Mga Sikat nga Tawo nga Nakita ko sa Personal

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nagapasalamat ako sa Mahal nga Makaako sa pagdugang kang akun kabuhi para masulat dyang nahanungod sa mga tawo nga kilala nga akun nasaksihan. Bag-o pa ako maduraan liwan ka isip, gusto ipaambit man gid kaninyo tanan dya nga akun manugbasa. Makahambal bala kamo nga masuwerte man gid ako sa pagsaksi kadya nga mga hitabo?

Kang 1977

retrorebirth.blogspot.com
retrorebirth.blogspot.com

Si Elvis Aaron Presley nga icon kag hari kang rock n roll nga musika nakabisita para mag-concert tour sa Hawaii, Pilipinas, kag iba pa nga parte kang Asya. Bulan ka Abril, manug-18 ako kag bag-ohan sa Maynila para mag-eskwela sa kolehiyo. Masuwerte nga nagtawas ako sa akun darwa ka tiya. Sa pagsaksi ka concert ni Elvis Presley, nagdayaw gid ako sa limug na, sa mga ginkanta na, kag sa bilog nga panghulag sa ibabaw ka stage. Sobra pa ka gwapo! Ang iba gasiyagit gani ka “I Love You,Elvis” ilabi na gid ang mga babaye. Amo dya ang mga kanta na nga sikat nga gustuhan ko gid: “That’s All Right,” “Mama, Mystery Train,” “Heartbreak Hotel,” “Don’t be Cruel,” “Jailhouse Rock,” “Viva Las Vegas,” “How Great Thou Art,” “In the Ghetto,” “Suspicious Minds,” “Burning Love.” Siguro nabatian kag man-an man ninyo dya nga mga kanta kag duro pa nga record, pelikula, tape, kag CD kang mga kanta ni Elvis ilabi na gid ang “Aloha From Hawaii” kag iba pa nga mga koleksyon sa inyo panimalay. Kay ako mismo may rugya gid nga koleksyon. Masubo man gid nga sa amo nga tuig 1977, bulan kang Agosto adlaw 16, nabalitaan na lang nga patay na si Elvis. Nasapwan nga patay sa balay na sa Memphis, Tennesse. Duro man gid katu ang nagahiribiun sa pamatyag nga binayaan ka hari kang rock n roll! 42 ka tuig ang edad ni Elvis kang napatay.

Kang 1977, nag-agto man sa Pilipinas si Billy Graham. Ang matuod na nga ngaran amo si William Franklin Graham Jr. Isara tana ka evangelistic nga pastor halin sa Charlotte, North Carolina, USA. Ginhiwat sa Maynila anang Evangelistic Crusades. Ang akun darwa ka tiya nagapangomra katu sa sulod kang Clark Air Base. Ang simbahan nanda nga Baptist may parte sa cantata kag tabuan man nga nakatawas ako kag nag-practice man kanta imaw kananda nga choir kag nag-imaw man gid ako sa amo nga crusade. Akun man gid nakita kag nakilala si Billy Graham.

Kang 1979, ang ginatawag nga Bill Bright amo si William R. Bright nga isara ka Amerikano nga Evangelist pastor man. Kag tana amo man ang nag-umpisa ka Campus Crusade for Christ. Kang June 1977-79 sa Pilipinas, isara man ako ka nagabolunter para sa eskwelahan managtag ka barasahon nga libro nga Apat ka Esperitwal nga Sugo nga amo rian ang ginsulat ni Bill Brigth kang 1952 kag ang Jesus Film kang 1979. Akun man tana nakilala sa personal kaimaw ko ang mga pastor nga sanday Reyes, Martinez, Jekins, Johnson, kag ang Youth center Director nga si Bill Putman kag iba pa.

Kang 1981, 1982-83, 1993: Si Pope Paul John ll ang atun Santo Papa

Friends of John Paul II Foundation, Inc.‬jp2friends.org
Friends of John Paul II Foundation, Inc.‬jp2friends.org
nga nagbisita sa Pilipinas. Sa Manila International Airport pa lang sa ana nga pag-abot sa Maynila, mabatian kag mabasa ang balita kag duru nga mga tawo ang nagadinugso sa ana nga pag-abot. Akun lamang katu nabatian ang balita kag indi ko man nakita si Papa. Masako ako katu sa pagbalik-balik para sa physical therapy sa Makati Medical Center. Nadumduman ko pa nga tuig katu ang Presidente kang Pilipinas amo si Ferdinand Edralin Marcos.

Pagbalik ko sa Antique, nagbalik ako tuon sa kolehiyo sa Saint Anthony’s College sa San Jose. Indi man gid ako sigurado kang tama nga adlaw kag bulan basta katu nga panahon nagasaulog ang tanan sa bilog nga probinsiya kang 400th ka tuig kang Kristiyanismo sa Antique kag sa Hamtic ginbutang ang pagtipon tipon. Ang mga kasimbahan halin sa norte nagparada paagtu sa Hamtic. Natandaan ko man katu nga nagapanaw ako imaw ka grupo namun sa eskwelahan. Bisan gakiang-kiang pa ako katu magpanaw sige lang gid panaw hinay-hinay hasta nakalambot sa Hamtic. Naghiwat ka misa kag sobra ka duru ang mga nagtipon sa pagsimba. Wara man gid ako maglaum katu nga sa amo nga tion akun nasumalang kag nakaptan ang alima ni Papa kag magharuk sa alima na kag gintakdong ang ana natuo nga alima sa akun ulo kag maghambal, “God bless you my child”. Ang limug ni Papa nga akun hasta kadya maisip kag nagapabilin man gid sa akun nga pamatin-an. Salamat sa Dios nga akun nasaksihan man gid ang amo nga hitabo sa banwa kang Hamtic. Wara lang garing ako ti litrato nga nabuol katu hay wara man gid ako ti camera katu mong bisan cellphone wara pa man katu nga tinuig.

Kang 1993 sa Colorado Springs, Colorado pa kami, natandaan ko gid katu nga bulan

http://jp2friends.org/
http://jp2friends.org/
kang Agosto, adlaw 12, magagmay ang mga bata ko, ga-edad pa lang ka 7, 4 kag pira pa lang ka bulan katu ang agut ko nga bata kang nabalitaan ko nga maabot nga bisita si Pope Paul John ll sa Denver, Colorado. Sobra ka excited ako katu nga tion. Ginsugid ko sa bana ko kag mga bata kag mga kakilala nga akun run nakita ang Santo Papa. Sobra ukon kulang isara ka oras ang distansya sa pag-drive ka sarakyan halin sa amun balay pa-Denver. Akun gid ginplanohan isarado ang opisina ka akun negosyo kag gin-cancel ang mga transaksyon sa amo nga adlaw. Ginpangayo ko ang bulig ka akun bana nga idarhun na ako para makita ko lang si Papa liwan. Kuon bala nga wara run ti ireklamo pa basta dali panaw ta run. Ok, ay abaw timo sa diin man nga apat ka direksyon sa sobra ka traffic ang dalan. Amo man sobra ka duru nga mga tawo nagdinaragusu lamang samtang nagapangita kami ka lugar nga maparkingan hasta nakakita ka lugar sa paghulat kon diin maagi ang Santo Papa sa amo nga lugar.

Aga pa ang mga tawo nag-agtu kag magparking sa amo nga lugar. Ay abaw indi ko man naisip ang kabudlay basta lang nga makita si Papa ko. Kalipay ko run. Kaimaw ang mga sobra ka linibo nga mga nag-welcome sa Papa sa Mile High Stadium. Ang Papa nag hambal para sa World Youth Day. Makita kag mabatian lang namun si Papa katu nga tion kay sa marayu kami nga parte nga indi makaparapit kana. Wara lang kami naghulat pa ka inoras kapin pa ang akun ginabatyag sa lawas daw malipong run ako sa kaduruhun ka mga tawo kag sobra kamagahud. Paghalin namun indi lagi-lagi makahalin sa sobra ka traffic ang amun kotse. Nagadalagan kada cinco minuto kag magpundo uli. Ay kanami lang ka akun eksperyensiya kaimaw ka akun bana kag tatlo ka mga bata. Makayuhom ikaw kadya hay nakahambal si bana ko nga palangga ko si Jesus nga sobra pa kana kag palangga ko si Papa. Salamat sa Dios sa oportunidad nga buhi ako kaimaw ko ang akun pamilya kag nakita ko liwan ang Santo Papa. Bisan nga amo man katu nga bulan kami naghalin sa Colorado kag nagpa-Hawaii.

Kang 1983, sa Tokyo, Japan kang ako nagalagaw pa katu imaw ka akun nangin manugang, nakaagtu kami sa Disneyland. Amo man katu nga bulan kag adlaw gid kang Nobyembre 9, 1983, nga ang Presidente kang Amerika nag-abot sa Japan. Ay masuwerte man gid nga sa Tokyo run man kami nga nagdinurugsukanay ang mga masinarisari nga mga tawo. Ang Presidente sa Tokyo, Japan, natabuan nga ang sarakyan nag-agi sa amo nga dalan kag paagtu sa The National Diet Building. May mga guwardya ang palibot sa unhan kag sa likod samtang ang Presidente nagapanaw pasulod. Naga-wave man gid ka alima na nga gayuhom. Ay maan masuwerte gid ako katu nga inoras nga sa atubang sa kilid lang gid ako ka Presidente kag nalab-ot ko ang alima na kag ana ako ginpangamusta.

http://www.kennerly.com
http://www.kennerly.com

Masadya gid ako pagkatapos katu. Daw indi madura sa isip ko pirme ang pagpangamusta kang Presidente kanakun. Darwa ka adlaw lamang ang pagbisita kang Presisdente sa Japan kag kanami lang pamatian kag lantawun sa TV, kanami lang basahun ang balita sa papel parte kana. Bisan mabugo lang nga sigundo ang natabo katu nga nagpangamusta ang Presidente kanakun pero indi mabaydan ang indi malipatan nga hitabo sa akun kabuhi. Kang December 2003, rugya run kami sa Wales, Maine. Natungud kang akun nga ginbalhag nga “Poems for You” nga libro nga gindonar ko sa mga State Libraries, School Libraries kag Presidential Libraries ilabi na gid ang sa President Bill Clinton Foundation Library kag President Ronald Wilson Reagan Foundation Library, nagpadara ka sulat nga nagapasalamat kanakun si Presidente Bill Clinton amo man may imbitasyon halin kay Mrs. Nancy Davis Reagan kanakun nga magbisita sa Simi Valley, California. Pero wara man gid ako nakatyempo nga magbisita. Raad ginhimo ko samtang buhi pa tana katu bisan nga indi na run makilala kag madumduman ang tanan sa palibot tungod sa Alzhiemer. Siguro bahul gid ang yuhom ko kon nakaimaw ang 40th Presidente kang Amerika nga si Presidente Ronald Wilson Reagan nga “Dutch” ang tawag ukon bansag kana.

5 thoughts on “Mga Sikat nga Tawo nga Nakita ko sa Personal

 1. Shane Carreon heather peace. (at sure akong wala akong magiging pic kasama siya dahil hihimatayin ako pagnakita siya!)

  Salamat gid sa pagbasa kag komento!

  Like

 2. nong Bebot Dulalia Celorico kag Laylay Melanie Hontiveros Agana kag sa tanan sa inyo pagbasa kag komento paagi sa facebook ang iba indi ko na masaylo pa rugya ah..sa sunod na lang..salamat gid kag sa gihapon padayon lang kita rugya sa pagbasa sa balaysugidanun. God bless us all!

  Like

 3. Bebot Dulalia Celorico : nen nabasa ko ang bag-0 m nga gnpost dya s balay sugidanon,kaswerte gd kanimo hay nakita kg nakaptan m p sanda,talagsa lang s sangka tawo ang amo karia nga eksperyensya pareho mo.mabuhay kaw gd…

  Like

 4. Laylay Melanie Hontiveros Agana : You’re so lucky auntie Nenen Elma Puedan Ayson Mckeown to meet those people who are famous all over the world…Thanks for sharing with us you’re experiences…God Bless

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.