kilala natun bilang James Bond. Rugya man ang setting kang libro kag sine nga “One Day” nga ginpangunahan ni Anne Hathaway.

Halin sa akun flat nag-bus kami dara ang amun mga bagahe. Paagto kami sa estasyon kang tren. Kanami kang ana bus kag tren hay may lugar para sa mga maleta. Kundi indi run magsagi pinsar nga mag-taxi ukon magpahatud kang sarakyan. Mga 50 minutos man ang byahe kang tren. Pag-abot sa Edinburgh, nagpanaw kami sa estasyon kang bus kun sa diin ginbilin namun anay ang amun mga bagahe sa locker. Mas barato kumpara rugto sa estasyon kang tren.

Sa gabii pa ang amun byahe paagto sa London, kundi nga may bilog kami nga adlaw maglagaw sa Edinburgh. Duro ang mga bus nga nagatugro kang tour sa syudad. Nag-agto kami rugto sa paradahan kang mga city tour bus para magbakal kang amon tiket kang mag-entra sa tour. May tour guide man nga naga-istorya parte sa mga nakita namun. Masadya man ang anda pag-istorya kang mga nagakaratabo kang una. Duro man ang iban nga mga turista nga nagsaka sa bus. Lain-lain man nga mga lahi.

Duro ang amun gin-agtunan. Tungud double deck ang bus kag wara ti atup sa babaw, naramigan kami. Mayad lang may dara kami nga mga dyaket. Bisan gasirak ang adlaw, maramig ang hangin hay rapit ang Edinburgh sa River Forth nga naga-ula sa North Sea. Naglibot man kami sa Royal Mile nga pasaka man sa Edinburgh Castle. Duro mga nagabaligya kang mga Scottish souvenirs. Duro man mga turista nga gapanaw-panaw. Lingaw katama magturuk sa mga paragwa-un sa kilid karsada parehas sa mga nagatukar kang bagpipe nga tradisyonal nga instrumento pang-musika sa Scotland.

Scones, Highland Cow, Tartan Scarf
Scones, Highland Cow, Tartan Scarf

Kang gabii run ginbuul run namun ang amun mga bagahe sa estasyunan kang bus. Naglaktud kami sa sangka plaza kag duro man mga tawo nga naga-panaw-panaw kag may mga naga-date man. Nagbalik kami sa estasyon kang tren para maghulat kang amun byahe panaog sa London. Mayad hay may VIP lounge rugto sa babaw, gani nagsaka kami rugto kag nakapahuway man kami asta nga puede run kasaka sa amun tren nga overnight sleeper. Naghalin kami sa Edinburgh mga pasado alas onse sa gabii, kag nag-abot kami sa London mga alas-sais y media sa aga.

Mayad man ang amun byahe. Nakaturog man kami sa tren. Kag pagkasunod nga adlaw, preska liwat kami para sa padayun nga lagaw sa syudad kang London.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.