Skip to content

January 6, 2013

7

Naga-Digital Detox pero hay Ma-Blog!

by Pangga Gen
Pangga Gen

Pangga Gen

Umpisa kadya, kada Lunes.

Nag-abot dyang ituk nga ma-blog kang Disyembre. Siguro bangud duro nagkaratabo: nag-launch ako kang Awesomeness Project kang Mayo (istorya ko sa sunod); karwa ako maka-agto sa America; halin Single nangin In Relationship akun status sa Facebook; pira ka bagyo, baha, kag linog ang atun nalampuwasan, kag pag-uli ko sa baryo sa Dao kang Disyembre, gin-abi-abi ako kang kasal kang ingud balay kag antes matapos ang tuig, ano nga kasubu: naglubong tamun ka darwa ka kasimaryo. Nalumos sanda sa baybay. Ang isara, hinablos ko sa pakaisa. Kinse anyos pa lang.

Very humbling, grasya man ukon kalamidad.

Nagapasalamat ako sa mga magagmay nga butang; sa mga adlaw-adlaw nga hitabo. Sa kamatuoran nga makabugtaw pa pagkatapos magturog, maka-kaun, makauli sa balay halin sa gin-agtunan. Natural calamity man ukon man-made – kapin pa bangud sa balita ka isarang tuig nga matapos run ang kalibutan – labi ko nabatyagan, kag ginabatyag, ang pagkahuyang kang tanan rugya sa lupa.

Basi Tinaga lang gid man matuod ang mabilin sa katapusan kang kalibutan. Ang atun pulos depende sa kon ano ang istorya natun, ano ang mga sugid parte kanatun – amo nga ang pagkakinahanglan sa pagdakup kang mga panghuna-huna kag baratyagon antes pa malunod dya kang mga hitabo.

taga_uma@manila ang i-tag ko kon Kinaray-a. Titulo man dya kang una ko gid nga libro, koleksyon kang mga istorya nga ginbalhag kang National Commission for Culture & the Arts kang 2005 bilang bahin ka pinakauna nga New UBOD Writers Series. Titser Gen tana kon parte sa kabuhi ko bilang manunudlo kang literatura. Pwede nga sa Filipino kon kis-a, nga galagpok kag garagiit sa Kinaray-a. Seoulmate kon parte sa (akun) paghigugma (!). Amo man dya ang titulo kang bag-o ko nga libro, koleksyon kang mga istorya nga produkto 6-ka bulan nga pag-istar sa South Korea kang 2009. Mayad lawas, magguwa kadya nga tuig. Kon parte sa iba pa nga pakipagrelasyon kag mga isyu kang panahon, Lumbay ng Dila, nga titulo man kang una ko nga nobela nga daad, baklun ninyo kag basahun.

Ang inyo suporta nagadugang pabaskug sa padayon nga pagsulat kag pagpasingkalu.

Nahambal ko nga naga-digital detox ako. Buot hambalun, gina-off ko ang iPhone, halimbawa, halin 10:00 sa gabii hasta 8:00 sa aga. Kag kon may klase ako ukon miting. Kon nagasulat, gina-off ko man ang internet connection sa laptop.

Kay smart gid man bay ang iPhone. Makawiwili kag mapuslanon gid man. Ga-aralay lang tudlo ko kag bilog nga lima kag gamurudlo ang mga mata hay ginahulid ko dya. Gabatang ako nga ga-Facebook, ga-sabat ka mga email, ga-basa ka news – duro lang bangud sa mga feature kag libre kadya nga app; gin-entrahan ko man pati Angry Birds kauna.

Amo ra nga ma-blog ako. Para mas smart gid kaysa iPhone, ukon smart gid sa pag-maximize man ka teknolohiya. Para indi lang Facebook status ang masulat. Liwan, matinguha ako mag-proseso ka mga pamensarun kag baratyagon sa pagkabuhi, sa dyang kinabuhi. Sa liwan, kag padayon, ang pagpakig-istorya.

Kabay nga kaimaw ko kamo, mga migo kag miga.

Hasta sa liwan, sa Lunes.:)

7 Comments Post a comment
  1. Nenen Elma
    Jan 9 2013

    Pangga Gen, duro gid nga salamat sa pagtugro mo ka imo nga tiempo para sa ja nga bagay matugroan ka importansya ang atun hambal kag sulat nga Kinaray-a..Ang Dios magpadayon sa pagpakamaayo sa atun tanan nga manugbasa rugya..more power…..padayon lang kita!

  2. Jan 7 2013

    Salamat gid, Ramil. Grabe gid danlug ka mga tinaga mo ba. Kabay pa. Hehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.